Wenzhou picorna-like virus 21

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 5.85

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KME7|A0A1L3KME7_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou picorna-like virus 21 OX=1923606 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.76NDD3 pKa = 3.46PASISKK9 pKa = 9.76FLNRR13 pKa = 11.84DD14 pKa = 2.94IYY16 pKa = 10.15IGRR19 pKa = 11.84YY20 pKa = 5.04TWTVGSNIAQQIDD33 pKa = 3.65IWDD36 pKa = 3.96LWQADD41 pKa = 3.57SRR43 pKa = 11.84VKK45 pKa = 10.59QKK47 pKa = 10.78LSHH50 pKa = 5.75FTYY53 pKa = 10.35FSGNLVVTARR63 pKa = 11.84INGSPFQYY71 pKa = 10.13GRR73 pKa = 11.84LMFSYY78 pKa = 10.38CPYY81 pKa = 10.43FADD84 pKa = 3.62QAGGSWFSTSNRR96 pKa = 11.84NQIAACAYY104 pKa = 8.88GAIVAAGSVHH114 pKa = 6.35GKK116 pKa = 9.69RR117 pKa = 11.84EE118 pKa = 3.6VGFRR122 pKa = 11.84HH123 pKa = 6.26FSTYY127 pKa = 8.35ATAWMDD133 pKa = 3.42PCTSDD138 pKa = 3.2TIEE141 pKa = 4.13INVPFVWHH149 pKa = 6.43NNALSVCGEE158 pKa = 4.14SGTTRR163 pKa = 11.84EE164 pKa = 4.23SLGQLLVFDD173 pKa = 4.86AVPLRR178 pKa = 11.84VCNDD182 pKa = 3.33NAPTSAEE189 pKa = 4.01YY190 pKa = 10.58VVYY193 pKa = 11.05ARR195 pKa = 11.84MEE197 pKa = 4.88DD198 pKa = 3.02IKK200 pKa = 11.2LAVPTEE206 pKa = 4.04YY207 pKa = 11.06APASSEE213 pKa = 3.92YY214 pKa = 8.62QTDD217 pKa = 3.61VKK219 pKa = 10.71EE220 pKa = 4.16VAPTSDD226 pKa = 3.08FAGITNVPVIGKK238 pKa = 7.32MVKK241 pKa = 10.5ASGLAAGAVRR251 pKa = 11.84DD252 pKa = 3.56IGKK255 pKa = 9.25VFGFSKK261 pKa = 10.54PEE263 pKa = 4.37RR264 pKa = 11.84IDD266 pKa = 3.21EE267 pKa = 4.31SKK269 pKa = 11.01EE270 pKa = 3.36VDD272 pKa = 3.61LALTGNFANTSGCDD286 pKa = 3.41TAEE289 pKa = 4.15SLAMDD294 pKa = 5.05PKK296 pKa = 10.2QEE298 pKa = 4.16CVIDD302 pKa = 3.76PTVTGVSNVDD312 pKa = 2.88EE313 pKa = 4.35MAFKK317 pKa = 10.97NIVTKK322 pKa = 10.07EE323 pKa = 3.93QFLTLANWSATNGQNSTNLIYY344 pKa = 10.3FALVSPNIPTKK355 pKa = 10.33TYY357 pKa = 10.75NATINHH363 pKa = 6.35NSVQWQPSCDD373 pKa = 3.64TPGGMVANMFSYY385 pKa = 9.88WKK387 pKa = 10.54GSITFRR393 pKa = 11.84IQVVCSKK400 pKa = 10.32LHH402 pKa = 5.78SGRR405 pKa = 11.84LLIQFDD411 pKa = 4.15PFQTSGSIVAADD423 pKa = 3.89LTTTDD428 pKa = 2.65VNARR432 pKa = 11.84YY433 pKa = 9.37SQVLDD438 pKa = 3.68LSEE441 pKa = 4.91SNEE444 pKa = 4.13CEE446 pKa = 3.74FTINYY451 pKa = 8.25VNKK454 pKa = 10.3RR455 pKa = 11.84PWLQTLQEE463 pKa = 4.2IEE465 pKa = 4.21NYY467 pKa = 8.98HH468 pKa = 5.77WPEE471 pKa = 4.35SPSSTGTQLTNCLGRR486 pKa = 11.84FDD488 pKa = 5.73PNVHH492 pKa = 5.91MGIFTVNVLNEE503 pKa = 4.36LVGPMDD509 pKa = 3.47TTAAAQSVDD518 pKa = 2.91VMIFMKK524 pKa = 10.61CGDD527 pKa = 4.79DD528 pKa = 3.32MTFAQPEE535 pKa = 4.23EE536 pKa = 4.64SPGNDD541 pKa = 3.61SSNHH545 pKa = 4.74PHH547 pKa = 6.56WGNYY551 pKa = 8.58IYY553 pKa = 10.69VPRR556 pKa = 11.84GGVVTCCGKK565 pKa = 10.29RR566 pKa = 11.84EE567 pKa = 4.16EE568 pKa = 4.41KK569 pKa = 10.83VEE571 pKa = 3.73EE572 pKa = 4.13HH573 pKa = 6.32VFMFRR578 pKa = 11.84PSASITTSTEE588 pKa = 3.25IEE590 pKa = 4.41TPQMTILNKK599 pKa = 10.34LSSEE603 pKa = 3.88NDD605 pKa = 3.23GVFFGEE611 pKa = 4.42SVMSLRR617 pKa = 11.84TMGKK621 pKa = 8.78RR622 pKa = 11.84YY623 pKa = 10.05VGYY626 pKa = 10.26SYY628 pKa = 11.33YY629 pKa = 10.84KK630 pKa = 10.75KK631 pKa = 10.5NDD633 pKa = 3.51AAAGTANQGYY643 pKa = 9.24IRR645 pKa = 11.84NIPHH649 pKa = 6.91FNPTAHH655 pKa = 7.04LGSVSPTPKK664 pKa = 10.19ARR666 pKa = 11.84QHH668 pKa = 4.89TCEE671 pKa = 4.89SYY673 pKa = 9.59FSPWFICRR681 pKa = 11.84RR682 pKa = 11.84GAMRR686 pKa = 11.84KK687 pKa = 9.07RR688 pKa = 11.84LYY690 pKa = 10.48FCSAVSNTVPIGEE703 pKa = 4.24LCMIEE708 pKa = 4.25RR709 pKa = 11.84RR710 pKa = 11.84ASRR713 pKa = 11.84SATDD717 pKa = 3.87MIVGSTTPAAFDD729 pKa = 3.81GMTSAQMMTNFVHH742 pKa = 7.17GYY744 pKa = 10.23NGMTMRR750 pKa = 11.84DD751 pKa = 3.2PNYY754 pKa = 10.07RR755 pKa = 11.84RR756 pKa = 11.84FIEE759 pKa = 4.54IQMPWYY765 pKa = 10.52SNTRR769 pKa = 11.84FDD771 pKa = 5.13LAAHH775 pKa = 7.7PYY777 pKa = 10.49QIDD780 pKa = 3.61DD781 pKa = 3.84TGNEE785 pKa = 3.86QMNISPSMYY794 pKa = 8.06QTLYY798 pKa = 10.63AQFVNIGRR806 pKa = 11.84EE807 pKa = 3.68ADD809 pKa = 2.93GDD811 pKa = 3.77YY812 pKa = 10.96AYY814 pKa = 10.94FEE816 pKa = 4.54FSSIGDD822 pKa = 4.02DD823 pKa = 3.73YY824 pKa = 11.26MVSCFTGIPLVWNEE838 pKa = 4.1KK839 pKa = 10.14GAVPP843 pKa = 5.04

Molecular weight:
93.59 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KME7|A0A1L3KME7_9VIRU Uncharacterized protein OS=Wenzhou picorna-like virus 21 OX=1923606 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.28IHH3 pKa = 7.44LSRR6 pKa = 11.84IISILFVHH14 pKa = 6.47EE15 pKa = 4.14MLDD18 pKa = 3.43RR19 pKa = 11.84EE20 pKa = 4.34YY21 pKa = 10.2MPKK24 pKa = 10.39FSWIGLIDD32 pKa = 4.11FDD34 pKa = 5.18LLKK37 pKa = 10.93SGEE40 pKa = 4.08KK41 pKa = 10.59GRR43 pKa = 11.84LTFKK47 pKa = 10.88DD48 pKa = 3.0HH49 pKa = 5.75ATVVKK54 pKa = 10.37SLTVLIRR61 pKa = 11.84NIIKK65 pKa = 9.94GQSAVSSVNTVEE77 pKa = 4.0EE78 pKa = 4.69FIDD81 pKa = 3.71AVSFLEE87 pKa = 3.78MNRR90 pKa = 11.84FNRR93 pKa = 11.84CKK95 pKa = 10.57LGAKK99 pKa = 8.71PLKK102 pKa = 10.0GQVSADD108 pKa = 3.28EE109 pKa = 4.19YY110 pKa = 11.14KK111 pKa = 10.6RR112 pKa = 11.84LVMLCHH118 pKa = 7.12DD119 pKa = 4.31FLKK122 pKa = 10.49IRR124 pKa = 11.84NIRR127 pKa = 11.84LTSTTSALFRR137 pKa = 11.84QYY139 pKa = 11.47NGIFNEE145 pKa = 3.91IFKK148 pKa = 10.55DD149 pKa = 3.26ISDD152 pKa = 3.9EE153 pKa = 4.15ARR155 pKa = 11.84VHH157 pKa = 7.22AEE159 pKa = 3.36PCLNVALFGPSGVGKK174 pKa = 9.11TSMIVPALLEE184 pKa = 4.01AVARR188 pKa = 11.84ARR190 pKa = 11.84QVKK193 pKa = 9.72FDD195 pKa = 3.68AATDD199 pKa = 3.18QDD201 pKa = 3.65RR202 pKa = 11.84IYY204 pKa = 10.86RR205 pKa = 11.84VVPNDD210 pKa = 3.12EE211 pKa = 4.34YY212 pKa = 11.03MSGFQPHH219 pKa = 6.2KK220 pKa = 8.87TLCCIFDD227 pKa = 3.65EE228 pKa = 4.43MGAYY232 pKa = 9.98CKK234 pKa = 10.46GHH236 pKa = 5.48EE237 pKa = 4.12QMMAQILSGICEE249 pKa = 4.29LTDD252 pKa = 4.13DD253 pKa = 5.23SISILNRR260 pKa = 11.84AHH262 pKa = 7.11LDD264 pKa = 3.2EE265 pKa = 5.35KK266 pKa = 11.2GRR268 pKa = 11.84VIYY271 pKa = 10.95NPMLNVMISNDD282 pKa = 3.21KK283 pKa = 9.89TFGIDD288 pKa = 2.92KK289 pKa = 10.0VYY291 pKa = 10.89EE292 pKa = 4.01RR293 pKa = 11.84TTPTFRR299 pKa = 11.84RR300 pKa = 11.84FDD302 pKa = 4.46LIFEE306 pKa = 4.46VVVKK310 pKa = 9.91PEE312 pKa = 3.58YY313 pKa = 10.33RR314 pKa = 11.84KK315 pKa = 10.72ANGVGIDD322 pKa = 3.46KK323 pKa = 10.76RR324 pKa = 11.84KK325 pKa = 9.43ISEE328 pKa = 4.36GEE330 pKa = 3.5WDD332 pKa = 4.06VVFLVPYY339 pKa = 10.7VLDD342 pKa = 4.24KK343 pKa = 11.5DD344 pKa = 3.83DD345 pKa = 3.89TLEE348 pKa = 3.93EE349 pKa = 4.92KK350 pKa = 9.24ITSRR354 pKa = 11.84SQVSRR359 pKa = 11.84LVPLGEE365 pKa = 3.97EE366 pKa = 4.11KK367 pKa = 10.7QFLTLAEE374 pKa = 4.52ACSMAATIMQNTVDD388 pKa = 4.53HH389 pKa = 7.04KK390 pKa = 11.33DD391 pKa = 3.23VMANARR397 pKa = 11.84GALSEE402 pKa = 4.76AVFKK406 pKa = 10.6TSAKK410 pKa = 10.23SEE412 pKa = 4.4EE413 pKa = 3.69ILMRR417 pKa = 11.84LGQRR421 pKa = 11.84TNLEE425 pKa = 3.72CSYY428 pKa = 11.68DD429 pKa = 3.48LFNRR433 pKa = 11.84FLEE436 pKa = 4.76GEE438 pKa = 4.22AVSDD442 pKa = 4.16FNWEE446 pKa = 3.55TIYY449 pKa = 11.01AVKK452 pKa = 10.64NEE454 pKa = 3.82LMRR457 pKa = 11.84IFPEE461 pKa = 3.84NKK463 pKa = 8.6YY464 pKa = 9.52LQHH467 pKa = 7.23VEE469 pKa = 4.49LDD471 pKa = 3.65NKK473 pKa = 10.16DD474 pKa = 3.4TFIKK478 pKa = 10.8DD479 pKa = 2.99FVVDD483 pKa = 4.49HH484 pKa = 6.78KK485 pKa = 11.01PSALADD491 pKa = 4.04LNPWISVPYY500 pKa = 10.28NIGKK504 pKa = 10.52GIGNTARR511 pKa = 11.84LAVQSYY517 pKa = 8.79EE518 pKa = 3.82AGEE521 pKa = 4.35AIVVNLEE528 pKa = 3.9LFSRR532 pKa = 11.84TVLKK536 pKa = 10.59FLGVFPLGIYY546 pKa = 9.8YY547 pKa = 10.92ALTRR551 pKa = 11.84NNDD554 pKa = 3.27VNSKK558 pKa = 10.44KK559 pKa = 10.58LIRR562 pKa = 11.84KK563 pKa = 7.85RR564 pKa = 11.84AKK566 pKa = 10.07DD567 pKa = 3.54LMSFRR572 pKa = 11.84PITSRR577 pKa = 11.84SEE579 pKa = 3.32ILKK582 pKa = 10.47RR583 pKa = 11.84KK584 pKa = 9.92NEE586 pKa = 4.04SFNYY590 pKa = 5.96WTIYY594 pKa = 9.29VCVGLAVYY602 pKa = 10.18IISQHH607 pKa = 6.02FKK609 pKa = 11.02DD610 pKa = 3.54KK611 pKa = 10.57TEE613 pKa = 3.86KK614 pKa = 10.17HH615 pKa = 5.44VSRR618 pKa = 11.84AHH620 pKa = 5.86QEE622 pKa = 3.83LSSKK626 pKa = 9.71QEE628 pKa = 3.84EE629 pKa = 4.68EE630 pKa = 4.26IIGPDD635 pKa = 3.57LMGEE639 pKa = 4.49RR640 pKa = 11.84APPTPNITGNPYY652 pKa = 10.16NNKK655 pKa = 9.57EE656 pKa = 3.82EE657 pKa = 4.08MFIHH661 pKa = 6.14SKK663 pKa = 10.03SGSMDD668 pKa = 3.02QEE670 pKa = 4.08MFQQKK675 pKa = 9.12VLNATVIVKK684 pKa = 10.16IKK686 pKa = 9.84YY687 pKa = 9.12SSLGTHH693 pKa = 6.65HH694 pKa = 6.82GVEE697 pKa = 4.93GYY699 pKa = 10.41YY700 pKa = 9.38EE701 pKa = 4.1TVLRR705 pKa = 11.84EE706 pKa = 3.78NGFVNGFHH714 pKa = 7.2LAITKK719 pKa = 10.23HH720 pKa = 5.15SARR723 pKa = 11.84FLQDD727 pKa = 3.72DD728 pKa = 3.91NAEE731 pKa = 3.96LTIYY735 pKa = 10.23RR736 pKa = 11.84RR737 pKa = 11.84NFKK740 pKa = 10.24PSYY743 pKa = 8.86VKK745 pKa = 10.67NDD747 pKa = 3.3VVIEE751 pKa = 4.03AEE753 pKa = 4.13EE754 pKa = 4.8CIVPLFRR761 pKa = 11.84ASGLSKK767 pKa = 10.58YY768 pKa = 10.28VYY770 pKa = 9.8HH771 pKa = 7.2VPDD774 pKa = 5.11ADD776 pKa = 3.6TSIIFLPALNAPNTNNLIAQDD797 pKa = 4.6FIMAGDD803 pKa = 4.21LKK805 pKa = 10.75KK806 pKa = 11.17VKK808 pKa = 9.5GWNIYY813 pKa = 10.19RR814 pKa = 11.84DD815 pKa = 3.88LEE817 pKa = 4.14THH819 pKa = 5.59QAHH822 pKa = 6.14TSEE825 pKa = 6.15QVICWKK831 pKa = 9.74AASYY835 pKa = 10.61IVDD838 pKa = 3.93PAQTPVGTLPGYY850 pKa = 10.64FMNQEE855 pKa = 4.25CFVGSSEE862 pKa = 5.22DD863 pKa = 3.47DD864 pKa = 3.83GFSGRR869 pKa = 11.84CGSPLMIKK877 pKa = 10.03VGKK880 pKa = 9.45QYY882 pKa = 10.77SIAGIYY888 pKa = 9.53VSSGCKK894 pKa = 10.03NNLNSHH900 pKa = 6.28GYY902 pKa = 8.4MPLNLNIFSDD912 pKa = 3.64AQQYY916 pKa = 9.79FDD918 pKa = 4.08KK919 pKa = 10.64TNKK922 pKa = 9.43YY923 pKa = 9.01FKK925 pKa = 10.49NSASIEE931 pKa = 4.08LANVQGLKK939 pKa = 10.76NILHH943 pKa = 6.83DD944 pKa = 4.07VQPLSSSRR952 pKa = 11.84STMHH956 pKa = 5.71YY957 pKa = 9.55MKK959 pKa = 10.53AKK961 pKa = 9.43EE962 pKa = 4.14LGSMRR967 pKa = 11.84YY968 pKa = 9.31LGCWKK973 pKa = 10.04SGRR976 pKa = 11.84SFASHH981 pKa = 5.95SKK983 pKa = 8.76VVQMPLYY990 pKa = 10.17DD991 pKa = 3.51VIMNEE996 pKa = 4.51RR997 pKa = 11.84RR998 pKa = 11.84LCDD1001 pKa = 3.49YY1002 pKa = 10.69HH1003 pKa = 8.41HH1004 pKa = 7.39DD1005 pKa = 4.51LIKK1008 pKa = 10.67PSFTRR1013 pKa = 11.84KK1014 pKa = 9.44LVEE1017 pKa = 3.51IDD1019 pKa = 3.43GEE1021 pKa = 4.19IRR1023 pKa = 11.84SVGPRR1028 pKa = 11.84YY1029 pKa = 9.71HH1030 pKa = 6.96SLSKK1034 pKa = 10.63SGSPATGFNMKK1045 pKa = 9.98HH1046 pKa = 6.14LEE1048 pKa = 3.96AVMEE1052 pKa = 4.36DD1053 pKa = 3.38MIEE1056 pKa = 4.52RR1057 pKa = 11.84YY1058 pKa = 10.33LEE1060 pKa = 3.84MPGIFDD1066 pKa = 5.86DD1067 pKa = 4.79RR1068 pKa = 11.84DD1069 pKa = 3.16LDD1071 pKa = 3.62IYY1073 pKa = 11.19SILSGDD1079 pKa = 4.4KK1080 pKa = 10.28DD1081 pKa = 4.24SAWVGPMPRR1090 pKa = 11.84DD1091 pKa = 3.4TSDD1094 pKa = 2.89GFIPHH1099 pKa = 6.45AHH1101 pKa = 7.19KK1102 pKa = 10.43KK1103 pKa = 9.34HH1104 pKa = 5.66KK1105 pKa = 10.13HH1106 pKa = 5.37LFSKK1110 pKa = 9.13PTEE1113 pKa = 3.9QAPNGVMLEE1122 pKa = 4.06AAMHH1126 pKa = 6.58RR1127 pKa = 11.84EE1128 pKa = 3.83FLNLIVKK1135 pKa = 9.87LSKK1138 pKa = 10.81GEE1140 pKa = 4.06RR1141 pKa = 11.84IGMVGVACDD1150 pKa = 3.5KK1151 pKa = 11.15DD1152 pKa = 3.91EE1153 pKa = 4.27PRR1155 pKa = 11.84SRR1157 pKa = 11.84KK1158 pKa = 9.46KK1159 pKa = 10.59VEE1161 pKa = 3.72KK1162 pKa = 10.7GNIRR1166 pKa = 11.84VFNVVDD1172 pKa = 3.37MHH1174 pKa = 6.63WYY1176 pKa = 9.15MLMKK1180 pKa = 10.23RR1181 pKa = 11.84YY1182 pKa = 9.74FGVFMGVFTEE1192 pKa = 4.52NFLASEE1198 pKa = 4.57TMCGVNPFSTDD1209 pKa = 2.14WDD1211 pKa = 3.98QIAKK1215 pKa = 10.38KK1216 pKa = 10.22LLKK1219 pKa = 10.52HH1220 pKa = 5.76PNCVNGDD1227 pKa = 3.47FKK1229 pKa = 11.34KK1230 pKa = 10.52YY1231 pKa = 9.65DD1232 pKa = 3.38KK1233 pKa = 11.57SMSALLIMAVLNSIYY1248 pKa = 9.97IIKK1251 pKa = 10.4VKK1253 pKa = 10.09VRR1255 pKa = 11.84QRR1257 pKa = 11.84LKK1259 pKa = 10.81RR1260 pKa = 11.84GVPQCWIKK1268 pKa = 10.9LMRR1271 pKa = 11.84AMIDD1275 pKa = 3.6DD1276 pKa = 3.79MCFPITLDD1284 pKa = 3.33GKK1286 pKa = 10.7DD1287 pKa = 3.17IVEE1290 pKa = 4.08LMGTIFSGMLLTLLLNNCCNSFLIRR1315 pKa = 11.84LCWLNTADD1323 pKa = 3.95PLGRR1327 pKa = 11.84KK1328 pKa = 8.08EE1329 pKa = 3.88KK1330 pKa = 10.91SKK1332 pKa = 11.11LLVALKK1338 pKa = 10.58NFQLHH1343 pKa = 5.41VAFQAQGDD1351 pKa = 4.31DD1352 pKa = 3.99NTWTVSDD1359 pKa = 4.52EE1360 pKa = 4.34IKK1362 pKa = 10.29DD1363 pKa = 3.66TFNFMTLHH1371 pKa = 6.03NFCKK1375 pKa = 10.23KK1376 pKa = 10.11IGMQYY1381 pKa = 9.13TRR1383 pKa = 11.84ADD1385 pKa = 3.48KK1386 pKa = 11.4SEE1388 pKa = 4.07DD1389 pKa = 3.35LYY1391 pKa = 11.12EE1392 pKa = 4.18YY1393 pKa = 10.54EE1394 pKa = 4.8PSTEE1398 pKa = 3.34ITICKK1403 pKa = 9.73RR1404 pKa = 11.84RR1405 pKa = 11.84FVWDD1409 pKa = 3.63EE1410 pKa = 3.47EE1411 pKa = 4.27RR1412 pKa = 11.84QKK1414 pKa = 11.49YY1415 pKa = 8.39LAPLEE1420 pKa = 4.35KK1421 pKa = 10.37EE1422 pKa = 4.46SLGKK1426 pKa = 9.96MITIGLASKK1435 pKa = 10.4ALSPRR1440 pKa = 11.84EE1441 pKa = 3.87QQISGLEE1448 pKa = 3.95TFFYY1452 pKa = 11.0EE1453 pKa = 4.79LAQHH1457 pKa = 6.19GRR1459 pKa = 11.84AEE1461 pKa = 4.2FEE1463 pKa = 3.96RR1464 pKa = 11.84VSAIMAEE1471 pKa = 4.27IMPEE1475 pKa = 4.13DD1476 pKa = 4.28YY1477 pKa = 10.96PPVTVTYY1484 pKa = 10.79DD1485 pKa = 3.91DD1486 pKa = 3.61IVEE1489 pKa = 4.82KK1490 pKa = 10.79ISGTAFFPWLPADD1503 pKa = 3.66NDD1505 pKa = 4.02KK1506 pKa = 11.63VNLGG1510 pKa = 3.63

Molecular weight:
171.96 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2353

843

1510

1176.5

132.78

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.545 ± 0.597

1.955 ± 0.153

5.652 ± 0.283

5.865 ± 0.513

5.1 ± 0.0

6.12 ± 0.39

2.38 ± 0.247

6.29 ± 0.427

5.95 ± 1.347

7.31 ± 1.314

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

3.655 ± 0.049

5.525 ± 0.391

4.292 ± 0.414

3.23 ± 0.29

4.802 ± 0.212

7.522 ± 0.522

5.652 ± 1.055

7.012 ± 0.115

1.317 ± 0.237

3.825 ± 0.228

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski