Wenzhou picorna-like virus 2

Taxonomy: Viruses; Riboviria; unclassified Riboviria; unclassified RNA viruses ShiM-2016

Average proteome isoelectric point is 6.22

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KH56|A0A1L3KH56_9VIRU SF3 helicase domain-containing protein OS=Wenzhou picorna-like virus 2 OX=1923604 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.48INGNAFYY8 pKa = 10.65YY9 pKa = 10.78GRR11 pKa = 11.84LLANYY16 pKa = 9.13IPRR19 pKa = 11.84HH20 pKa = 5.2NSDD23 pKa = 3.81NIVVNRR29 pKa = 11.84ALISVDD35 pKa = 3.12NVEE38 pKa = 4.4ASQRR42 pKa = 11.84PHH44 pKa = 8.28IFIDD48 pKa = 3.54PCTNQAGEE56 pKa = 4.19ITCPFLCPTDD66 pKa = 3.64ALNITKK72 pKa = 10.55GEE74 pKa = 4.05WEE76 pKa = 4.77DD77 pKa = 3.42MGLMNLRR84 pKa = 11.84EE85 pKa = 4.46LNPLQHH91 pKa = 7.07ANGATDD97 pKa = 5.78PITITVMAWMSEE109 pKa = 4.18VTLTAPTATNSHH121 pKa = 6.36GLTAQSGFEE130 pKa = 3.96PQSGKK135 pKa = 10.42EE136 pKa = 3.78KK137 pKa = 10.61SKK139 pKa = 10.64PRR141 pKa = 11.84VKK143 pKa = 10.53KK144 pKa = 9.13VTNKK148 pKa = 9.66PNQNSSSYY156 pKa = 10.91SKK158 pKa = 10.44QDD160 pKa = 3.13EE161 pKa = 4.64YY162 pKa = 11.83GSGPVSGPASTVARR176 pKa = 11.84IAGMLKK182 pKa = 8.65EE183 pKa = 4.44APVIGPYY190 pKa = 10.69AKK192 pKa = 9.42ATQIAASGISNIAKK206 pKa = 9.57LFGYY210 pKa = 9.77SRR212 pKa = 11.84PPTLAPEE219 pKa = 4.11VRR221 pKa = 11.84MQQRR225 pKa = 11.84TLAGMALTNIPDD237 pKa = 3.85EE238 pKa = 4.44VEE240 pKa = 4.41KK241 pKa = 10.93LALDD245 pKa = 4.38AKK247 pKa = 10.91QEE249 pKa = 4.1LTVDD253 pKa = 4.17GSVVGLDD260 pKa = 3.46NTDD263 pKa = 2.83EE264 pKa = 4.11MTIKK268 pKa = 10.61SIATRR273 pKa = 11.84EE274 pKa = 4.22SFLDD278 pKa = 3.28TCTWRR283 pKa = 11.84TSTAVGNPLFSALVTPCHH301 pKa = 5.95AKK303 pKa = 10.43EE304 pKa = 4.07YY305 pKa = 8.36GTTPKK310 pKa = 10.16EE311 pKa = 4.19HH312 pKa = 7.07HH313 pKa = 6.44CTAAQFAATPFKK325 pKa = 10.51YY326 pKa = 9.39WRR328 pKa = 11.84GTIKK332 pKa = 10.59YY333 pKa = 8.63RR334 pKa = 11.84FQIVSSAYY342 pKa = 9.45HH343 pKa = 6.67KK344 pKa = 10.96GRR346 pKa = 11.84LLIQWDD352 pKa = 3.87PQTWSSTEE360 pKa = 3.88TNVQYY365 pKa = 11.06SQIVDD370 pKa = 3.07ISDD373 pKa = 3.43EE374 pKa = 4.1KK375 pKa = 11.44DD376 pKa = 3.12FTIEE380 pKa = 4.09VGWGAEE386 pKa = 4.13YY387 pKa = 10.57GWLEE391 pKa = 4.05CTPPTFTTHH400 pKa = 5.49GVDD403 pKa = 4.31YY404 pKa = 10.42FITTNQSFRR413 pKa = 11.84YY414 pKa = 9.39NGVLSVSVLNGLTSPSLSAGNAISMNVFVSAGDD447 pKa = 4.24DD448 pKa = 3.33IEE450 pKa = 4.2FAVPIEE456 pKa = 4.1RR457 pKa = 11.84RR458 pKa = 11.84LSEE461 pKa = 4.06VEE463 pKa = 4.19YY464 pKa = 10.21FPQSGFEE471 pKa = 3.98FQSGVEE477 pKa = 4.24EE478 pKa = 4.82PAVQMDD484 pKa = 4.22KK485 pKa = 11.39DD486 pKa = 3.92DD487 pKa = 4.24TEE489 pKa = 4.28QPSIPVQSTVLTTFAEE505 pKa = 4.79SPSCTDD511 pKa = 2.93HH512 pKa = 8.0SLDD515 pKa = 3.32VYY517 pKa = 10.42YY518 pKa = 10.99GEE520 pKa = 5.47SITSFRR526 pKa = 11.84QCLKK530 pKa = 9.87RR531 pKa = 11.84YY532 pKa = 8.71QFVGGVPATSFVPGVRR548 pKa = 11.84RR549 pKa = 11.84QVYY552 pKa = 8.58SFRR555 pKa = 11.84HH556 pKa = 5.22YY557 pKa = 10.69PPLPNQTTNVSWDD570 pKa = 3.69DD571 pKa = 3.69LLGVPVGRR579 pKa = 11.84NLNKK583 pKa = 9.69MNLMTYY589 pKa = 9.58LYY591 pKa = 9.46PAFAAGRR598 pKa = 11.84GGTRR602 pKa = 11.84WRR604 pKa = 11.84IIKK607 pKa = 8.21FAPTNGGKK615 pKa = 10.36SIISLSNYY623 pKa = 8.3PRR625 pKa = 11.84TGNAGPVVDD634 pKa = 5.11EE635 pKa = 4.9PVDD638 pKa = 3.6LTDD641 pKa = 3.9AQKK644 pKa = 11.03CYY646 pKa = 10.03LQSHH650 pKa = 7.62AITGQGWQGMTATTSEE666 pKa = 4.44NNPVLYY672 pKa = 10.78AEE674 pKa = 5.26IPYY677 pKa = 8.13QTNRR681 pKa = 11.84RR682 pKa = 11.84FFHH685 pKa = 6.03TRR687 pKa = 11.84DD688 pKa = 3.06TSRR691 pKa = 11.84TLRR694 pKa = 11.84PEE696 pKa = 4.18DD697 pKa = 3.69KK698 pKa = 10.28PISFQHH704 pKa = 6.46CGNSLSTGNEE714 pKa = 3.49VLLCYY719 pKa = 10.52ISASEE724 pKa = 4.19DD725 pKa = 3.64FSLHH729 pKa = 6.01MYY731 pKa = 8.19MGPPIMYY738 pKa = 8.54TT739 pKa = 3.19

Molecular weight:
81.51 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1L3KH56|A0A1L3KH56_9VIRU SF3 helicase domain-containing protein OS=Wenzhou picorna-like virus 2 OX=1923604 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.4IRR3 pKa = 11.84LKK5 pKa = 10.67RR6 pKa = 11.84VSNCVNLNPLIWARR20 pKa = 11.84IDD22 pKa = 3.47AYY24 pKa = 10.53GGYY27 pKa = 9.83QYY29 pKa = 11.43LIMKK33 pKa = 7.35FTTRR37 pKa = 11.84ALFEE41 pKa = 4.33LCKK44 pKa = 10.44SGEE47 pKa = 3.72IAAFDD52 pKa = 3.81FFSYY56 pKa = 10.99AKK58 pKa = 9.41TRR60 pKa = 11.84IMNTKK65 pKa = 10.19LLTNSTTEE73 pKa = 3.75NDD75 pKa = 3.46VLNIIEE81 pKa = 4.2NLGLLFTNLYY91 pKa = 7.35MCKK94 pKa = 9.79SKK96 pKa = 10.65RR97 pKa = 11.84HH98 pKa = 5.24ALFIIFMYY106 pKa = 10.7LKK108 pKa = 8.14THH110 pKa = 6.18YY111 pKa = 10.34SSSVLKK117 pKa = 10.63KK118 pKa = 10.86CIDD121 pKa = 3.79FLVEE125 pKa = 3.68TDD127 pKa = 3.94LFSSKK132 pKa = 9.47EE133 pKa = 4.0VEE135 pKa = 4.38DD136 pKa = 4.39AEE138 pKa = 4.86QEE140 pKa = 4.13IDD142 pKa = 3.55SKK144 pKa = 10.29TALFYY149 pKa = 9.68DD150 pKa = 3.67TSDD153 pKa = 4.19YY154 pKa = 10.5FPQWEE159 pKa = 4.34SGFFFSAQSDD169 pKa = 4.15TFPDD173 pKa = 3.16WLRR176 pKa = 11.84ILKK179 pKa = 10.01KK180 pKa = 10.73SQIAWGAARR189 pKa = 11.84QSPMFEE195 pKa = 4.22KK196 pKa = 10.56VSKK199 pKa = 9.75LISMFAALGLCEE211 pKa = 4.8LSNFNIDD218 pKa = 3.55FNGVRR223 pKa = 11.84IFSIGAYY230 pKa = 8.53RR231 pKa = 11.84KK232 pKa = 9.37HH233 pKa = 7.2VSAPDD238 pKa = 3.03IGAAILDD245 pKa = 4.2TIVFFAEE252 pKa = 4.07GAYY255 pKa = 9.91KK256 pKa = 10.32FFQNGSVSHH265 pKa = 6.83FLYY268 pKa = 10.33TDD270 pKa = 3.08QDD272 pKa = 3.78AEE274 pKa = 4.54DD275 pKa = 4.1FDD277 pKa = 3.94EE278 pKa = 5.03VYY280 pKa = 11.14YY281 pKa = 10.65KK282 pKa = 10.16IYY284 pKa = 10.66EE285 pKa = 3.78MSNFIRR291 pKa = 11.84CGNISKK297 pKa = 10.92YY298 pKa = 10.8GDD300 pKa = 2.94GSMTEE305 pKa = 3.75NGYY308 pKa = 10.71DD309 pKa = 3.34RR310 pKa = 11.84LLSNAIDD317 pKa = 3.56RR318 pKa = 11.84GTIIMRR324 pKa = 11.84GLKK327 pKa = 10.33GPEE330 pKa = 3.31RR331 pKa = 11.84TLFGTKK337 pKa = 8.73YY338 pKa = 9.84EE339 pKa = 4.07KK340 pKa = 10.35LRR342 pKa = 11.84KK343 pKa = 9.09IRR345 pKa = 11.84ADD347 pKa = 4.37FIQYY351 pKa = 7.64RR352 pKa = 11.84TSGKK356 pKa = 10.07LRR358 pKa = 11.84IAPFSMYY365 pKa = 10.8LHH367 pKa = 7.2GDD369 pKa = 3.4SSVGKK374 pKa = 9.88SYY376 pKa = 11.31LSALLVRR383 pKa = 11.84LVLKK387 pKa = 10.39MNGYY391 pKa = 8.69EE392 pKa = 4.07ATDD395 pKa = 3.75DD396 pKa = 4.83LLMNLNASDD405 pKa = 4.42KK406 pKa = 10.92FMSNAKK412 pKa = 10.37AFINGILLDD421 pKa = 4.44DD422 pKa = 4.36VGNTNPQFVQEE433 pKa = 4.73AFTQRR438 pKa = 11.84LIDD441 pKa = 3.76LVNNVPYY448 pKa = 8.8YY449 pKa = 11.55ANMAEE454 pKa = 4.4IEE456 pKa = 4.49QKK458 pKa = 11.12GKK460 pKa = 8.83MALEE464 pKa = 3.99PLVVLLNSNVMLDD477 pKa = 3.68KK478 pKa = 11.0LAAIYY483 pKa = 10.56SNNIMSIIRR492 pKa = 11.84RR493 pKa = 11.84CHH495 pKa = 4.25IHH497 pKa = 5.46ITVHH501 pKa = 5.11VKK503 pKa = 9.14EE504 pKa = 5.01AYY506 pKa = 9.16RR507 pKa = 11.84KK508 pKa = 10.02HH509 pKa = 6.38GFQLNSEE516 pKa = 4.5KK517 pKa = 10.93VKK519 pKa = 10.71EE520 pKa = 4.5DD521 pKa = 3.77YY522 pKa = 11.45GDD524 pKa = 4.17DD525 pKa = 4.07PYY527 pKa = 11.54PDD529 pKa = 2.83VWEE532 pKa = 4.62FDD534 pKa = 2.99TFYY537 pKa = 11.43ADD539 pKa = 4.4NSDD542 pKa = 3.6KK543 pKa = 11.39KK544 pKa = 10.86EE545 pKa = 4.22GEE547 pKa = 4.01LKK549 pKa = 10.9LLVNHH554 pKa = 7.72RR555 pKa = 11.84INLRR559 pKa = 11.84QLIALLAVKK568 pKa = 10.36SRR570 pKa = 11.84EE571 pKa = 3.78HH572 pKa = 6.23YY573 pKa = 11.06ANQKK577 pKa = 10.23HH578 pKa = 6.28IIEE581 pKa = 4.38ISRR584 pKa = 11.84NLADD588 pKa = 5.91KK589 pKa = 10.77IHH591 pKa = 6.75LCQFCRR597 pKa = 11.84LPTVHH602 pKa = 6.97CEE604 pKa = 4.13CEE606 pKa = 4.01LLEE609 pKa = 5.16LEE611 pKa = 4.58GQFGIPTKK619 pKa = 10.83DD620 pKa = 3.14DD621 pKa = 3.26AKK623 pKa = 11.27AAFEE627 pKa = 4.43WIKK630 pKa = 10.66KK631 pKa = 8.4HH632 pKa = 5.29RR633 pKa = 11.84HH634 pKa = 4.12FNRR637 pKa = 11.84IYY639 pKa = 10.7TFLDD643 pKa = 3.15NLNFLAWCQKK653 pKa = 9.28VAYY656 pKa = 8.92FLQFKK661 pKa = 9.23GIWDD665 pKa = 4.12GEE667 pKa = 3.99NTMRR671 pKa = 11.84ILGHH675 pKa = 7.23LSTCFSVLSFLFGYY689 pKa = 10.45LSVLFIVGLISAFHH703 pKa = 6.5FYY705 pKa = 10.54IIRR708 pKa = 11.84FYY710 pKa = 10.24MKK712 pKa = 9.53YY713 pKa = 10.63RR714 pKa = 11.84SMLGKK719 pKa = 10.05ASKK722 pKa = 10.45YY723 pKa = 10.16KK724 pKa = 10.92NIVNDD729 pKa = 2.93VFTTVRR735 pKa = 11.84KK736 pKa = 9.64RR737 pKa = 11.84RR738 pKa = 11.84AAQFFASFVALAVTYY753 pKa = 10.31KK754 pKa = 10.31VFRR757 pKa = 11.84RR758 pKa = 11.84YY759 pKa = 10.05YY760 pKa = 10.55SFWKK764 pKa = 9.96EE765 pKa = 3.72QGNLLSPSDD774 pKa = 3.91VEE776 pKa = 4.31VQIRR780 pKa = 11.84DD781 pKa = 3.43AEE783 pKa = 4.23ANPWIGAYY791 pKa = 7.26VQKK794 pKa = 10.63VPQSANIQCDD804 pKa = 3.85LNQLINVIEE813 pKa = 4.41SNLTYY818 pKa = 10.97ARR820 pKa = 11.84FPKK823 pKa = 10.5HH824 pKa = 6.19PDD826 pKa = 3.14GVGTCNMLFVKK837 pKa = 10.51SNLAIVPQHH846 pKa = 5.25IWYY849 pKa = 9.74DD850 pKa = 3.56EE851 pKa = 3.95QIPFEE856 pKa = 4.4VYY858 pKa = 9.11HH859 pKa = 6.68ANRR862 pKa = 11.84MDD864 pKa = 3.37YY865 pKa = 10.81SINKK869 pKa = 9.03SVAHH873 pKa = 5.86KK874 pKa = 10.08RR875 pKa = 11.84GHH877 pKa = 5.98GVLSKK882 pKa = 10.3QSAYY886 pKa = 10.09FVPNTDD892 pKa = 2.98LCIVRR897 pKa = 11.84VSGCGTWKK905 pKa = 10.61DD906 pKa = 3.18ISKK909 pKa = 9.96FLPDD913 pKa = 4.13APISKK918 pKa = 10.57ANASLIYY925 pKa = 10.21RR926 pKa = 11.84NSEE929 pKa = 3.76GNIIKK934 pKa = 10.29YY935 pKa = 7.91STYY938 pKa = 10.31ISPQADD944 pKa = 2.98IKK946 pKa = 11.03VGSITYY952 pKa = 9.67SGHH955 pKa = 6.81VYY957 pKa = 9.49TLPEE961 pKa = 3.78KK962 pKa = 9.95TFNGLCIATLVADD975 pKa = 4.76TKK977 pKa = 10.38PSVIAGVHH985 pKa = 5.47LAGSGCKK992 pKa = 9.36GASGAVIKK1000 pKa = 8.65QHH1002 pKa = 6.56IFDD1005 pKa = 4.49AVDD1008 pKa = 3.38YY1009 pKa = 10.01LNKK1012 pKa = 10.48NISTFVPHH1020 pKa = 6.67SEE1022 pKa = 3.82GDD1024 pKa = 3.7FPVIQCGVEE1033 pKa = 3.93VLTSDD1038 pKa = 3.48KK1039 pKa = 10.8VHH1041 pKa = 6.96SNSCVNYY1048 pKa = 9.45IPTDD1052 pKa = 3.5GVLCVYY1058 pKa = 9.11GSCRR1062 pKa = 11.84GRR1064 pKa = 11.84STNRR1068 pKa = 11.84SEE1070 pKa = 4.82VVNTPISNDD1079 pKa = 2.98VAKK1082 pKa = 10.56ICGQEE1087 pKa = 4.1NLWGPPKK1094 pKa = 10.2FHH1096 pKa = 7.09PWKK1099 pKa = 9.75PFYY1102 pKa = 11.48VNLQNVTNPSMDD1114 pKa = 3.38MPGVALEE1121 pKa = 4.27WACRR1125 pKa = 11.84DD1126 pKa = 3.42YY1127 pKa = 11.15ILPFRR1132 pKa = 11.84SIVEE1136 pKa = 3.48RR1137 pKa = 11.84SIWQKK1142 pKa = 7.93EE1143 pKa = 3.8LRR1145 pKa = 11.84VLNDD1149 pKa = 2.8IEE1151 pKa = 4.82TVCGIDD1157 pKa = 3.16GKK1159 pKa = 10.99RR1160 pKa = 11.84FIDD1163 pKa = 3.81AMISKK1168 pKa = 8.45TAVGYY1173 pKa = 9.35PLTGPKK1179 pKa = 8.8SQYY1182 pKa = 10.08MIALNPDD1189 pKa = 3.85EE1190 pKa = 4.84YY1191 pKa = 10.56PGVSCPMEE1199 pKa = 4.49LMDD1202 pKa = 5.81VIKK1205 pKa = 10.7DD1206 pKa = 3.32EE1207 pKa = 4.22YY1208 pKa = 11.43ARR1210 pKa = 11.84LEE1212 pKa = 3.92ACYY1215 pKa = 10.61LRR1217 pKa = 11.84GEE1219 pKa = 4.03RR1220 pKa = 11.84GYY1222 pKa = 9.84PIFKK1226 pKa = 10.46ASLKK1230 pKa = 10.68DD1231 pKa = 3.61EE1232 pKa = 4.16PTKK1235 pKa = 9.99RR1236 pKa = 11.84TKK1238 pKa = 10.89DD1239 pKa = 3.3KK1240 pKa = 11.13VRR1242 pKa = 11.84VFYY1245 pKa = 10.22GAPTSLQFLVRR1256 pKa = 11.84KK1257 pKa = 9.75YY1258 pKa = 9.89FLSVLRR1264 pKa = 11.84FMSMNPIDD1272 pKa = 4.07SEE1274 pKa = 4.57CAVGINAFGPEE1285 pKa = 3.67WDD1287 pKa = 3.73QLAKK1291 pKa = 9.92HH1292 pKa = 5.82MKK1294 pKa = 9.34MFGEE1298 pKa = 4.22DD1299 pKa = 3.05RR1300 pKa = 11.84IFAGDD1305 pKa = 3.58YY1306 pKa = 10.25KK1307 pKa = 11.16SYY1309 pKa = 9.17DD1310 pKa = 3.24TRR1312 pKa = 11.84MPAQVTLAAYY1322 pKa = 9.56NILITICEE1330 pKa = 3.96MSGNFSTNDD1339 pKa = 2.94IKK1341 pKa = 10.98IMRR1344 pKa = 11.84GIATDD1349 pKa = 3.41CCYY1352 pKa = 10.75PFVAFNGDD1360 pKa = 3.32LVSFNGVHH1368 pKa = 6.42ISGINLTAYY1377 pKa = 9.92VGSVANALLKK1387 pKa = 10.46RR1388 pKa = 11.84SGYY1391 pKa = 9.66FALCNSYY1398 pKa = 10.9HH1399 pKa = 6.27EE1400 pKa = 4.47VLMPYY1405 pKa = 9.98RR1406 pKa = 11.84DD1407 pKa = 3.45VVADD1411 pKa = 3.71MNYY1414 pKa = 10.64GDD1416 pKa = 4.66DD1417 pKa = 3.92FKK1419 pKa = 11.76GSVSEE1424 pKa = 4.4SADD1427 pKa = 3.07FFNFISYY1434 pKa = 9.8QAFLAEE1440 pKa = 4.4HH1441 pKa = 6.99GIILTMPDD1449 pKa = 3.55KK1450 pKa = 10.95EE1451 pKa = 4.49SAATKK1456 pKa = 10.58YY1457 pKa = 10.67MNDD1460 pKa = 3.34EE1461 pKa = 4.39DD1462 pKa = 5.99ADD1464 pKa = 3.82FLKK1467 pKa = 10.7RR1468 pKa = 11.84KK1469 pKa = 9.12NVYY1472 pKa = 10.02NSEE1475 pKa = 4.25LNQIMGALDD1484 pKa = 3.25KK1485 pKa = 11.28QSIYY1489 pKa = 10.91KK1490 pKa = 10.1SLHH1493 pKa = 5.53CVCKK1497 pKa = 10.35SKK1499 pKa = 10.86HH1500 pKa = 4.45VTTKK1504 pKa = 10.1EE1505 pKa = 3.73QSQMNIDD1512 pKa = 3.42GALRR1516 pKa = 11.84EE1517 pKa = 4.22MFLHH1521 pKa = 7.35GEE1523 pKa = 4.28FDD1525 pKa = 4.09YY1526 pKa = 9.73EE1527 pKa = 4.36TLRR1530 pKa = 11.84SQLKK1534 pKa = 10.25EE1535 pKa = 3.55IAKK1538 pKa = 10.61LNDD1541 pKa = 2.96IMGCLMLDD1549 pKa = 3.7VSYY1552 pKa = 11.07SEE1554 pKa = 4.27YY1555 pKa = 9.86MEE1557 pKa = 4.32EE1558 pKa = 4.27YY1559 pKa = 9.19KK1560 pKa = 10.47RR1561 pKa = 11.84KK1562 pKa = 10.37YY1563 pKa = 9.83YY1564 pKa = 10.03DD1565 pKa = 3.33APEE1568 pKa = 4.5FDD1570 pKa = 5.4HH1571 pKa = 6.94EE1572 pKa = 4.45VQDD1575 pKa = 3.65LHH1577 pKa = 8.86FEE1579 pKa = 4.17IQSGLEE1585 pKa = 3.55GKK1587 pKa = 9.82NYY1589 pKa = 10.16YY1590 pKa = 9.43KK1591 pKa = 10.35SRR1593 pKa = 11.84YY1594 pKa = 6.55IRR1596 pKa = 11.84KK1597 pKa = 8.85RR1598 pKa = 11.84EE1599 pKa = 3.48TRR1601 pKa = 11.84FIYY1604 pKa = 10.66NEE1606 pKa = 3.62NSGFLHH1612 pKa = 6.92EE1613 pKa = 4.89YY1614 pKa = 10.2EE1615 pKa = 5.21DD1616 pKa = 5.02DD1617 pKa = 3.64SVKK1620 pKa = 10.29IIRR1623 pKa = 11.84RR1624 pKa = 11.84HH1625 pKa = 5.18KK1626 pKa = 10.52SSNGLEE1632 pKa = 4.27GFEE1635 pKa = 4.4PLPSFFNIPKK1645 pKa = 9.06TPRR1648 pKa = 11.84TRR1650 pKa = 11.84NQIDD1654 pKa = 4.45LLYY1657 pKa = 11.22KK1658 pKa = 9.59MAHH1661 pKa = 6.31KK1662 pKa = 10.04PCLYY1666 pKa = 10.3QSVVWGPMQRR1676 pKa = 11.84PLGDD1680 pKa = 3.33IDD1682 pKa = 4.22LGFYY1686 pKa = 10.73LGGNNEE1692 pKa = 4.01FAIFEE1697 pKa = 4.39CKK1699 pKa = 8.64KK1700 pKa = 8.37TYY1702 pKa = 10.49HH1703 pKa = 6.91KK1704 pKa = 9.96GTSSKK1709 pKa = 9.94IRR1711 pKa = 11.84RR1712 pKa = 11.84QVEE1715 pKa = 3.75AQVAVLAYY1723 pKa = 8.41YY1724 pKa = 9.65NPKK1727 pKa = 10.6AIFHH1731 pKa = 6.49GFLIRR1736 pKa = 11.84GDD1738 pKa = 3.69KK1739 pKa = 10.52CEE1741 pKa = 5.26HH1742 pKa = 6.64IASSQPPTKK1751 pKa = 10.15KK1752 pKa = 10.26VLKK1755 pKa = 10.72LEE1757 pKa = 4.22LFKK1760 pKa = 11.19GSYY1763 pKa = 8.74SGKK1766 pKa = 10.52LIGKK1770 pKa = 9.19DD1771 pKa = 3.49AVCEE1775 pKa = 3.97LFKK1778 pKa = 10.99KK1779 pKa = 10.4LHH1781 pKa = 6.59LDD1783 pKa = 3.2

Molecular weight:
203.52 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2

0

2

2522

739

1783

1261.0

142.51

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.701 ± 0.255

2.062 ± 0.237

5.393 ± 0.502

5.274 ± 0.002

5.432 ± 0.743

6.225 ± 0.439

2.379 ± 0.189

6.542 ± 0.685

6.106 ± 1.328

8.089 ± 0.79

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.577 ± 0.15

5.432 ± 0.084

4.481 ± 1.237

3.45 ± 0.55

4.52 ± 0.03

7.534 ± 0.463

5.511 ± 1.925

6.186 ± 0.168

1.15 ± 0.183

4.956 ± 0.486

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski