Beihai picorna-like virus 100

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 5.37

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KHR3|A0A1L3KHR3_9VIRU Uncharacterized protein OS=Beihai picorna-like virus 100 OX=1922528 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 6.84NTSNNNNPQSDD12 pKa = 4.29VQPDD16 pKa = 3.38NTVAEE21 pKa = 4.56TSHH24 pKa = 7.23SNVEE28 pKa = 3.73IHH30 pKa = 6.94EE31 pKa = 4.47SVQFSDD37 pKa = 3.36QAPIQEE43 pKa = 4.43MNVSNSTLANNPYY56 pKa = 10.12EE57 pKa = 4.22FPKK60 pKa = 10.73LDD62 pKa = 4.37DD63 pKa = 3.77YY64 pKa = 11.66LSRR67 pKa = 11.84VYY69 pKa = 10.35PLQTFSWTSSDD80 pKa = 3.31AVGDD84 pKa = 4.04KK85 pKa = 10.82VSEE88 pKa = 4.47VYY90 pKa = 10.92LPDD93 pKa = 3.68AFFAYY98 pKa = 9.85RR99 pKa = 11.84ALAEE103 pKa = 4.08KK104 pKa = 10.52LSRR107 pKa = 11.84FAYY110 pKa = 9.28LKK112 pKa = 10.61CNFHH116 pKa = 7.27ISVRR120 pKa = 11.84VNGTKK125 pKa = 10.16FHH127 pKa = 5.99YY128 pKa = 10.29GKK130 pKa = 10.69LLVAFNVSSYY140 pKa = 11.6KK141 pKa = 10.98NNTKK145 pKa = 10.5DD146 pKa = 3.36YY147 pKa = 10.38EE148 pKa = 4.15LRR150 pKa = 11.84DD151 pKa = 4.17NIWAVSAFPHH161 pKa = 6.03VICDD165 pKa = 3.32AGEE168 pKa = 4.22NEE170 pKa = 4.28VQEE173 pKa = 4.07FDD175 pKa = 4.03IPFLFPLDD183 pKa = 4.3YY184 pKa = 11.23YY185 pKa = 10.58PLDD188 pKa = 4.25PQSASYY194 pKa = 10.45GYY196 pKa = 10.76DD197 pKa = 3.45PDD199 pKa = 4.14SLAPLASVFSYY210 pKa = 11.07VLNPLSASSTVPDD223 pKa = 3.54ISVTIYY229 pKa = 11.27GNMTNVKK236 pKa = 9.6LAGYY240 pKa = 9.4ANSIPVSVQPFLTKK254 pKa = 10.16QQLIEE259 pKa = 4.15RR260 pKa = 11.84NQKK263 pKa = 8.47KK264 pKa = 10.07HH265 pKa = 5.21SVEE268 pKa = 3.81YY269 pKa = 9.24CHH271 pKa = 7.33IVEE274 pKa = 4.22RR275 pKa = 11.84QPVYY279 pKa = 9.74EE280 pKa = 4.0AQIGTEE286 pKa = 4.05RR287 pKa = 11.84MRR289 pKa = 11.84LALPDD294 pKa = 3.95LNRR297 pKa = 11.84TCVDD301 pKa = 2.81NMQNDD306 pKa = 4.04LVDD309 pKa = 4.07NKK311 pKa = 9.86PDD313 pKa = 3.65SKK315 pKa = 10.6ISYY318 pKa = 8.19PKK320 pKa = 10.18EE321 pKa = 4.0YY322 pKa = 9.91EE323 pKa = 4.04CSSLHH328 pKa = 7.41DD329 pKa = 4.85IISKK333 pKa = 9.9EE334 pKa = 3.8ALLFTGTISSSNAAGTDD351 pKa = 3.56VYY353 pKa = 10.56FWNVNPTSTSSLAFLNGTVYY373 pKa = 11.1YY374 pKa = 7.09EE375 pKa = 4.28TPLSFVATAFAFWRR389 pKa = 11.84GSINYY394 pKa = 8.75KK395 pKa = 9.87LQFVASQFHH404 pKa = 5.82SLRR407 pKa = 11.84LQLIYY412 pKa = 10.87VPNGSSYY419 pKa = 11.14DD420 pKa = 3.51QNEE423 pKa = 4.08PFEE426 pKa = 4.4LMSRR430 pKa = 11.84IIDD433 pKa = 3.44IQRR436 pKa = 11.84DD437 pKa = 3.88TEE439 pKa = 4.45FKK441 pKa = 10.76FSIPYY446 pKa = 9.46TDD448 pKa = 3.36IFPYY452 pKa = 10.29TNSSYY457 pKa = 11.42GKK459 pKa = 10.45LYY461 pKa = 10.82LKK463 pKa = 10.33VVNPLTFKK471 pKa = 10.62EE472 pKa = 4.4SPIPDD477 pKa = 3.07IYY479 pKa = 11.01FNIWISGGSDD489 pKa = 3.06MSFHH493 pKa = 6.97FPVNKK498 pKa = 10.27LKK500 pKa = 10.7ADD502 pKa = 3.46PTEE505 pKa = 4.38PSNTPLYY512 pKa = 10.25AAQIGTNSQTPHH524 pKa = 6.71SNIYY528 pKa = 10.49DD529 pKa = 3.43RR530 pKa = 11.84LAPFNSYY537 pKa = 10.06EE538 pKa = 4.11PNLTFDD544 pKa = 3.33STEE547 pKa = 3.82YY548 pKa = 10.75RR549 pKa = 11.84DD550 pKa = 4.39LLNKK554 pKa = 10.25AILVSSISEE563 pKa = 4.0PTGSNTNMIYY573 pKa = 10.64GRR575 pKa = 11.84PEE577 pKa = 3.7GKK579 pKa = 10.6AMGKK583 pKa = 10.07DD584 pKa = 3.68EE585 pKa = 5.86LISSANNSEE594 pKa = 4.0YY595 pKa = 11.09DD596 pKa = 2.83PWFYY600 pKa = 10.97YY601 pKa = 10.19FSRR604 pKa = 11.84IFRR607 pKa = 11.84FRR609 pKa = 11.84TGGITYY615 pKa = 10.22LILKK619 pKa = 7.25YY620 pKa = 6.59TTPGNDD626 pKa = 3.01TYY628 pKa = 10.62EE629 pKa = 4.12QASAAFLSYY638 pKa = 8.59PTVTNGPTTAITDD651 pKa = 4.46TILATPEE658 pKa = 3.82QVVEE662 pKa = 4.42LEE664 pKa = 4.11ASASFVQRR672 pKa = 11.84SSDD675 pKa = 3.5LALQPLVVKK684 pKa = 10.3VPYY687 pKa = 9.0YY688 pKa = 10.41TGLNMLLNGIYY699 pKa = 10.54VSAQGGAFNDD709 pKa = 3.17RR710 pKa = 11.84DD711 pKa = 3.86GFNVPRR717 pKa = 11.84TIIRR721 pKa = 11.84ISTTSEE727 pKa = 3.3ALIYY731 pKa = 10.77LSGADD736 pKa = 3.63DD737 pKa = 4.1TNLHH741 pKa = 5.99FQLGPPYY748 pKa = 9.87TFVPIPP754 pKa = 3.55

Molecular weight:
84.66 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KHR3|A0A1L3KHR3_9VIRU Uncharacterized protein OS=Beihai picorna-like virus 100 OX=1922528 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.09QDD3 pKa = 2.98EE4 pKa = 4.5VRR6 pKa = 11.84VQFDD10 pKa = 3.24ISALLLVVLLRR21 pKa = 11.84ILPKK25 pKa = 10.37RR26 pKa = 11.84LLVANNQEE34 pKa = 4.43RR35 pKa = 11.84LSSDD39 pKa = 3.08DD40 pKa = 3.39TTLEE44 pKa = 3.97RR45 pKa = 11.84AEE47 pKa = 3.85LTEE50 pKa = 4.27FNVRR54 pKa = 11.84LPGTIVFTSVSVVIPIIGCTPWTVTDD80 pKa = 3.75VLVKK84 pKa = 10.33RR85 pKa = 11.84SGVSRR90 pKa = 11.84LDD92 pKa = 3.63YY93 pKa = 11.61SNLTPPNEE101 pKa = 4.14MKK103 pKa = 10.29MSQSYY108 pKa = 9.97QNGQAAHH115 pKa = 5.87VRR117 pKa = 11.84LSAKK121 pKa = 7.84PTLRR125 pKa = 11.84DD126 pKa = 3.22GSNTKK131 pKa = 7.9EE132 pKa = 3.8VRR134 pKa = 11.84PDD136 pKa = 3.32NPHH139 pKa = 4.93QQGGVIVTPNLCSNKK154 pKa = 9.68NLRR157 pKa = 11.84DD158 pKa = 3.71NLIEE162 pKa = 4.07STIQEE167 pKa = 4.65GYY169 pKa = 10.36IMSGDD174 pKa = 3.28SRR176 pKa = 11.84IPIRR180 pKa = 11.84MRR182 pKa = 11.84EE183 pKa = 3.98VLKK186 pKa = 10.86PNIKK190 pKa = 10.39LDD192 pKa = 3.61FEE194 pKa = 6.31AIDD197 pKa = 5.37KK198 pKa = 10.95ILDD201 pKa = 3.51VCNRR205 pKa = 11.84TYY207 pKa = 10.7CKK209 pKa = 10.12KK210 pKa = 9.64CTTVRR215 pKa = 11.84HH216 pKa = 5.4AKK218 pKa = 9.65IINWVANNNIDD229 pKa = 3.84EE230 pKa = 4.54SLFNPKK236 pKa = 9.86KK237 pKa = 10.2LLSHH241 pKa = 6.88IDD243 pKa = 3.53EE244 pKa = 4.63FCYY247 pKa = 10.23EE248 pKa = 3.72ILMGKK253 pKa = 9.47SRR255 pKa = 11.84LNRR258 pKa = 11.84KK259 pKa = 6.01MRR261 pKa = 11.84RR262 pKa = 11.84YY263 pKa = 9.6YY264 pKa = 10.65KK265 pKa = 10.12YY266 pKa = 10.59LPRR269 pKa = 11.84SQRR272 pKa = 11.84NLEE275 pKa = 4.1SLLKK279 pKa = 10.73SSIRR283 pKa = 11.84NDD285 pKa = 3.13KK286 pKa = 10.55LKK288 pKa = 10.81KK289 pKa = 9.76KK290 pKa = 9.99NRR292 pKa = 11.84QISRR296 pKa = 11.84GEE298 pKa = 3.8ARR300 pKa = 11.84DD301 pKa = 3.68IKK303 pKa = 11.43YY304 pKa = 8.27MAQLFGFTPTIKK316 pKa = 10.18HH317 pKa = 6.93DD318 pKa = 2.96IHH320 pKa = 6.48MSPEE324 pKa = 4.04LEE326 pKa = 4.16KK327 pKa = 11.14NIAMVNSALNDD338 pKa = 3.27INQTIGNSTNFIKK351 pKa = 10.82DD352 pKa = 3.08GLDD355 pKa = 3.77NISEE359 pKa = 4.34NLNSHH364 pKa = 7.1IIGLITMFAALYY376 pKa = 9.28KK377 pKa = 10.72ARR379 pKa = 11.84DD380 pKa = 3.52VTDD383 pKa = 4.75IILALSSYY391 pKa = 10.14FSRR394 pKa = 11.84FIKK397 pKa = 10.33LINITYY403 pKa = 8.85PYY405 pKa = 9.79FEE407 pKa = 4.28SAINQVASWVRR418 pKa = 11.84SKK420 pKa = 11.25FEE422 pKa = 3.81EE423 pKa = 3.98EE424 pKa = 4.33SYY426 pKa = 11.31YY427 pKa = 10.48EE428 pKa = 3.87AQININPLLEE438 pKa = 4.22FCWIVNDD445 pKa = 5.19AILSIVGIPSTLFKK459 pKa = 10.82VLRR462 pKa = 11.84PNASLIRR469 pKa = 11.84DD470 pKa = 3.8ISQIITGVEE479 pKa = 3.86KK480 pKa = 10.85LSSFFIKK487 pKa = 10.6YY488 pKa = 9.08ISLVIDD494 pKa = 4.66SITKK498 pKa = 9.66YY499 pKa = 10.69FNPQPGTCEE508 pKa = 3.61YY509 pKa = 10.85LDD511 pKa = 4.61YY512 pKa = 10.65IDD514 pKa = 4.45EE515 pKa = 4.26VRR517 pKa = 11.84AFLDD521 pKa = 3.33PDD523 pKa = 4.13VIQNMKK529 pKa = 10.26KK530 pKa = 9.49EE531 pKa = 4.08DD532 pKa = 3.53MPAVVRR538 pKa = 11.84KK539 pKa = 6.64TTEE542 pKa = 3.76LYY544 pKa = 10.46NRR546 pKa = 11.84GMNLNMRR553 pKa = 11.84IKK555 pKa = 10.53KK556 pKa = 9.41EE557 pKa = 3.54HH558 pKa = 6.82DD559 pKa = 3.3QAKK562 pKa = 9.6VNAFVRR568 pKa = 11.84TFTLVGSLLKK578 pKa = 10.73SISPYY583 pKa = 10.27FFADD587 pKa = 3.37KK588 pKa = 10.86LRR590 pKa = 11.84ISPYY594 pKa = 9.94IICLRR599 pKa = 11.84GDD601 pKa = 3.48SGVGKK606 pKa = 10.0SHH608 pKa = 7.44LNQMLPTALYY618 pKa = 9.14SHH620 pKa = 7.53PAVNVPIAGVKK631 pKa = 8.41TKK633 pKa = 8.02YY634 pKa = 9.34TPGEE638 pKa = 3.88DD639 pKa = 3.32VYY641 pKa = 11.78VRR643 pKa = 11.84NFSQKK648 pKa = 9.4YY649 pKa = 6.43WDD651 pKa = 3.93GYY653 pKa = 8.58RR654 pKa = 11.84NQRR657 pKa = 11.84VVIFDD662 pKa = 5.2DD663 pKa = 3.77YY664 pKa = 11.31LQMRR668 pKa = 11.84EE669 pKa = 4.12TEE671 pKa = 4.64SISEE675 pKa = 4.22SLNEE679 pKa = 4.93LIRR682 pKa = 11.84VSNNNPYY689 pKa = 8.94PLNMADD695 pKa = 3.59VTEE698 pKa = 4.49KK699 pKa = 10.38GCVRR703 pKa = 11.84FTSDD707 pKa = 4.27LVMITTNADD716 pKa = 3.11LSDD719 pKa = 3.69NEE721 pKa = 4.65LRR723 pKa = 11.84NFVQNPTAIKK733 pKa = 10.13RR734 pKa = 11.84RR735 pKa = 11.84IHH737 pKa = 5.55KK738 pKa = 7.95TVQVSLKK745 pKa = 9.46PEE747 pKa = 3.83YY748 pKa = 8.82MDD750 pKa = 3.89PVTRR754 pKa = 11.84VYY756 pKa = 10.59KK757 pKa = 10.47GPKK760 pKa = 8.9EE761 pKa = 4.03FQPNAWIFTVEE772 pKa = 4.01GAQYY776 pKa = 11.55NLIEE780 pKa = 4.5LLDD783 pKa = 3.78YY784 pKa = 10.2LAPRR788 pKa = 11.84FIDD791 pKa = 4.06HH792 pKa = 7.1RR793 pKa = 11.84EE794 pKa = 3.98KK795 pKa = 10.7DD796 pKa = 3.44HH797 pKa = 8.7KK798 pKa = 10.35MINANDD804 pKa = 4.1DD805 pKa = 3.32EE806 pKa = 5.89CDD808 pKa = 3.59YY809 pKa = 11.77EE810 pKa = 4.13NLKK813 pKa = 10.84KK814 pKa = 10.59FFQAQSYY821 pKa = 8.24PPSVEE826 pKa = 4.13EE827 pKa = 4.54IEE829 pKa = 5.6ASMKK833 pKa = 10.64YY834 pKa = 10.19YY835 pKa = 10.61EE836 pKa = 4.79DD837 pKa = 6.08DD838 pKa = 3.3IPEE841 pKa = 4.19FEE843 pKa = 4.51NFYY846 pKa = 11.39DD847 pKa = 5.22DD848 pKa = 3.39VTALMDD854 pKa = 3.45HH855 pKa = 7.31EE856 pKa = 5.01YY857 pKa = 11.05YY858 pKa = 10.31EE859 pKa = 4.29CQIMYY864 pKa = 10.12SEE866 pKa = 4.72SLGSHH871 pKa = 5.84IKK873 pKa = 10.26KK874 pKa = 10.07IYY876 pKa = 10.09AAGNPLGILGFDD888 pKa = 3.8YY889 pKa = 11.29NDD891 pKa = 3.74YY892 pKa = 11.11LADD895 pKa = 3.96GCGKK899 pKa = 9.71PGSKK903 pKa = 9.31AHH905 pKa = 6.31KK906 pKa = 10.09RR907 pKa = 11.84MRR909 pKa = 11.84QLLLATHH916 pKa = 7.18PDD918 pKa = 3.23KK919 pKa = 11.22MNNDD923 pKa = 3.4QLVSQIVIWVSLLIKK938 pKa = 10.36QPEE941 pKa = 4.17IVEE944 pKa = 4.53AIYY947 pKa = 10.49AGRR950 pKa = 11.84FFGLSPFGGYY960 pKa = 8.79DD961 pKa = 2.98RR962 pKa = 11.84KK963 pKa = 10.45QFEE966 pKa = 4.5LPKK969 pKa = 10.5FEE971 pKa = 5.69IPTQPGFRR979 pKa = 11.84YY980 pKa = 9.3FPLPRR985 pKa = 11.84THH987 pKa = 7.21RR988 pKa = 11.84NIKK991 pKa = 10.21VPDD994 pKa = 3.23ICFMKK999 pKa = 10.83DD1000 pKa = 2.44IDD1002 pKa = 4.19FDD1004 pKa = 4.0EE1005 pKa = 5.85ALDD1008 pKa = 4.32QSGDD1012 pKa = 4.0DD1013 pKa = 3.94IDD1015 pKa = 6.2LEE1017 pKa = 4.54DD1018 pKa = 4.52EE1019 pKa = 4.32EE1020 pKa = 6.26FDD1022 pKa = 3.42MSEE1025 pKa = 4.52PEE1027 pKa = 4.05SQRR1030 pKa = 11.84QQKK1033 pKa = 9.97FDD1035 pKa = 2.95WSNWRR1040 pKa = 11.84KK1041 pKa = 9.64YY1042 pKa = 10.36FSQDD1046 pKa = 3.18GIDD1049 pKa = 4.42IAWFWADD1056 pKa = 3.47YY1057 pKa = 10.8FGTQYY1062 pKa = 9.17FTTEE1066 pKa = 4.31NPHH1069 pKa = 6.11SDD1071 pKa = 2.17HH1072 pKa = 6.95GYY1074 pKa = 9.51RR1075 pKa = 11.84YY1076 pKa = 10.0RR1077 pKa = 11.84STNHH1081 pKa = 5.03HH1082 pKa = 5.69TFFGRR1087 pKa = 11.84LKK1089 pKa = 9.91ATLAYY1094 pKa = 10.03ASSILLTSLGVDD1106 pKa = 3.78ASPYY1110 pKa = 10.78AKK1112 pKa = 10.57LNIIKK1117 pKa = 9.61PIRR1120 pKa = 11.84KK1121 pKa = 6.83IAKK1124 pKa = 8.1VIKK1127 pKa = 9.39VTFLSASPRR1136 pKa = 11.84TFVDD1140 pKa = 3.66YY1141 pKa = 10.85IKK1143 pKa = 11.17NDD1145 pKa = 4.15FIKK1148 pKa = 10.57DD1149 pKa = 3.09IKK1151 pKa = 9.77TVIRR1155 pKa = 11.84GCYY1158 pKa = 10.07DD1159 pKa = 2.91NMYY1162 pKa = 9.64DD1163 pKa = 3.45LCLAYY1168 pKa = 10.41FEE1170 pKa = 5.12GLLAGAASLDD1180 pKa = 3.56QQSTYY1185 pKa = 10.98KK1186 pKa = 10.32IFQSYY1191 pKa = 7.63LTSLLPYY1198 pKa = 9.73GLYY1201 pKa = 10.94AMSILGIIRR1210 pKa = 11.84IATKK1214 pKa = 10.11IIYY1217 pKa = 9.42LIKK1220 pKa = 10.69DD1221 pKa = 3.66SIIKK1225 pKa = 9.52PKK1227 pKa = 10.48NEE1229 pKa = 4.15CVSEE1233 pKa = 4.92GYY1235 pKa = 9.2CQKK1238 pKa = 10.94DD1239 pKa = 3.17AVQTTPRR1246 pKa = 11.84IISEE1250 pKa = 4.41SYY1252 pKa = 8.41SQRR1255 pKa = 11.84DD1256 pKa = 3.38AVRR1259 pKa = 11.84SGPCIVSEE1267 pKa = 4.49SYY1269 pKa = 10.87AKK1271 pKa = 10.44KK1272 pKa = 9.84DD1273 pKa = 3.73TVQSAPKK1280 pKa = 9.33IVSEE1284 pKa = 4.64SYY1286 pKa = 10.32VKK1288 pKa = 10.51RR1289 pKa = 11.84DD1290 pKa = 3.68TVQSAPKK1297 pKa = 9.77IVTEE1301 pKa = 4.34SYY1303 pKa = 9.56MGEE1306 pKa = 4.23GKK1308 pKa = 10.75LSLDD1312 pKa = 5.36DD1313 pKa = 3.5IAQMKK1318 pKa = 9.5HH1319 pKa = 4.87FRR1321 pKa = 11.84AEE1323 pKa = 3.6ISADD1327 pKa = 3.32PMAVDD1332 pKa = 5.06LMTGKK1337 pKa = 9.58IRR1339 pKa = 11.84NNMVRR1344 pKa = 11.84ISIDD1348 pKa = 2.97SSNPFVLNGIFIGGRR1363 pKa = 11.84ILITTHH1369 pKa = 6.61HH1370 pKa = 7.26LIKK1373 pKa = 10.08TLEE1376 pKa = 4.4TVGKK1380 pKa = 9.71RR1381 pKa = 11.84CVTITGKK1388 pKa = 6.59TTKK1391 pKa = 8.7ITNFDD1396 pKa = 3.85IIQNVIYY1403 pKa = 10.23TDD1405 pKa = 3.38VSKK1408 pKa = 11.03DD1409 pKa = 3.19IVFVNVPEE1417 pKa = 4.15ASNYY1421 pKa = 9.76VDD1423 pKa = 3.93IIRR1426 pKa = 11.84HH1427 pKa = 5.32FFIDD1431 pKa = 4.44DD1432 pKa = 3.68EE1433 pKa = 5.31VNCSLLSSVEE1443 pKa = 3.99GTIVSYY1449 pKa = 11.55ANNIDD1454 pKa = 3.69TLFLKK1459 pKa = 10.6LVRR1462 pKa = 11.84NIKK1465 pKa = 9.83AHH1467 pKa = 6.03GPVKK1471 pKa = 9.82YY1472 pKa = 8.55TLGGSAVYY1480 pKa = 9.95QLNNSWHH1487 pKa = 6.26YY1488 pKa = 11.19YY1489 pKa = 9.86SDD1491 pKa = 3.61TAAGDD1496 pKa = 3.63CGGPLVLHH1504 pKa = 6.51NKK1506 pKa = 9.2AVAHH1510 pKa = 6.72KK1511 pKa = 10.22ILGIHH1516 pKa = 5.46VAGLEE1521 pKa = 4.25SAGVSTPITQNYY1533 pKa = 8.26INRR1536 pKa = 11.84VLHH1539 pKa = 4.81EE1540 pKa = 4.06TGFRR1544 pKa = 11.84VPRR1547 pKa = 11.84IEE1549 pKa = 4.01VPILAAQANGMVSYY1563 pKa = 11.04NDD1565 pKa = 3.02KK1566 pKa = 8.92TQYY1569 pKa = 10.26FGEE1572 pKa = 4.52VPSQYY1577 pKa = 10.32QYY1579 pKa = 11.29RR1580 pKa = 11.84IPTEE1584 pKa = 4.11TKK1586 pKa = 9.13LKK1588 pKa = 10.32KK1589 pKa = 10.32SPFYY1593 pKa = 11.13GVFEE1597 pKa = 4.42SCKK1600 pKa = 9.81KK1601 pKa = 9.69PAYY1604 pKa = 9.81LRR1606 pKa = 11.84PFKK1609 pKa = 10.4TPNGIINPVRR1619 pKa = 11.84MQIEE1623 pKa = 4.18KK1624 pKa = 10.56QFVDD1628 pKa = 4.18NIVIDD1633 pKa = 4.05EE1634 pKa = 4.96DD1635 pKa = 3.6IKK1637 pKa = 10.79EE1638 pKa = 3.95AAYY1641 pKa = 10.51QDD1643 pKa = 4.38LNNLLLSYY1651 pKa = 10.29RR1652 pKa = 11.84SPYY1655 pKa = 10.76KK1656 pKa = 10.62DD1657 pKa = 3.04MKK1659 pKa = 11.07NKK1661 pKa = 9.57VLNEE1665 pKa = 3.74DD1666 pKa = 3.25HH1667 pKa = 6.71TLNGVIGDD1675 pKa = 4.19DD1676 pKa = 4.74NIPPMNMKK1684 pKa = 9.83TSAGYY1689 pKa = 8.8PWIFYY1694 pKa = 7.32TKK1696 pKa = 10.51KK1697 pKa = 10.19SGKK1700 pKa = 9.32KK1701 pKa = 9.88DD1702 pKa = 3.69FVEE1705 pKa = 4.74GEE1707 pKa = 4.07PGSYY1711 pKa = 10.67SLTSEE1716 pKa = 3.76VRR1718 pKa = 11.84DD1719 pKa = 3.55YY1720 pKa = 11.91LNLVEE1725 pKa = 5.52KK1726 pKa = 9.86EE1727 pKa = 3.93LSEE1730 pKa = 4.69GIIRR1734 pKa = 11.84PFIWGDD1740 pKa = 3.44CLKK1743 pKa = 10.85DD1744 pKa = 3.55EE1745 pKa = 5.06KK1746 pKa = 11.21RR1747 pKa = 11.84PIDD1750 pKa = 3.72KK1751 pKa = 10.64VDD1753 pKa = 3.2AGKK1756 pKa = 8.32TRR1758 pKa = 11.84VFNVGPFEE1766 pKa = 4.09LTYY1769 pKa = 9.66LTRR1772 pKa = 11.84KK1773 pKa = 9.7FFGTFVAHH1781 pKa = 5.72LTKK1784 pKa = 10.72NRR1786 pKa = 11.84LGEE1789 pKa = 3.74ISIGVNPHH1797 pKa = 4.04STEE1800 pKa = 3.38WSAIRR1805 pKa = 11.84QEE1807 pKa = 4.06LEE1809 pKa = 3.57KK1810 pKa = 11.09FKK1812 pKa = 10.83FDD1814 pKa = 3.29KK1815 pKa = 11.01DD1816 pKa = 3.54GNEE1819 pKa = 3.87RR1820 pKa = 11.84EE1821 pKa = 4.4SYY1823 pKa = 10.36VMCGDD1828 pKa = 3.31YY1829 pKa = 11.27SNYY1832 pKa = 10.42DD1833 pKa = 2.92KK1834 pKa = 11.13RR1835 pKa = 11.84LPYY1838 pKa = 10.31CLIEE1842 pKa = 4.34LALKK1846 pKa = 10.09IINNWYY1852 pKa = 10.44GDD1854 pKa = 4.05DD1855 pKa = 4.08PYY1857 pKa = 11.69GSAVRR1862 pKa = 11.84EE1863 pKa = 4.31SIFIATFNALHH1874 pKa = 6.15LCGRR1878 pKa = 11.84SLYY1881 pKa = 10.01RR1882 pKa = 11.84CGMGNPSGCGITAQINSLVNSLIARR1907 pKa = 11.84VVFGIVGSKK1916 pKa = 10.37QEE1918 pKa = 4.13VPVPMSKK1925 pKa = 8.65FTEE1928 pKa = 4.21YY1929 pKa = 10.83VVYY1932 pKa = 10.56KK1933 pKa = 10.7SYY1935 pKa = 11.73GDD1937 pKa = 4.48DD1938 pKa = 3.36NLASVSCMADD1948 pKa = 2.87WFNMKK1953 pKa = 9.83SFAEE1957 pKa = 4.49VCSSFGISYY1966 pKa = 7.61TTATKK1971 pKa = 11.11GEE1973 pKa = 3.89VDD1975 pKa = 3.09QDD1977 pKa = 4.06YY1978 pKa = 11.0ISWDD1982 pKa = 3.29DD1983 pKa = 3.29ASYY1986 pKa = 11.27LKK1988 pKa = 10.63RR1989 pKa = 11.84KK1990 pKa = 8.41FVKK1993 pKa = 10.34EE1994 pKa = 4.04SNTWCWAPLEE2004 pKa = 4.37MEE2006 pKa = 5.37SITEE2010 pKa = 3.58MMMWIKK2016 pKa = 10.37NSEE2019 pKa = 3.85MSMEE2023 pKa = 5.87DD2024 pKa = 2.92IMKK2027 pKa = 8.97STFNSFTNEE2036 pKa = 3.28LGHH2039 pKa = 6.36YY2040 pKa = 10.33DD2041 pKa = 3.46KK2042 pKa = 10.63EE2043 pKa = 4.8TYY2045 pKa = 10.79NRR2047 pKa = 11.84MIAKK2051 pKa = 8.78IQEE2054 pKa = 3.88RR2055 pKa = 11.84AYY2057 pKa = 9.68TLDD2060 pKa = 2.69IHH2062 pKa = 6.93LPSDD2066 pKa = 3.7TFEE2069 pKa = 4.07VTQMRR2074 pKa = 11.84IKK2076 pKa = 9.65TGQVFEE2082 pKa = 4.37

Molecular weight:
237.83 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2836

754

2082

1418.0

161.24

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

5.43 ± 0.493

1.305 ± 0.338

6.206 ± 0.265

5.465 ± 0.364

4.831 ± 0.459

4.866 ± 0.328

1.763 ± 0.09

7.793 ± 1.031

6.065 ± 1.238

7.934 ± 0.152

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.257 ± 0.49

6.276 ± 0.536

5.148 ± 0.921

3.385 ± 0.173

4.443 ± 0.664

8.286 ± 1.084

5.783 ± 0.587

6.382 ± 0.009

0.952 ± 0.082

5.43 ± 0.493

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski