Synechococcus lacustris

Taxonomy: cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Cyanobacteria/Melainabacteria group; Cyanobacteria; Synechococcales; Synechococcaceae; Synechococcus

Average proteome isoelectric point is 6.62

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2879 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A2P7EE15|A0A2P7EE15_9SYNE Glutamate racemase OS=Synechococcus lacustris OX=2116544 GN=murI PE=3 SV=1
MM1 pKa = 7.71SYY3 pKa = 10.87ASSIQIVNDD12 pKa = 3.56ANGAAHH18 pKa = 7.59AFLADD23 pKa = 3.52NGAILQGQWNAEE35 pKa = 3.94AQRR38 pKa = 11.84WDD40 pKa = 3.38QGQLVPQAFGGEE52 pKa = 4.12KK53 pKa = 10.25LQALYY58 pKa = 10.85LDD60 pKa = 4.56NLWPTDD66 pKa = 3.83FEE68 pKa = 4.54NEE70 pKa = 4.11SGFNPGIVLAYY81 pKa = 9.94RR82 pKa = 11.84VGSGNGAEE90 pKa = 4.61IYY92 pKa = 10.74ASFGQWGGDD101 pKa = 3.74GEE103 pKa = 4.98LSWSAPVQLTDD114 pKa = 5.27DD115 pKa = 4.02QVDD118 pKa = 3.7DD119 pKa = 3.71QAFSLVAAPSSSGGFSLVVQKK140 pKa = 10.6KK141 pKa = 7.33QAGTPVNALLDD152 pKa = 3.96QLASASWDD160 pKa = 2.92WDD162 pKa = 3.57ALEE165 pKa = 4.68SQLDD169 pKa = 3.91APVSGINPDD178 pKa = 3.18SDD180 pKa = 4.24LYY182 pKa = 11.21AIQFNLKK189 pKa = 9.96LSNPSSTDD197 pKa = 3.2VVLTSNASTQTTTIVSAQAEE217 pKa = 4.45PLPATTAAAFGGNTQLSRR235 pKa = 11.84EE236 pKa = 4.04EE237 pKa = 4.06LQAGEE242 pKa = 4.39MPVTAPAAASMRR254 pKa = 11.84AMQAPVALGSSEE266 pKa = 4.0PSAEE270 pKa = 3.96SSSPQTSSEE279 pKa = 3.98QSSQSWKK286 pKa = 10.8GGLSGQTSLLNGTLKK301 pKa = 10.6YY302 pKa = 11.11GPMPLQNIYY311 pKa = 9.96RR312 pKa = 11.84WEE314 pKa = 4.15LNIPANFPPPANTNLATEE332 pKa = 4.47EE333 pKa = 4.36DD334 pKa = 4.15DD335 pKa = 5.37EE336 pKa = 5.8EE337 pKa = 6.59DD338 pKa = 5.63DD339 pKa = 5.47EE340 pKa = 5.96EE341 pKa = 6.94DD342 pKa = 5.64DD343 pKa = 3.78INPYY347 pKa = 10.96ADD349 pKa = 3.52ADD351 pKa = 3.98LRR353 pKa = 11.84FLRR356 pKa = 11.84PGEE359 pKa = 3.56ISMILNPFDD368 pKa = 4.51LAGDD372 pKa = 3.93EE373 pKa = 4.32NASLLADD380 pKa = 3.85ARR382 pKa = 11.84DD383 pKa = 3.53FDD385 pKa = 4.2IVEE388 pKa = 4.24MEE390 pKa = 4.51SNQILIPVEE399 pKa = 3.76QDD401 pKa = 2.68GSGRR405 pKa = 11.84VPFLDD410 pKa = 4.05ASSSSNMLASGSSLPSWQKK429 pKa = 8.99VQSNTGVISEE439 pKa = 4.5KK440 pKa = 10.64GINVKK445 pKa = 9.34WKK447 pKa = 9.97GAFGIANYY455 pKa = 8.14GTGGLASLSTAKK467 pKa = 10.17IVFGYY472 pKa = 10.33GDD474 pKa = 3.62EE475 pKa = 4.33DD476 pKa = 3.61ARR478 pKa = 11.84SLVVKK483 pKa = 10.65QSLALTGEE491 pKa = 4.64TNSLTTWNVGVGGALQSLYY510 pKa = 10.43QYY512 pKa = 11.32SNGWIQSPTLTSLNARR528 pKa = 11.84EE529 pKa = 4.42SVSLDD534 pKa = 2.84ASFRR538 pKa = 11.84TLRR541 pKa = 11.84LSPAAEE547 pKa = 3.88SVIRR551 pKa = 11.84ISGALSTGYY560 pKa = 9.72EE561 pKa = 3.9WNQYY565 pKa = 10.12LSSDD569 pKa = 4.78KK570 pKa = 11.02LPEE573 pKa = 3.56WLAGVGYY580 pKa = 10.95ADD582 pKa = 5.63GILGEE587 pKa = 4.44LARR590 pKa = 11.84KK591 pKa = 9.25SLTGIGVGYY600 pKa = 10.38AYY602 pKa = 9.88KK603 pKa = 10.49SLKK606 pKa = 10.5NPGNIGANRR615 pKa = 11.84LVNGAVGGGEE625 pKa = 4.33GGNGIPVTSAFVGTAIAVTGPVLAPVAAKK654 pKa = 8.23QTEE657 pKa = 4.05QTGRR661 pKa = 11.84QWSKK665 pKa = 10.62SSGWQLGEE673 pKa = 4.1RR674 pKa = 11.84LTAAILFYY682 pKa = 10.34GISGIEE688 pKa = 3.67VNLANRR694 pKa = 11.84TTLYY698 pKa = 10.6PNITGTGTNQGTWADD713 pKa = 3.23AFFFNAGAALPLGGMIPLVSYY734 pKa = 8.44YY735 pKa = 9.21HH736 pKa = 5.63TWKK739 pKa = 10.65EE740 pKa = 4.17SLGTKK745 pKa = 10.39NNTPNSAKK753 pKa = 9.97TLGATEE759 pKa = 4.56GDD761 pKa = 3.99GNTSSEE767 pKa = 4.1LSSKK771 pKa = 10.66GSYY774 pKa = 10.42NSAEE778 pKa = 4.09KK779 pKa = 10.6GLNYY783 pKa = 10.07PLTYY787 pKa = 10.74APAAGSNSYY796 pKa = 10.22FSSANSGVALGAKK809 pKa = 9.79PSLLQQLTLGTTNIGAINPYY829 pKa = 8.96ATTSPSINYY838 pKa = 10.13ALTLYY843 pKa = 10.51NQGANLIDD851 pKa = 3.9GNYY854 pKa = 8.82TDD856 pKa = 4.37VAILGATIDD865 pKa = 4.13GSLSSAALASFTVADD880 pKa = 4.34GSIVASSFQITNEE893 pKa = 3.75GNYY896 pKa = 10.02LALPQNTSNSGMYY909 pKa = 10.54DD910 pKa = 3.32LVLDD914 pKa = 4.07VFSSGIANPLDD925 pKa = 3.65QNNGSVGNPFQNLPLITLDD944 pKa = 3.83SSNTSSPLKK953 pKa = 9.0PQNIQVVDD961 pKa = 5.26FIDD964 pKa = 3.72VSQAGTDD971 pKa = 3.65SSQSTGTVYY980 pKa = 10.85LPYY983 pKa = 10.94NPFTGTTSQLPSNNNSSYY1001 pKa = 10.86SYY1003 pKa = 11.25SNVPVSLYY1011 pKa = 10.33SASNASIAPINDD1023 pKa = 3.25SPTATVHH1030 pKa = 6.4LSNGVIVRR1038 pKa = 11.84VDD1040 pKa = 3.73LNQPLFFVPPTGSALNQPGEE1060 pKa = 4.13YY1061 pKa = 9.24TIQLGLPQAVLGNNGSPTFSVTSQYY1086 pKa = 11.28LGYY1089 pKa = 11.06NNFVDD1094 pKa = 4.08EE1095 pKa = 4.97DD1096 pKa = 3.9QFSAQAGAANSGVYY1110 pKa = 9.76LAAGISDD1117 pKa = 4.11QLPLYY1122 pKa = 10.95ASMGSHH1128 pKa = 6.82AVQNRR1133 pKa = 11.84VAYY1136 pKa = 8.07ITQEE1140 pKa = 3.67QSIVDD1145 pKa = 4.22GQPKK1149 pKa = 7.54ITNNIVYY1156 pKa = 10.37LNGIEE1161 pKa = 4.29RR1162 pKa = 11.84YY1163 pKa = 9.78SLEE1166 pKa = 4.78DD1167 pKa = 3.1SPGQYY1172 pKa = 10.22DD1173 pKa = 4.26YY1174 pKa = 11.67KK1175 pKa = 10.27STPAVYY1181 pKa = 9.6PSDD1184 pKa = 5.19LSLQQYY1190 pKa = 8.7YY1191 pKa = 10.48INANNNTTDD1200 pKa = 3.17NAEE1203 pKa = 4.23YY1204 pKa = 10.35FFTAASTPTAATIAGSTSGSSSSLAGDD1231 pKa = 3.64TFVAWVEE1238 pKa = 3.89ASSPVIPLGTTEE1250 pKa = 4.36GGAANFQAYY1259 pKa = 8.75MEE1261 pKa = 4.52GLYY1264 pKa = 10.29GAQRR1268 pKa = 11.84INYY1271 pKa = 8.26RR1272 pKa = 11.84INEE1275 pKa = 4.19GGVWKK1280 pKa = 10.42APKK1283 pKa = 10.01ISDD1286 pKa = 4.33LYY1288 pKa = 11.05YY1289 pKa = 9.1PTDD1292 pKa = 4.06KK1293 pKa = 10.53IIRR1296 pKa = 11.84HH1297 pKa = 5.66LKK1299 pKa = 9.23AFNVADD1305 pKa = 4.3PSNLGQEE1312 pKa = 4.14RR1313 pKa = 11.84TLLVWSEE1320 pKa = 4.0TAFAAIQGEE1329 pKa = 4.33QEE1331 pKa = 4.04ALASGSFVPAVIKK1344 pKa = 10.74AGWINPNATTYY1355 pKa = 8.59EE1356 pKa = 4.11WKK1358 pKa = 10.64DD1359 pKa = 3.49LFSDD1363 pKa = 4.02ANGLTIQEE1371 pKa = 4.55IPWDD1375 pKa = 3.69PTKK1378 pKa = 11.06DD1379 pKa = 3.08VGLAIEE1385 pKa = 5.16EE1386 pKa = 4.07ITIASLPQLVNGIFTEE1402 pKa = 4.51TPVISWSQNVRR1413 pKa = 11.84TPYY1416 pKa = 9.47RR1417 pKa = 11.84QSVLEE1422 pKa = 4.1SSPVIYY1428 pKa = 10.27LQFGEE1433 pKa = 4.43LQSGLSDD1440 pKa = 3.43INIGSVDD1447 pKa = 3.56STSTYY1452 pKa = 9.34TAASSTGLNFSIPGALSASQSTAVQNSDD1480 pKa = 2.93GTGVLSTGTGTSYY1493 pKa = 11.17SQILQITNNIPSSSLTSASANAIAAFTGSIADD1525 pKa = 4.25KK1526 pKa = 10.34ILTVTSLASGSLDD1539 pKa = 3.19VGDD1542 pKa = 5.01IISGPEE1548 pKa = 3.75IIAGTTITALDD1559 pKa = 3.94SVDD1562 pKa = 3.29AATGLGTYY1570 pKa = 9.81HH1571 pKa = 7.28LNEE1574 pKa = 4.15QQNVASTEE1582 pKa = 4.09LEE1584 pKa = 4.0ALPASSQLPIAIFTGSINGTNLSVSTVAQGSLNLGDD1620 pKa = 3.83VVSGQGIASGTTIVAGSFDD1639 pKa = 4.48ANSGTGSFTVNKK1651 pKa = 8.47SQSVASSALVASPGTPTVPYY1671 pKa = 9.68TIEE1674 pKa = 3.91FWAQLPMDD1682 pKa = 5.19SNPNGAGLVAFGQPSITAVGSSSLPTGWLLTSSFVVDD1719 pKa = 4.74EE1720 pKa = 4.02ITYY1723 pKa = 10.88NEE1725 pKa = 3.99AAAKK1729 pKa = 10.2GLIEE1733 pKa = 5.25SIPSSITSPSTTVYY1747 pKa = 9.0GWGWAMVADD1756 pKa = 5.01GANTTAMGGNGGNNLYY1772 pKa = 11.19SNALNINNLVNGSTIPGVTDD1792 pKa = 3.6FLNNYY1797 pKa = 9.39QITSSDD1803 pKa = 3.51LLGTDD1808 pKa = 3.83GVNTITSISQAPITDD1823 pKa = 3.71LQFSNEE1829 pKa = 3.75VDD1831 pKa = 3.48QTTGLANSTLNVIAIDD1847 pKa = 3.78TSSSVLNQGFVSANDD1862 pKa = 3.47AQNNQNLQAMFQDD1875 pKa = 3.96LWDD1878 pKa = 4.28FQQKK1882 pKa = 8.68TGEE1885 pKa = 4.16PKK1887 pKa = 10.85VNFSLAPDD1895 pKa = 3.5SKK1897 pKa = 10.26GTVGTPPNEE1906 pKa = 4.28FNSEE1910 pKa = 4.06SYY1912 pKa = 10.87AGYY1915 pKa = 10.39EE1916 pKa = 4.08LGFSLSRR1923 pKa = 11.84GTAVSVNGNGEE1934 pKa = 4.22LVFDD1938 pKa = 4.54IGNGTSLVGVASDD1951 pKa = 4.03PSISSDD1957 pKa = 3.24LRR1959 pKa = 11.84DD1960 pKa = 4.17GQWHH1964 pKa = 6.52YY1965 pKa = 11.32IVASYY1970 pKa = 10.29LPNYY1974 pKa = 9.49EE1975 pKa = 4.33YY1976 pKa = 10.57YY1977 pKa = 9.61TVAGSIVQLPTNVGTASIYY1996 pKa = 10.83VDD1998 pKa = 3.25NQLFAVQNNIIDD2010 pKa = 4.11AYY2012 pKa = 11.03APVNLNDD2019 pKa = 3.69QALLLSNNVGGAIDD2033 pKa = 3.57QLAIYY2038 pKa = 9.96DD2039 pKa = 3.95KK2040 pKa = 10.45ALSMVEE2046 pKa = 3.96RR2047 pKa = 11.84PTRR2050 pKa = 11.84IATADD2055 pKa = 3.52FTGSIAGNTLTVTSITSGSLDD2076 pKa = 3.27VGDD2079 pKa = 4.32VVTGPGITAGTTISAVGQVDD2099 pKa = 4.53LTTGLGTYY2107 pKa = 9.68VLNTSQTVATPPQDD2121 pKa = 4.34LEE2123 pKa = 4.25ALSVSPRR2130 pKa = 11.84LAMSSFAATISGTTLTVTQQSQDD2153 pKa = 3.57PLGIGYY2159 pKa = 9.74AITGQGVTPGTTITGILPNAQSGSSCFTVNISQTVAISSSLVAIPSWPSPSAEE2212 pKa = 4.38DD2213 pKa = 3.65ALAMLAALGYY2223 pKa = 10.84GIDD2226 pKa = 4.25TKK2228 pKa = 10.96TPDD2231 pKa = 3.39PGATPGAVTRR2241 pKa = 11.84HH2242 pKa = 4.4WEE2244 pKa = 4.12SRR2246 pKa = 11.84NVNPNDD2252 pKa = 3.68ALLGSYY2258 pKa = 10.57YY2259 pKa = 11.03SVFTPDD2265 pKa = 2.78ATGTGGSWSNASNLNPATQLEE2286 pKa = 4.27ATIPSASQPGSMQDD2300 pKa = 3.66DD2301 pKa = 4.0LVIAISPTDD2310 pKa = 3.17WSGANWTVNQTASQAFNPAHH2330 pKa = 7.16DD2331 pKa = 4.56KK2332 pKa = 10.15LTGITVSLTNSNDD2345 pKa = 3.53DD2346 pKa = 3.4ATKK2349 pKa = 9.82TLQLTPEE2356 pKa = 4.02QVLLGSNTLQALQPLATAADD2376 pKa = 3.95FNYY2379 pKa = 10.2TVLTNAPAFNLVIPKK2394 pKa = 9.67NQLPSTGSNKK2404 pKa = 9.82LASEE2408 pKa = 4.27YY2409 pKa = 10.59KK2410 pKa = 9.42ATYY2413 pKa = 8.84TFNFTTKK2420 pKa = 10.19SNSTEE2425 pKa = 3.89FVTSQVSNAQPVVVNQKK2442 pKa = 9.49GAAAISTITSSTGSANQLSNLQKK2465 pKa = 9.81RR2466 pKa = 11.84DD2467 pKa = 3.63SVIATAAVIEE2477 pKa = 4.09QAPIQLKK2484 pKa = 10.52YY2485 pKa = 9.73IDD2487 pKa = 3.95SGEE2490 pKa = 4.24VFKK2493 pKa = 11.26SASSTAAANTPAASSPANTFGASQVFGSYY2522 pKa = 9.86IPSGGNGNTYY2532 pKa = 9.85GWLAIAQPQSTNANRR2547 pKa = 11.84NAAGRR2552 pKa = 11.84VWIQYY2557 pKa = 7.94TGQSKK2562 pKa = 10.98DD2563 pKa = 3.47GTPTTTVADD2572 pKa = 4.39APKK2575 pKa = 9.17TWLNALAEE2583 pKa = 4.89SNFTPDD2589 pKa = 4.16SPNLPLLGNAFNPSSTGGLLIEE2611 pKa = 5.3ADD2613 pKa = 3.92PTVGWGDD2620 pKa = 3.44NFGQTMLVADD2630 pKa = 4.22VDD2632 pKa = 3.94NDD2634 pKa = 3.82GVLDD2638 pKa = 3.99LVIGAPQANGGGRR2651 pKa = 11.84VYY2653 pKa = 10.37IINGQWIEE2661 pKa = 4.16NNLTTSDD2668 pKa = 3.22ATTILSLANPNNLTDD2683 pKa = 4.16ASGQGYY2689 pKa = 7.48VTVLTPSVAINNISTDD2705 pKa = 4.26DD2706 pKa = 3.29ITVAGFGSALAFYY2719 pKa = 11.09NNTLWVGAPNYY2730 pKa = 9.81LRR2732 pKa = 11.84QLDD2735 pKa = 4.02PSITTLDD2742 pKa = 3.72PVDD2745 pKa = 3.7ISAAFNSLVPIGAVYY2760 pKa = 10.16SYY2762 pKa = 10.65SASSGSWGTGEE2773 pKa = 4.38PTPLPNPVLGSGGTAEE2789 pKa = 4.73SLDD2792 pKa = 3.82PTGSPTTTYY2801 pKa = 9.83WGGQFGSSIAVNSTSGALAISAPGVYY2827 pKa = 10.28AGMLYY2832 pKa = 10.51SGTNQVQQQTVDD2844 pKa = 3.43GKK2846 pKa = 10.99KK2847 pKa = 10.6DD2848 pKa = 3.35PTSTYY2853 pKa = 11.16GDD2855 pKa = 3.45GALIKK2860 pKa = 10.09FQAPVTSAVNSLPSVSIIGGTSSTSTLVDD2889 pKa = 4.01IVDD2892 pKa = 3.46QSQNNGKK2899 pKa = 10.32KK2900 pKa = 10.23YY2901 pKa = 10.5GNEE2904 pKa = 3.34EE2905 pKa = 3.9SAYY2908 pKa = 8.22MQSLKK2913 pKa = 10.48KK2914 pKa = 10.09QQADD2918 pKa = 3.91NIVDD2922 pKa = 3.27ATVYY2926 pKa = 10.56YY2927 pKa = 10.53NQALQVNAVGAVYY2940 pKa = 10.17LINDD2944 pKa = 3.68SADD2947 pKa = 3.27FANLSIISATAIEE2960 pKa = 4.44DD2961 pKa = 3.51QGGSTIYY2968 pKa = 10.73GPNAWNVLGMSGFGSSLAFSDD2989 pKa = 5.18LKK2991 pKa = 10.17NTNSNSILAIGANQTGGSGAVYY3013 pKa = 9.6MVDD3016 pKa = 3.58TTSDD3020 pKa = 3.39WPSSTLGSNQYY3031 pKa = 9.71LAHH3034 pKa = 6.51LVSGLTLYY3042 pKa = 10.78GAEE3045 pKa = 4.2SQDD3048 pKa = 3.31NFGNGLVDD3056 pKa = 6.11LGDD3059 pKa = 4.03TNNDD3063 pKa = 3.36GYY3065 pKa = 11.86NDD3067 pKa = 4.93LLMQAYY3073 pKa = 8.44NASSGAGNGYY3083 pKa = 9.54VLFGSDD3089 pKa = 3.29NLIVTDD3095 pKa = 3.57QANPGGVNPGVGSVATGSIGEE3116 pKa = 4.11ITRR3119 pKa = 11.84ADD3121 pKa = 3.27NSTYY3125 pKa = 10.56KK3126 pKa = 10.74AAILSQLGYY3135 pKa = 11.01GLSTYY3140 pKa = 9.46TGQGTFGAGDD3150 pKa = 3.36VDD3152 pKa = 4.43GNGLKK3157 pKa = 10.58DD3158 pKa = 3.58VMLGSGPNGSAYY3170 pKa = 8.93LTWGQPYY3177 pKa = 10.38LEE3179 pKa = 5.11SIGNLQLDD3187 pKa = 4.2KK3188 pKa = 10.56LTSNTGYY3195 pKa = 9.66MLDD3198 pKa = 3.73GLATTSQGSLRR3209 pKa = 11.84SLGDD3213 pKa = 3.52FNGDD3217 pKa = 3.08GYY3219 pKa = 11.82GDD3221 pKa = 4.7FISINSDD3228 pKa = 3.02NALTTVRR3235 pKa = 11.84IEE3237 pKa = 4.22LGANTQEE3244 pKa = 4.17ILADD3248 pKa = 3.64YY3249 pKa = 8.71PYY3251 pKa = 10.42NYY3253 pKa = 10.59YY3254 pKa = 10.98SFTVPSGTEE3263 pKa = 3.73VLPGGDD3269 pKa = 3.16INGDD3273 pKa = 3.6GFDD3276 pKa = 5.67DD3277 pKa = 3.45IALFLDD3283 pKa = 3.86QNLSSAAQGNQGAGSTTGILYY3304 pKa = 10.58GRR3306 pKa = 11.84DD3307 pKa = 3.59SQNLPLGSGFGFLAPVEE3324 pKa = 4.67SDD3326 pKa = 3.63SQPAMALPGGNISGGLTDD3344 pKa = 3.91VAPAVIAVGNTIYY3357 pKa = 10.91SVVKK3361 pKa = 10.31GYY3363 pKa = 8.07QTDD3366 pKa = 3.91DD3367 pKa = 3.04TSLWFSQSTDD3377 pKa = 3.16GGNSWSGWSNITNTYY3392 pKa = 10.45SDD3394 pKa = 4.41LASGTSPSLAFFNNKK3409 pKa = 9.54LYY3411 pKa = 10.71LAYY3414 pKa = 10.52LNTDD3418 pKa = 3.28STPALSISSWDD3429 pKa = 3.55PASNNPAAWSAPTQISDD3446 pKa = 3.98GNSSASSFSSSFSPQLIDD3464 pKa = 4.76RR3465 pKa = 11.84GDD3467 pKa = 3.65ALGLIWVNTDD3477 pKa = 3.14GEE3479 pKa = 4.56LMSAASTRR3487 pKa = 11.84PANITWAVVDD3497 pKa = 4.49NGSSPAIPALARR3509 pKa = 11.84DD3510 pKa = 3.73GNTVYY3515 pKa = 10.32MAVRR3519 pKa = 11.84GNGDD3523 pKa = 3.44TNIYY3527 pKa = 7.72WTMSTDD3533 pKa = 4.43SGVNWADD3540 pKa = 3.2WQALPDD3546 pKa = 3.84SMTTASAPSLAVVDD3560 pKa = 3.92GTLYY3564 pKa = 10.92LSYY3567 pKa = 10.96LGDD3570 pKa = 4.57DD3571 pKa = 3.64NNEE3574 pKa = 3.85INITTLSNASTNSWSTQYY3592 pKa = 10.59QIPGQSANYY3601 pKa = 9.81ASLISEE3607 pKa = 4.88TIGSTTQLAVYY3618 pKa = 9.24YY3619 pKa = 9.9VSNDD3623 pKa = 2.99STDD3626 pKa = 4.39RR3627 pKa = 11.84ILKK3630 pKa = 9.89AYY3632 pKa = 10.26SSTPSSSSGWTSDD3645 pKa = 4.17IEE3647 pKa = 4.38VEE3649 pKa = 4.37YY3650 pKa = 11.41NDD3652 pKa = 3.7GTGLQTASGPLAVTTFNGQTYY3673 pKa = 10.09IAYY3676 pKa = 10.14QGGTTTSPSEE3686 pKa = 4.28LIYY3689 pKa = 10.71LASSSSASTTNIGSDD3704 pKa = 2.75WSTEE3708 pKa = 3.8GTFNANVTTGLGLTASPGGLILSYY3732 pKa = 11.02GNSSQPSDD3740 pKa = 3.52LQLRR3744 pKa = 11.84EE3745 pKa = 4.22LSLDD3749 pKa = 3.52QASGTWSITGSYY3761 pKa = 11.01ANALPSTLSNEE3772 pKa = 4.1VAILGLSSGSALSLLLAGINTQSNLYY3798 pKa = 10.16SIQTSLLSGTDD3809 pKa = 3.74LAPNWSTPIEE3819 pKa = 3.97LLEE3822 pKa = 4.35RR3823 pKa = 11.84VDD3825 pKa = 3.83TNGTITFQPISASAAPSFTWLGQQGVLAVNDD3856 pKa = 4.14DD3857 pKa = 3.64GAIQVFTPATNSLSWEE3873 pKa = 4.09RR3874 pKa = 11.84VTSFTSGSGEE3884 pKa = 3.96AAITTAPVLATTDD3897 pKa = 2.99TGLALTYY3904 pKa = 10.3GSSDD3908 pKa = 3.4SAIHH3912 pKa = 6.53LEE3914 pKa = 4.52RR3915 pKa = 11.84IDD3917 pKa = 5.05FVDD3920 pKa = 3.54TQGNPLSSDD3929 pKa = 3.85LAWVSTTLSPSEE3941 pKa = 4.41GGVSSDD3947 pKa = 3.5LATVPLSVDD3956 pKa = 3.28GNLLLVNVSTGAQDD3970 pKa = 4.08DD3971 pKa = 4.77RR3972 pKa = 11.84IWLNAVPNLANPDD3985 pKa = 3.21STTWLNSTVQLSDD3998 pKa = 3.54GQGGWSISQQPLTPGQAGSTLTPVGDD4024 pKa = 4.5LNNDD4028 pKa = 3.64GYY4030 pKa = 11.87SDD4032 pKa = 4.84LLVTANGVSANTANGNQSYY4051 pKa = 8.98TGLRR4055 pKa = 11.84VITGAATSTALVNNNNSTSASQTVQLAAPFSQGSQAPVSSITGVNPANGSLNLGIAARR4113 pKa = 11.84KK4114 pKa = 9.29GSAVSAFNATVSAADD4129 pKa = 3.68LTSPSGSVAEE4139 pKa = 4.79ASALLDD4145 pKa = 3.33WXEE4148 pKa = 4.26PTPNTLLQSNGWGDD4162 pKa = 3.47AALNATGSYY4171 pKa = 11.02GDD4173 pKa = 4.21LNGDD4177 pKa = 3.6GRR4179 pKa = 11.84PDD4181 pKa = 3.45SFDD4184 pKa = 3.47PATYY4188 pKa = 10.27GAITTIPGLNYY4199 pKa = 10.21SIWSIRR4205 pKa = 11.84AAGDD4209 pKa = 3.41VNGNGVDD4216 pKa = 4.52DD4217 pKa = 4.55VLLSLAPQGPAYY4229 pKa = 10.68VPTSSGQPTALQSVLVDD4246 pKa = 3.78GSLFKK4251 pKa = 10.74VDD4253 pKa = 3.18QATNSFQLDD4262 pKa = 3.6QLKK4265 pKa = 8.75TPLNPYY4271 pKa = 9.87NRR4273 pKa = 11.84AQLYY4277 pKa = 10.06DD4278 pKa = 3.49VAGTSTTNYY4287 pKa = 7.85LTSLQNWFDD4296 pKa = 4.85PILGFTPGIGLAAFTGTATNPDD4318 pKa = 3.55SALSYY4323 pKa = 10.67SPPCAVVTPEE4333 pKa = 3.8GQAILFFSGADD4344 pKa = 3.49TSGTDD4349 pKa = 3.54YY4350 pKa = 11.77ASGLWMAYY4358 pKa = 9.36QDD4360 pKa = 3.82GWPTGSWKK4368 pKa = 10.26QSSLSVASTSNNTTPSAAYY4387 pKa = 9.23FQGKK4391 pKa = 9.95LYY4393 pKa = 10.71VAYY4396 pKa = 9.55TDD4398 pKa = 3.43INQDD4402 pKa = 2.47INIAVCSGLSPQVASNWTSYY4422 pKa = 10.57KK4423 pKa = 10.62VYY4425 pKa = 8.46TTVNEE4430 pKa = 4.15STAYY4434 pKa = 10.33SPTLIAEE4441 pKa = 4.38NGRR4444 pKa = 11.84LALYY4448 pKa = 9.75FPSNTPLPNMSMTWNANYY4466 pKa = 10.1QSLRR4470 pKa = 11.84YY4471 pKa = 9.34LYY4473 pKa = 11.24SNDD4476 pKa = 3.58PSNGSWGSSFDD4487 pKa = 3.44SATGSFSGISGQLNNYY4503 pKa = 7.5EE4504 pKa = 4.21VTSPIAATNYY4514 pKa = 9.57QGRR4517 pKa = 11.84TVLAFRR4523 pKa = 11.84NYY4525 pKa = 8.71NTGPGDD4531 pKa = 3.44NVANGDD4537 pKa = 4.43IILLTQVASAATATTPTSTVSWQEE4561 pKa = 3.72YY4562 pKa = 7.17NTGFNNVNGVGLATDD4577 pKa = 3.35QSLLYY4582 pKa = 9.25LTSSPNYY4589 pKa = 9.26GASTPGSVIYY4599 pKa = 10.31EE4600 pKa = 4.27LAPSLNTAGQADD4612 pKa = 4.78GNWTSSPSQDD4622 pKa = 4.79LNTSLYY4628 pKa = 10.46NKK4630 pKa = 10.2NEE4632 pKa = 3.72APKK4635 pKa = 10.17FQEE4638 pKa = 3.88QGSTGSTYY4646 pKa = 11.12SVATINPFMLNGQLMGTWTDD4666 pKa = 3.32TNQNVQISQLTLSIGGASQQSIAGYY4691 pKa = 10.12SIDD4694 pKa = 4.74GNIDD4698 pKa = 3.26VNGDD4702 pKa = 3.44GFTDD4706 pKa = 3.6ILLSDD4711 pKa = 4.24PSDD4714 pKa = 3.69PNKK4717 pKa = 10.54GVNNQYY4723 pKa = 10.98VLFGGDD4729 pKa = 3.65YY4730 pKa = 10.96LDD4732 pKa = 4.29IASQVGTAGNDD4743 pKa = 3.59TLLGTPLADD4752 pKa = 3.51VIYY4755 pKa = 8.84TISGADD4761 pKa = 3.31EE4762 pKa = 4.45VISNGGADD4770 pKa = 3.73VIYY4773 pKa = 9.88TGSGDD4778 pKa = 3.89DD4779 pKa = 3.97QISITGNAFFRR4790 pKa = 11.84IDD4792 pKa = 3.32AGSGFDD4798 pKa = 3.73ALQLEE4803 pKa = 4.91GLANQPYY4810 pKa = 10.35DD4811 pKa = 3.31FRR4813 pKa = 11.84LNVPSPEE4820 pKa = 4.03YY4821 pKa = 10.25FAGTKK4826 pKa = 10.13LRR4828 pKa = 11.84GIEE4831 pKa = 4.61LISSLDD4837 pKa = 3.57YY4838 pKa = 11.39GSNTLSFDD4846 pKa = 3.35AAAVNAINPDD4856 pKa = 3.8RR4857 pKa = 11.84ILFLVPDD4864 pKa = 4.19AEE4866 pKa = 4.88DD4867 pKa = 4.31YY4868 pKa = 11.2IHH4870 pKa = 6.46LTSEE4874 pKa = 4.52FEE4876 pKa = 4.33RR4877 pKa = 11.84NSGFDD4882 pKa = 3.18TSFGGAVWYY4891 pKa = 9.81AYY4893 pKa = 6.5TTGIALPDD4901 pKa = 3.67STNPTLVYY4909 pKa = 10.1VGAPVGEE4916 pKa = 4.63SASDD4920 pKa = 3.15WLANNVQTVDD4930 pKa = 3.28ASVSVAGMATPFALNEE4946 pKa = 4.24SEE4948 pKa = 4.55PSVSEE4953 pKa = 3.94PPVPRR4958 pKa = 11.84ASSTVGSASFGDD4970 pKa = 3.8GLFITGYY4977 pKa = 8.35STTPGSGVALFQISRR4992 pKa = 11.84DD4993 pKa = 3.47GDD4995 pKa = 3.58LSRR4998 pKa = 11.84SQLVSYY5004 pKa = 10.54VSSSLNSSAEE5014 pKa = 4.04PGLHH5018 pKa = 4.72YY5019 pKa = 10.13TPVAGFLRR5027 pKa = 11.84LEE5029 pKa = 4.51AGQASANISVPVDD5042 pKa = 3.83PSAVAALRR5050 pKa = 11.84NGTLSLKK5057 pKa = 10.34VAEE5060 pKa = 4.8LDD5062 pKa = 5.13DD5063 pKa = 5.34RR5064 pKa = 11.84GQQQIHH5070 pKa = 6.78LLLDD5074 pKa = 3.34VDD5076 pKa = 4.01QASGGLRR5083 pKa = 11.84PVLSGLDD5090 pKa = 3.68LQVDD5094 pKa = 4.17DD5095 pKa = 5.16SGSSATIGFRR5105 pKa = 11.84ADD5107 pKa = 3.26ANKK5110 pKa = 10.52DD5111 pKa = 3.36ALKK5114 pKa = 10.92DD5115 pKa = 3.77GLATTLNLNVRR5126 pKa = 11.84RR5127 pKa = 11.84RR5128 pKa = 11.84LSADD5132 pKa = 3.33LAANDD5137 pKa = 4.41LGNRR5141 pKa = 11.84NQTLSISDD5149 pKa = 3.55GLRR5152 pKa = 11.84AKK5154 pKa = 10.37FDD5156 pKa = 3.75QDD5158 pKa = 4.31GLDD5161 pKa = 3.44NDD5163 pKa = 4.03QVHH5166 pKa = 6.78LEE5168 pKa = 4.17LVLNTTTGSIQLQAAQTEE5186 pKa = 4.69LNPLILSKK5194 pKa = 10.81LDD5196 pKa = 3.44PTRR5199 pKa = 11.84KK5200 pKa = 9.39PITVGIEE5207 pKa = 3.86LTTTSLDD5214 pKa = 4.33AIPVATPPSGVLLNQTAIDD5233 pKa = 3.87FTVDD5237 pKa = 2.99ADD5239 pKa = 3.93SSGKK5243 pKa = 10.51AKK5245 pKa = 10.71LFLDD5249 pKa = 4.3LTQVGGDD5256 pKa = 3.55LDD5258 pKa = 3.55ISVFKK5263 pKa = 11.14DD5264 pKa = 3.44GVLKK5268 pKa = 10.86RR5269 pKa = 11.84KK5270 pKa = 9.71DD5271 pKa = 3.57QTHH5274 pKa = 6.69LLYY5277 pKa = 11.05YY5278 pKa = 10.71GIDD5281 pKa = 3.59EE5282 pKa = 4.85KK5283 pKa = 11.55GVLSPLTYY5291 pKa = 10.21NARR5294 pKa = 11.84HH5295 pKa = 5.97KK5296 pKa = 10.91AGARR5300 pKa = 11.84FFDD5303 pKa = 3.68TDD5305 pKa = 3.28GDD5307 pKa = 4.4GIADD5311 pKa = 4.35FVSLTFVDD5319 pKa = 4.92GGMGDD5324 pKa = 3.18IGQKK5328 pKa = 10.7GDD5330 pKa = 3.94GKK5332 pKa = 10.96VHH5334 pKa = 6.96DD5335 pKa = 5.07PSTAGTVDD5343 pKa = 3.84LQNVLLTAVDD5353 pKa = 3.75SRR5355 pKa = 11.84TLQAADD5361 pKa = 3.59QVNKK5365 pKa = 9.8VAPASLVLRR5374 pKa = 11.84ATLNXRR5380 pKa = 11.84SATTNQIYY5388 pKa = 9.99YY5389 pKa = 9.19VVHH5392 pKa = 7.55DD5393 pKa = 4.32IADD5396 pKa = 3.68SASIDD5401 pKa = 4.49SIFADD5406 pKa = 2.86IDD5408 pKa = 3.53EE5409 pKa = 4.47LRR5411 pKa = 11.84EE5412 pKa = 3.92RR5413 pKa = 11.84SQTLYY5418 pKa = 10.8TSLEE5422 pKa = 4.28STDD5425 pKa = 3.22VTLAPGSSLSRR5436 pKa = 11.84DD5437 pKa = 2.97ILLINGQLVSFFEE5450 pKa = 4.58VVDD5453 pKa = 3.95GTLDD5457 pKa = 3.61QITSATDD5464 pKa = 2.83GRR5466 pKa = 11.84LRR5468 pKa = 11.84VFSTGGFSTGSRR5480 pKa = 11.84SGNLSSTSGVSLALSLVDD5498 pKa = 3.97GDD5500 pKa = 4.01QGLGALIGQEE5510 pKa = 3.72QGLAPVLDD5518 pKa = 4.67FTAFTTDD5525 pKa = 2.95QRR5527 pKa = 11.84IEE5529 pKa = 4.19GTVTLARR5536 pKa = 11.84EE5537 pKa = 3.98AAFDD5541 pKa = 3.83AVTGFYY5547 pKa = 8.59RR5548 pKa = 11.84TLDD5551 pKa = 3.42LQGTVWRR5558 pKa = 11.84DD5559 pKa = 3.0PSXQSKK5565 pKa = 8.26GTIXPGQVGTTAADD5579 pKa = 3.3YY5580 pKa = 10.51GAAALRR5586 pKa = 11.84NMVDD5590 pKa = 3.44GLTGLQVXNRR5600 pKa = 11.84QTSNXSISLXEE5611 pKa = 4.61SNYY5614 pKa = 10.13LAPIAQVXGNTFVAFXXGNADD5635 pKa = 4.12GISHH5639 pKa = 6.58FVSLGSNMFGLEE5651 pKa = 3.89DD5652 pKa = 4.34LYY5654 pKa = 11.59GGGDD5658 pKa = 3.61RR5659 pKa = 11.84DD5660 pKa = 4.91FDD5662 pKa = 3.94DD5663 pKa = 3.79QVIGFAFSKK5672 pKa = 10.8VVTPPVV5678 pKa = 3.11

Molecular weight:
589.4 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A2P7EGR2|A0A2P7EGR2_9SYNE MFS transporter OS=Synechococcus lacustris OX=2116544 GN=C7K08_02640 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.56TKK3 pKa = 9.03RR4 pKa = 11.84TLEE7 pKa = 3.92GTSRR11 pKa = 11.84KK12 pKa = 9.24RR13 pKa = 11.84KK14 pKa = 7.95RR15 pKa = 11.84VSGFRR20 pKa = 11.84VRR22 pKa = 11.84MRR24 pKa = 11.84THH26 pKa = 5.98TGRR29 pKa = 11.84RR30 pKa = 11.84LIRR33 pKa = 11.84TRR35 pKa = 11.84RR36 pKa = 11.84KK37 pKa = 9.49RR38 pKa = 11.84GRR40 pKa = 11.84ARR42 pKa = 11.84LAVV45 pKa = 3.5

Molecular weight:
5.45 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2879

0

2879

798731

30

5678

277.4

30.16

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

10.628 ± 0.062

1.223 ± 0.022

4.598 ± 0.043

5.687 ± 0.063

3.327 ± 0.033

8.047 ± 0.05

1.874 ± 0.031

4.793 ± 0.038

3.463 ± 0.039

13.025 ± 0.095

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

1.805 ± 0.022

3.598 ± 0.053

5.316 ± 0.033

4.999 ± 0.047

6.028 ± 0.07

6.543 ± 0.079

4.41 ± 0.063

6.323 ± 0.037

1.747 ± 0.026

2.093 ± 0.029

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski