Flavobacteria bacterium BAL38

Taxonomy: cellular organisms; Bacteria; FCB group; Bacteroidetes/Chlorobi group; Bacteroidetes; Flavobacteriia; Flavobacteriales; unclassified Flavobacteriales

Average proteome isoelectric point is 6.6

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 2588 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A3J548|A3J548_9FLAO Uncharacterized protein OS=Flavobacteria bacterium BAL38 OX=391598 GN=FBBAL38_08819 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.46KK2 pKa = 10.34KK3 pKa = 10.29SISLAIYY10 pKa = 9.67FLLCIVRR17 pKa = 11.84LSVQSNTDD25 pKa = 3.25ALGGEE30 pKa = 4.35ATGTGGSASFTAGEE44 pKa = 3.91VFYY47 pKa = 9.82TYY49 pKa = 9.47KK50 pKa = 10.36TGATGSSTDD59 pKa = 3.29GVQQNFVPIISSFTPASGAPGTLVTITGTDD89 pKa = 3.64LNGLSSFTIGGVSAVVVSNTGEE111 pKa = 4.26TLVGMVMPGAATGTVAVSTPGGLATSAGTFTVQNTPFPIAQQGTKK156 pKa = 10.17LVASSGLLSPSQGWSVALSADD177 pKa = 3.25GKK179 pKa = 7.93TALVSGYY186 pKa = 10.27YY187 pKa = 10.43DD188 pKa = 3.5NNGAGATWAYY198 pKa = 9.16TRR200 pKa = 11.84TGNTWSQQAKK210 pKa = 10.65LIGTGNTGNAWQGFSVALSADD231 pKa = 3.43GNTAIVGGAVDD242 pKa = 4.3ASGKK246 pKa = 8.15GAVWIFTRR254 pKa = 11.84SGSTWAQQGTKK265 pKa = 10.06LVASDD270 pKa = 3.6RR271 pKa = 11.84VGNAWFGKK279 pKa = 9.56SVSLSADD286 pKa = 2.99GNTALVGGYY295 pKa = 9.85NDD297 pKa = 3.74NANAGAAWIFTRR309 pKa = 11.84SGTTWTQEE317 pKa = 3.57GTKK320 pKa = 10.49LVGTGAIGAAQQGTAVSLSADD341 pKa = 3.6GNIAAIGGAGDD352 pKa = 4.58DD353 pKa = 4.21SNKK356 pKa = 9.0GATWIFTRR364 pKa = 11.84SGSTWTQQGNKK375 pKa = 9.91LVGTGAVGASKK386 pKa = 10.27QGQSVALSADD396 pKa = 3.09ATTLLIGGINATSNVSNAWVFTRR419 pKa = 11.84SGATWTQQGTTLVGSDD435 pKa = 4.93AIGTAANGTSVSLSADD451 pKa = 3.09GNTAMMGSVTDD462 pKa = 3.5NGNRR466 pKa = 11.84GAAWVFTRR474 pKa = 11.84SGNIYY479 pKa = 6.35TQKK482 pKa = 10.65GKK484 pKa = 10.82KK485 pKa = 9.56LLATGTVGTTLYY497 pKa = 9.51MGRR500 pKa = 11.84SVALSADD507 pKa = 3.78GTNMLVGADD516 pKa = 4.1GDD518 pKa = 4.12ATSQGAAWSYY528 pKa = 11.37AIGVTYY534 pKa = 10.4DD535 pKa = 3.29GNGNTGGTVPASQLEE550 pKa = 4.73TIGSSVTLATNSGALVKK567 pKa = 9.95TGNTFAGWNTLSDD580 pKa = 4.01GTGTSYY586 pKa = 11.18TEE588 pKa = 4.12AEE590 pKa = 4.92AITFDD595 pKa = 3.69GSLPLFAQWTLNYY608 pKa = 9.34TITYY612 pKa = 7.84NANGGTGSMANQDD625 pKa = 3.24IAEE628 pKa = 4.63GATEE632 pKa = 4.51ALTANTFTLAGYY644 pKa = 7.39TFVGWNTVADD654 pKa = 4.15GTGTYY659 pKa = 10.37YY660 pKa = 11.21ADD662 pKa = 3.25QAAYY666 pKa = 9.77TMGSDD671 pKa = 3.55NVTLNAQWVADD682 pKa = 3.67TDD684 pKa = 4.16FFSITIAIDD693 pKa = 3.65DD694 pKa = 4.47LSATSGYY701 pKa = 11.05YY702 pKa = 10.44YY703 pKa = 11.31LLLDD707 pKa = 3.82SQTPNGNIFIDD718 pKa = 3.35WGDD721 pKa = 3.66ANGSLEE727 pKa = 3.71IRR729 pKa = 11.84QGSFEE734 pKa = 4.16FEE736 pKa = 4.07HH737 pKa = 7.21LYY739 pKa = 10.18TSPGTYY745 pKa = 9.77HH746 pKa = 6.49IRR748 pKa = 11.84AFGEE752 pKa = 3.79FDD754 pKa = 3.66GLISPLAYY762 pKa = 10.01YY763 pKa = 10.7GPGFGLPEE771 pKa = 4.09TLQSVDD777 pKa = 2.95QWGTTQWRR785 pKa = 11.84TMDD788 pKa = 3.34QAFAGCVNLQILATDD803 pKa = 3.91TPDD806 pKa = 3.49LSNATSLSEE815 pKa = 4.19TFSGCTSLTGEE826 pKa = 4.65NLVGWNVSNVTNMGSMFDD844 pKa = 3.7GATSFNQNIGSWDD857 pKa = 3.57VSSVTGMVRR866 pKa = 11.84MFADD870 pKa = 3.29ATSFNQDD877 pKa = 2.42IGDD880 pKa = 3.91WNVSSVTNMRR890 pKa = 11.84AMFRR894 pKa = 11.84DD895 pKa = 3.47ATAFNQDD902 pKa = 3.12LGTWNVSSVTNMILMFEE919 pKa = 4.33NATSFNQDD927 pKa = 2.26IGSWDD932 pKa = 3.53VSSVTNMQDD941 pKa = 2.49MFQNVTLSTANYY953 pKa = 8.53DD954 pKa = 3.6ALLTGWASQILQPSVNFDD972 pKa = 3.54GGNSQYY978 pKa = 10.87CAGAAARR985 pKa = 11.84QSIINSYY992 pKa = 8.67GWNITDD998 pKa = 4.56GGILSVNLQGNGTPIVAGATTVSTTDD1024 pKa = 3.2DD1025 pKa = 3.31TDD1027 pKa = 4.12FGVVAQNTPSIKK1039 pKa = 9.86TYY1041 pKa = 9.91TIQNTGTLALAVSNIAITGTDD1062 pKa = 2.8ASDD1065 pKa = 3.56FVFSNITLPATVPAGGEE1082 pKa = 4.05TTFDD1086 pKa = 3.47VTFTPATFGTKK1097 pKa = 8.4TATVTVSSDD1106 pKa = 2.63ACANSSYY1113 pKa = 10.62TFAIGALVNPSITFNANGGVGTMANQLIAEE1143 pKa = 5.02GATEE1147 pKa = 4.32ALTANSFTLDD1157 pKa = 3.35ANDD1160 pKa = 3.5FVGWNTADD1168 pKa = 4.35DD1169 pKa = 4.68GSGSYY1174 pKa = 7.59YY1175 pKa = 10.34TNQAAYY1181 pKa = 9.45TMGSANVTLYY1191 pKa = 10.6AQWGVQISVLTTSPTVNAIVAPNDD1215 pKa = 3.51ANITLVFNDD1224 pKa = 3.7NVDD1227 pKa = 3.67ATSVTASSVKK1237 pKa = 10.16ISGNQGLPLSFASPTVTAATVALAPNRR1264 pKa = 11.84SFFPGEE1270 pKa = 4.3VITTTLTTGVSSSAGVPLLTPYY1292 pKa = 9.97TYY1294 pKa = 11.11RR1295 pKa = 11.84FTAAVAAASPGIFPNGQNIITTAANTARR1323 pKa = 11.84IVSTADD1329 pKa = 3.32LDD1331 pKa = 4.15GDD1333 pKa = 3.85GDD1335 pKa = 4.97LDD1337 pKa = 4.03VLSASYY1343 pKa = 10.66DD1344 pKa = 3.61AIAWYY1349 pKa = 10.91VNDD1352 pKa = 4.06GSGSFGAQQIITIAVNYY1369 pKa = 5.83VTSVSAVDD1377 pKa = 4.15LDD1379 pKa = 3.93GDD1381 pKa = 3.83GDD1383 pKa = 4.88LDD1385 pKa = 4.02VLSSSAFDD1393 pKa = 5.95DD1394 pKa = 4.56KK1395 pKa = 11.26IAWYY1399 pKa = 9.05EE1400 pKa = 4.02NNGSGSFGAQQIITTVADD1418 pKa = 3.75GAEE1421 pKa = 4.3SVSAADD1427 pKa = 4.64LDD1429 pKa = 4.22GDD1431 pKa = 3.99GDD1433 pKa = 4.82LDD1435 pKa = 4.19VLFASSNDD1443 pKa = 3.6NKK1445 pKa = 10.36IAWYY1449 pKa = 10.35ANDD1452 pKa = 3.78GSGSFGAQQIITIAVNYY1469 pKa = 5.95VTSVSTADD1477 pKa = 3.87LDD1479 pKa = 4.17GDD1481 pKa = 3.85GDD1483 pKa = 4.97LDD1485 pKa = 3.76VLSASFYY1492 pKa = 10.37DD1493 pKa = 5.79NKK1495 pKa = 10.23IAWYY1499 pKa = 9.81ANDD1502 pKa = 3.78GSGSFGAQQIITTAANGASSVSTADD1527 pKa = 3.75LDD1529 pKa = 4.17GDD1531 pKa = 3.85GDD1533 pKa = 4.97LDD1535 pKa = 3.81VLSASNIYY1543 pKa = 9.13TEE1545 pKa = 4.38IVWYY1549 pKa = 10.57ANDD1552 pKa = 3.84GSGSFGAKK1560 pKa = 9.42QYY1562 pKa = 11.05INSQGDD1568 pKa = 3.64FSSVTTADD1576 pKa = 3.64LDD1578 pKa = 4.0GDD1580 pKa = 3.91GDD1582 pKa = 4.98LDD1584 pKa = 3.64VLSAVFGFSVISPKK1598 pKa = 10.23IAWYY1602 pKa = 10.31ANNGSGSFGAQQIITTAVSGAEE1624 pKa = 4.18SVSTADD1630 pKa = 4.32LDD1632 pKa = 3.98GDD1634 pKa = 3.92GDD1636 pKa = 4.11VDD1638 pKa = 3.84VLSASFYY1645 pKa = 10.39DD1646 pKa = 6.12DD1647 pKa = 4.27KK1648 pKa = 11.29IAWYY1652 pKa = 9.35EE1653 pKa = 3.91NSNPTITFNANGGEE1667 pKa = 4.04GTMANQLIAAGATAVLTANTFTRR1690 pKa = 11.84EE1691 pKa = 3.64EE1692 pKa = 4.44STFLGWTTAANGTGTFYY1709 pKa = 11.34ADD1711 pKa = 3.09QAAYY1715 pKa = 9.07TIGSANVTLYY1725 pKa = 10.5AQWGFEE1731 pKa = 3.66ITFNANGGVGMMDD1744 pKa = 3.0NQVIAEE1750 pKa = 4.26GATAVLSANSFTLANYY1766 pKa = 9.67GFLGWNTAVDD1776 pKa = 4.14GLGTLYY1782 pKa = 10.83ADD1784 pKa = 3.41QAAYY1788 pKa = 9.85TMGSANVTLYY1798 pKa = 10.71AQWFLKK1804 pKa = 10.7LSVLATTPTTNAIVVANDD1822 pKa = 3.4ANITLVFDD1830 pKa = 5.14DD1831 pKa = 4.71NVDD1834 pKa = 3.7AASVTATNVKK1844 pKa = 8.5ITGNQGLPLSFASPTVTAATVALAPNRR1871 pKa = 11.84SFFPGEE1877 pKa = 4.3VITTTLTTNVSSSAGVLLGIPYY1899 pKa = 10.18SYY1901 pKa = 11.12RR1902 pKa = 11.84FTAAVAAASPGTFPNGQNTITTLADD1927 pKa = 3.47GALSVSAADD1936 pKa = 4.45LDD1938 pKa = 4.22GDD1940 pKa = 3.94GDD1942 pKa = 4.97LDD1944 pKa = 3.88VLSASSTDD1952 pKa = 5.81DD1953 pKa = 3.92KK1954 pKa = 11.19IAWYY1958 pKa = 10.48ANDD1961 pKa = 3.69GTGGFGGQQIITTAANYY1978 pKa = 10.48AYY1980 pKa = 9.96GVSTADD1986 pKa = 4.08LDD1988 pKa = 4.17GDD1990 pKa = 3.85GDD1992 pKa = 4.97LDD1994 pKa = 3.93VLSASQLDD2002 pKa = 4.39NKK2004 pKa = 9.41IAWYY2008 pKa = 10.61ANDD2011 pKa = 3.69GTGGFGGQQIITVASRR2027 pKa = 11.84ASSVTSADD2035 pKa = 3.43LDD2037 pKa = 3.92GDD2039 pKa = 3.74GDD2041 pKa = 4.85LDD2043 pKa = 3.96VLSVSNNRR2051 pKa = 11.84IAWYY2055 pKa = 10.33ANDD2058 pKa = 3.84GSGSFGAQQIITTAANGASSVSTADD2083 pKa = 3.75LDD2085 pKa = 4.17GDD2087 pKa = 3.85GDD2089 pKa = 4.97LDD2091 pKa = 4.04VLSASLNDD2099 pKa = 5.9DD2100 pKa = 3.89KK2101 pKa = 11.32IAWYY2105 pKa = 10.43ANDD2108 pKa = 3.78GSGSFGAQQIITTVADD2124 pKa = 3.51GAVRR2128 pKa = 11.84VSTADD2133 pKa = 3.52LDD2135 pKa = 4.17GDD2137 pKa = 3.85GDD2139 pKa = 4.97LDD2141 pKa = 3.95VLSASYY2147 pKa = 10.76FDD2149 pKa = 5.98NKK2151 pKa = 9.34IAWYY2155 pKa = 10.28ANDD2158 pKa = 3.74GLGSFGVQQIITTDD2172 pKa = 2.87ASAAFGVSTADD2183 pKa = 3.93LDD2185 pKa = 4.17GDD2187 pKa = 3.85GDD2189 pKa = 4.97LDD2191 pKa = 3.84VLSASFDD2198 pKa = 3.74DD2199 pKa = 6.53DD2200 pKa = 4.66KK2201 pKa = 11.41IAWYY2205 pKa = 10.55ANDD2208 pKa = 3.69GTGGFGGQNIITTLANGAVSVSAADD2233 pKa = 3.87LDD2235 pKa = 4.22GDD2237 pKa = 3.94GDD2239 pKa = 4.97LDD2241 pKa = 3.84VLSASFDD2248 pKa = 3.74DD2249 pKa = 6.46DD2250 pKa = 4.45KK2251 pKa = 11.49IAWYY2255 pKa = 10.07EE2256 pKa = 3.99NAAPTYY2262 pKa = 9.91TITFNANGGAGTMANQLIAAGTTEE2286 pKa = 4.76ALTANAFTLTNYY2298 pKa = 8.99TFVGWNTAADD2308 pKa = 4.11GTGTDD2313 pKa = 3.82YY2314 pKa = 11.71AEE2316 pKa = 3.93QAAYY2320 pKa = 9.74TMGSADD2326 pKa = 4.09VILYY2330 pKa = 7.99AQWDD2334 pKa = 3.83NTDD2337 pKa = 3.29AFITTWEE2344 pKa = 4.29TTTDD2348 pKa = 3.22NEE2350 pKa = 4.93TITFPLTAVGGANMTIDD2367 pKa = 3.46WGDD2370 pKa = 3.45GTIEE2374 pKa = 4.82SGLGDD2379 pKa = 4.19NPSHH2383 pKa = 6.75TYY2385 pKa = 10.64ALSGTYY2391 pKa = 8.79TVGVGGTYY2399 pKa = 10.77DD2400 pKa = 2.7RR2401 pKa = 11.84VNFNNTGSKK2410 pKa = 10.73LNIRR2414 pKa = 11.84SIEE2417 pKa = 4.02QWGTTAWSTMANAFYY2432 pKa = 10.85GCTNLQGTATDD2443 pKa = 4.93SPDD2446 pKa = 3.3LSNVTDD2452 pKa = 3.7MSLMFLGASSFNQNIGDD2469 pKa = 3.85WNVSNVNSMSYY2480 pKa = 9.46MFYY2483 pKa = 10.67NATSFNQDD2491 pKa = 2.01IAAWDD2496 pKa = 3.86VSSVTDD2502 pKa = 3.57MSAMFLGATSFNQNIGNWDD2521 pKa = 3.54VSSVTTMSAMFAAATSFNQDD2541 pKa = 2.65LGGWDD2546 pKa = 3.99VINVTNMSEE2555 pKa = 4.08MFAGATSFNQDD2566 pKa = 2.15IGTWNVSSVTNMAIMFDD2583 pKa = 4.04DD2584 pKa = 3.58ATSFNQNIGSWVVSNVTNMSEE2605 pKa = 4.07MFAGATSFNQNINSWDD2621 pKa = 3.63VSSVTGMSGMFNNATSFNQNIGNWNVSNVNSMSYY2655 pKa = 9.46MFYY2658 pKa = 10.67NATSFNQDD2666 pKa = 2.01IAAWDD2671 pKa = 3.86VSSVTDD2677 pKa = 3.52MSLMFLGATSFNQNIGNWDD2696 pKa = 3.68VSSVTYY2702 pKa = 9.0MDD2704 pKa = 3.59NMFTGVTLSTINYY2717 pKa = 7.86DD2718 pKa = 3.62ALLTGWASQPLQQGVNFDD2736 pKa = 4.36GGNSRR2741 pKa = 11.84YY2742 pKa = 9.57CAGAAARR2749 pKa = 11.84QSMMATYY2756 pKa = 9.78GWNITDD2762 pKa = 4.02GGAAIAGCAGTFITTWQVLSDD2783 pKa = 3.64GTITFPLTAVGGANMTIDD2801 pKa = 3.46WGDD2804 pKa = 3.45GTIEE2808 pKa = 4.82SGLGDD2813 pKa = 4.15NPRR2816 pKa = 11.84HH2817 pKa = 6.16SYY2819 pKa = 10.68SFSGTYY2825 pKa = 8.26TVSVNGTYY2833 pKa = 10.87DD2834 pKa = 2.8RR2835 pKa = 11.84VNFNNTGSKK2844 pKa = 10.73LNIRR2848 pKa = 11.84SIEE2851 pKa = 4.04QWGTTPWSTMDD2862 pKa = 3.36GAFWGCANLQGNATDD2877 pKa = 4.76SPDD2880 pKa = 3.52LSSVTDD2886 pKa = 3.55MSLMFLGATSFNQNIGNWDD2905 pKa = 3.52VSSVTDD2911 pKa = 3.57MSAMFLGATSFNQDD2925 pKa = 2.32IGNWNVSSVTNMAYY2939 pKa = 9.42MFLEE2943 pKa = 4.36ATSFNQDD2950 pKa = 2.21IGNWDD2955 pKa = 3.56VSSVTDD2961 pKa = 3.45MSVMFLGATNFNQNIGGWDD2980 pKa = 3.56VSSVTNMGSMFSGATSFNQNIGGWDD3005 pKa = 3.58VSSVTDD3011 pKa = 3.73MTQMFYY3017 pKa = 11.11NATSFNQDD3025 pKa = 2.91LGSWDD3030 pKa = 3.8VSSVTYY3036 pKa = 9.0MDD3038 pKa = 3.59NMFTGVTLSTINYY3051 pKa = 7.86DD3052 pKa = 3.62ALLTGWASQTLQPSVIFDD3070 pKa = 3.99GGNSQYY3076 pKa = 10.87CAGAAARR3083 pKa = 11.84QSMINSYY3090 pKa = 9.09GWNITDD3096 pKa = 4.79GGILNPAEE3104 pKa = 4.72INLQANGQNIISGDD3118 pKa = 3.81SSPDD3122 pKa = 3.36VADD3125 pKa = 3.95DD3126 pKa = 3.73TDD3128 pKa = 3.82FGTVVLNTPTTKK3140 pKa = 10.19TYY3142 pKa = 10.03TIQNTGTSNLSVASIALSGVDD3163 pKa = 3.11AAAFIVGDD3171 pKa = 3.68VMLPATIVAGTSATFTVTFNAATSGVKK3198 pKa = 9.97SATVTITSDD3207 pKa = 3.37DD3208 pKa = 3.88CDD3210 pKa = 3.48EE3211 pKa = 4.41SVYY3214 pKa = 11.14SFNVQGSSIVNPTGVISGDD3233 pKa = 3.06ATVCNGSSTQLSIALTGTAPWSVTYY3258 pKa = 10.45TDD3260 pKa = 3.22GTTPVTVNAIATSPYY3275 pKa = 8.42TFSVSPSATTTYY3287 pKa = 10.74TLVALSDD3294 pKa = 3.93SQSTATSSDD3303 pKa = 3.15LSGSATVTIYY3313 pKa = 10.37PEE3315 pKa = 4.31KK3316 pKa = 10.51NWIGGTGNWSNAANWSCGSVPSTLDD3341 pKa = 3.46NITINDD3347 pKa = 4.15GSPTLDD3353 pKa = 2.99IDD3355 pKa = 3.75FTVAGSLIISGTGGLTINPLKK3376 pKa = 9.99TLTISGSADD3385 pKa = 3.15FGGKK3389 pKa = 9.44SVVLQSDD3396 pKa = 3.76ANGDD3400 pKa = 4.12AIIGQITGTLSNANNVTVEE3419 pKa = 4.13RR3420 pKa = 11.84YY3421 pKa = 9.02IPQGKK3426 pKa = 9.01RR3427 pKa = 11.84AFRR3430 pKa = 11.84FITPGVTTINFISGNWQLATHH3451 pKa = 6.46ITGSTTGSSGFDD3463 pKa = 3.02QTASGNPSMYY3473 pKa = 9.62TYY3475 pKa = 11.2NNTAITGTGWTPIANTHH3492 pKa = 4.7ATYY3495 pKa = 10.9LKK3497 pKa = 10.05AAEE3500 pKa = 4.99GYY3502 pKa = 9.99RR3503 pKa = 11.84ILIRR3507 pKa = 11.84GDD3509 pKa = 3.39RR3510 pKa = 11.84TPSLITNASEE3520 pKa = 4.6ANMNAAITLRR3530 pKa = 11.84ATGEE3534 pKa = 4.15LKK3536 pKa = 10.0TGQVVFNSSSSPSINTTTNTTTNGFSFVGNPYY3568 pKa = 9.91VSPVDD3573 pKa = 3.05WHH3575 pKa = 6.28TVTKK3579 pKa = 10.64SGILDD3584 pKa = 3.66SYY3586 pKa = 9.02YY3587 pKa = 11.26AWDD3590 pKa = 4.09ANMGTPTQRR3599 pKa = 11.84GRR3601 pKa = 11.84YY3602 pKa = 6.82VAYY3605 pKa = 10.23SASTGFNNLGNSGSSQVGRR3624 pKa = 11.84FIQPGQAFFVRR3635 pKa = 11.84NSSLGTPGTLTFNEE3649 pKa = 4.12SDD3651 pKa = 3.34KK3652 pKa = 11.58AGTFASVFRR3661 pKa = 11.84TQEE3664 pKa = 3.7VLLGKK3669 pKa = 10.43LGMLVYY3675 pKa = 10.27EE3676 pKa = 4.46PNEE3679 pKa = 3.98LSLGSAPIDD3688 pKa = 3.19GVVALFGDD3696 pKa = 4.36NYY3698 pKa = 10.56TNAIDD3703 pKa = 3.56VGDD3706 pKa = 3.92IEE3708 pKa = 4.62KK3709 pKa = 10.97LEE3711 pKa = 4.23SAGEE3715 pKa = 4.05NIAWLSSNKK3724 pKa = 9.82KK3725 pKa = 8.71LTISTLFPVTDD3736 pKa = 3.62NDD3738 pKa = 3.41QLLVKK3743 pKa = 8.6TLRR3746 pKa = 11.84FSANKK3751 pKa = 9.86SYY3753 pKa = 9.45TFKK3756 pKa = 11.12FEE3758 pKa = 4.18PLNFDD3763 pKa = 3.6TAISAFLVDD3772 pKa = 4.53QFLNTQSEE3780 pKa = 4.16IDD3782 pKa = 3.7LTQDD3786 pKa = 3.22NIIAINTTSDD3796 pKa = 3.33VLSYY3800 pKa = 11.57GEE3802 pKa = 4.57DD3803 pKa = 3.02RR3804 pKa = 11.84FKK3806 pKa = 10.9IVFHH3810 pKa = 6.25VSQLGNVDD3818 pKa = 4.54FEE3820 pKa = 4.81SSILLYY3826 pKa = 9.89PNPSSLSSFYY3836 pKa = 11.36LNLSNWNDD3844 pKa = 3.11ATKK3847 pKa = 10.8VILNNALGQQIPIAVEE3863 pKa = 3.77LTDD3866 pKa = 3.57GLTRR3870 pKa = 11.84QFKK3873 pKa = 10.99SMNPLPTGIYY3883 pKa = 9.9YY3884 pKa = 8.41ITITQEE3890 pKa = 3.89GKK3892 pKa = 10.05NVTKK3896 pKa = 10.4KK3897 pKa = 10.06WIVQQ3901 pKa = 3.41

Molecular weight:
405.71 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A3J508|A3J508_9FLAO Methylmalonyl-CoA mutase OS=Flavobacteria bacterium BAL38 OX=391598 GN=FBBAL38_08585 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.38FKK3 pKa = 10.56FGRR6 pKa = 11.84GGLKK10 pKa = 10.39LPQNKK15 pKa = 9.06KK16 pKa = 9.28FNYY19 pKa = 8.51TPRR22 pKa = 11.84HH23 pKa = 4.6YY24 pKa = 10.32QGKK27 pKa = 8.87EE28 pKa = 3.5VNNPFDD34 pKa = 4.16FDD36 pKa = 4.08SSIRR40 pKa = 11.84RR41 pKa = 11.84DD42 pKa = 3.46RR43 pKa = 11.84EE44 pKa = 4.09TVNYY48 pKa = 10.58NDD50 pKa = 5.35FRR52 pKa = 11.84AHH54 pKa = 5.57WSEE57 pKa = 3.4ARR59 pKa = 11.84TNSRR63 pKa = 11.84HH64 pKa = 5.76RR65 pKa = 11.84GNRR68 pKa = 11.84NFNMRR73 pKa = 11.84ILIIVLLLLMVFMYY87 pKa = 11.02VIDD90 pKa = 4.07FDD92 pKa = 5.15LSIFRR97 pKa = 11.84RR98 pKa = 11.84KK99 pKa = 9.41

Molecular weight:
12.08 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

2588

0

2588

844067

21

3901

326.1

36.8

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

6.236 ± 0.06

0.786 ± 0.02

5.199 ± 0.038

6.563 ± 0.063

5.589 ± 0.047

6.26 ± 0.06

1.634 ± 0.023

8.315 ± 0.05

8.045 ± 0.089

8.956 ± 0.052

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.222 ± 0.025

6.663 ± 0.055

3.26 ± 0.032

3.385 ± 0.031

3.0 ± 0.032

6.571 ± 0.056

5.97 ± 0.087

6.272 ± 0.047

0.998 ± 0.02

4.076 ± 0.037

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski