Candidatus Methanoplasma termitum

Taxonomy: cellular organisms; Archaea; Candidatus Thermoplasmatota; Thermoplasmata; Methanomassiliicoccales; Methanomassiliicoccaceae; Candidatus Methanoplasma

Average proteome isoelectric point is 6.18

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 1393 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A0A7LA46|A0A0A7LA46_9ARCH Anthranilate synthase OS=Candidatus Methanoplasma termitum OX=1577791 GN=trpE PE=3 SV=1
MM1 pKa = 7.6AGVKK5 pKa = 10.31SKK7 pKa = 11.05DD8 pKa = 3.06ILKK11 pKa = 10.0PKK13 pKa = 10.24SKK15 pKa = 10.82LIMTAIVALAVLAMVAAVYY34 pKa = 10.76SPTSDD39 pKa = 3.34AAARR43 pKa = 11.84WYY45 pKa = 10.5CVEE48 pKa = 4.52NGSMTQSPASTTEE61 pKa = 3.72YY62 pKa = 11.01SSDD65 pKa = 3.29QAAMTINANGWHH77 pKa = 5.79YY78 pKa = 8.7FIPSNTTATAPVTARR93 pKa = 11.84NINVDD98 pKa = 4.13SITVSGGSTANIILWSSSVWTFTLTVTNGITVANGSTLNIYY139 pKa = 7.23VQPIDD144 pKa = 3.49RR145 pKa = 11.84TASTVRR151 pKa = 11.84IGDD154 pKa = 3.57AKK156 pKa = 10.63IITPSIQLNGTAKK169 pKa = 10.38LKK171 pKa = 10.72NVGTIEE177 pKa = 3.96VGNLFFSDD185 pKa = 3.72NNNAAITANGTLNNYY200 pKa = 10.18GIITNTSSGNGVTLTGDD217 pKa = 2.99KK218 pKa = 11.16GGIATVNNYY227 pKa = 10.83GIFGTNVASTSISTLGGQIYY247 pKa = 10.57ASTNGINVMASGGNITNDD265 pKa = 3.14GVIQGGTYY273 pKa = 10.27GINATPNVTVINNAAGTIQGNTTGINLAAGGTVTNSGLITGVSDD317 pKa = 3.54IGIYY321 pKa = 10.14TNGPNTQITNNNSPGGGVISGGTKK345 pKa = 10.24GISVTAAAAGTTITNTGNIGGSQIGIDD372 pKa = 3.36AQANVTVTNTDD383 pKa = 3.44GEE385 pKa = 4.34IHH387 pKa = 6.8GDD389 pKa = 3.23STAGINLAVGGTVTNTGVIASLNGNGIYY417 pKa = 10.68SNGANTNITNNVGSTVPLGSIQGGNSGIYY446 pKa = 10.16LNAGGDD452 pKa = 3.73VNNYY456 pKa = 10.46ALITGVSQGVYY467 pKa = 10.27LPVGGNVNNQTSGLIYY483 pKa = 10.38AAGGTMPASVGVSYY497 pKa = 10.76GVNEE501 pKa = 4.42TIVNYY506 pKa = 7.94GTIMGDD512 pKa = 3.08EE513 pKa = 3.98NGIRR517 pKa = 11.84FARR520 pKa = 11.84GGTVTNYY527 pKa = 10.63GSITGTIGYY536 pKa = 9.88GIFSPMSIVEE546 pKa = 4.3TMTVTNYY553 pKa = 8.49NTITGKK559 pKa = 10.73SIGIYY564 pKa = 9.97LSAGGTVTNKK574 pKa = 10.17PGGTITGTDD583 pKa = 2.93NYY585 pKa = 10.78GIVSDD590 pKa = 3.95KK591 pKa = 10.98DD592 pKa = 3.17VWVINDD598 pKa = 3.53GTIDD602 pKa = 3.74GSSGIILTGGSVNKK616 pKa = 9.76IDD618 pKa = 3.6NTGDD622 pKa = 3.31IIATGKK628 pKa = 10.41QGISVINSTTNVEE641 pKa = 4.13ITNSGQIKK649 pKa = 9.7GASEE653 pKa = 4.61GISINGDD660 pKa = 3.35GIINNNSGTIIGGTAAISTAATSNSINILNDD691 pKa = 3.34GLIEE695 pKa = 4.44GNNSGIYY702 pKa = 10.68LLGTQSTIEE711 pKa = 3.93NRR713 pKa = 11.84DD714 pKa = 3.69TINGIGGIGISSAGGPTVLLNDD736 pKa = 3.65GTITGDD742 pKa = 3.28VTLLSGVVNNVTFITGSEE760 pKa = 3.57IDD762 pKa = 3.73GNFDD766 pKa = 3.37IGDD769 pKa = 4.02GNSTLDD775 pKa = 3.65FPGAPDD781 pKa = 3.38INLKK785 pKa = 10.54YY786 pKa = 10.03STVTGTTKK794 pKa = 10.1IYY796 pKa = 10.95LNTTVTFGNGWTSPPAIGLDD816 pKa = 3.78DD817 pKa = 5.29KK818 pKa = 11.32IILIKK823 pKa = 10.01GTTGGSMATYY833 pKa = 9.8RR834 pKa = 11.84YY835 pKa = 10.12VSYY838 pKa = 9.81TFNGEE843 pKa = 3.8EE844 pKa = 4.05FTILAANSKK853 pKa = 9.17TDD855 pKa = 4.96LIAKK859 pKa = 7.26LTYY862 pKa = 8.81VTADD866 pKa = 3.27YY867 pKa = 11.6VLIDD871 pKa = 4.16GSQEE875 pKa = 3.66QAPNQVFTLSQADD888 pKa = 4.08FDD890 pKa = 4.55NMGTFILDD898 pKa = 3.51NTGSPNNGWYY908 pKa = 10.69YY909 pKa = 8.81ITEE912 pKa = 4.09NVTLSNSITMSGDD925 pKa = 2.61VSLIVRR931 pKa = 11.84DD932 pKa = 3.75SCTVTVTSGNGVEE945 pKa = 4.5VPAGSSAAVYY955 pKa = 10.42ANTRR959 pKa = 11.84AGVDD963 pKa = 3.07AGDD966 pKa = 3.59IGVVTSTAAGAYY978 pKa = 8.62GVNAAGNVINTASINIPSSTNGAVVSMGINASSQIDD1014 pKa = 3.92IINGVTGIIQGRR1026 pKa = 11.84GGINLTVGGMVDD1038 pKa = 2.84NYY1040 pKa = 11.13GIIKK1044 pKa = 10.24ADD1046 pKa = 3.36MGAGTGAGIQIGGNATVTNEE1066 pKa = 4.0EE1067 pKa = 4.06GGKK1070 pKa = 9.57ILGSTGIYY1078 pKa = 9.57CISGNVEE1085 pKa = 3.51IDD1087 pKa = 3.13NSGTIDD1093 pKa = 3.51GTDD1096 pKa = 4.62GIRR1099 pKa = 11.84LITTSVCTITNNKK1112 pKa = 8.08TGIIKK1117 pKa = 10.29QSAGTGTSNAICYY1130 pKa = 8.32SQSATGNIYY1139 pKa = 10.78NYY1141 pKa = 10.55GQILAEE1147 pKa = 4.37KK1148 pKa = 9.47GPAIFIDD1155 pKa = 3.61TSYY1158 pKa = 10.69ATTAVNTFNYY1168 pKa = 9.73VNADD1172 pKa = 3.29GTRR1175 pKa = 11.84ALIKK1179 pKa = 10.4GPYY1182 pKa = 8.83AIQYY1186 pKa = 8.9INSSRR1191 pKa = 11.84GDD1193 pKa = 3.33IYY1195 pKa = 11.55NEE1197 pKa = 3.94ADD1199 pKa = 3.6VQSSTGYY1206 pKa = 10.59AIQSSYY1212 pKa = 11.26SGSKK1216 pKa = 7.86ITNALGGKK1224 pKa = 8.19LTGTGGISTSGVSVINAGDD1243 pKa = 4.08IIANGTPGGNPSIGIISLGNVSIEE1267 pKa = 3.76NSGNITAGLYY1277 pKa = 10.85GITLSGGTVKK1287 pKa = 9.43NTSAGNITVSGAYY1300 pKa = 8.71NSNMIGIRR1308 pKa = 11.84GTNGEE1313 pKa = 4.35TIINDD1318 pKa = 3.0GRR1320 pKa = 11.84IDD1322 pKa = 3.57VTTTGSVNAIGIRR1335 pKa = 11.84LQAGGNITNNNVISGGNYY1353 pKa = 9.04GVWSVGTVKK1362 pKa = 10.76LSNYY1366 pKa = 10.26DD1367 pKa = 3.84SIIGNVTLDD1376 pKa = 3.35NVANDD1381 pKa = 3.64VVFGAGSSITGNFTMGTGGGTLKK1404 pKa = 9.96FTDD1407 pKa = 4.15PSGSLTTSALKK1418 pKa = 10.35YY1419 pKa = 8.71STVSGVANIGSALVSFDD1436 pKa = 4.67GLPSDD1441 pKa = 3.6YY1442 pKa = 11.0DD1443 pKa = 3.32LRR1445 pKa = 11.84TIVLIDD1451 pKa = 3.67ANTVVNTANAYY1462 pKa = 10.09RR1463 pKa = 11.84YY1464 pKa = 7.24GTYY1467 pKa = 9.11STVSPDD1473 pKa = 3.32PVYY1476 pKa = 11.26DD1477 pKa = 3.85FVVLSQPEE1485 pKa = 3.87RR1486 pKa = 11.84LIAVIEE1492 pKa = 4.07EE1493 pKa = 4.31EE1494 pKa = 4.04IPYY1497 pKa = 10.39VDD1499 pKa = 4.19VDD1501 pKa = 4.24GNTQTHH1507 pKa = 4.5TAIYY1511 pKa = 8.98IDD1513 pKa = 3.79NIFFEE1518 pKa = 4.67RR1519 pKa = 11.84SSGNGILYY1527 pKa = 7.72DD1528 pKa = 4.01TNTGGTDD1535 pKa = 3.48GTWYY1539 pKa = 10.06YY1540 pKa = 10.92VPEE1543 pKa = 4.27GTEE1546 pKa = 3.43IDD1548 pKa = 3.87LTGLAIRR1555 pKa = 11.84DD1556 pKa = 3.66LAASNSVSIIIGNDD1570 pKa = 3.38GVLSLADD1577 pKa = 3.66FVNVFTDD1584 pKa = 3.55TFSIYY1589 pKa = 10.25SQPEE1593 pKa = 3.71GTGAIGILNNNINSRR1608 pKa = 11.84INLPNGCEE1616 pKa = 4.19FTNTAYY1622 pKa = 9.69IYY1624 pKa = 8.98RR1625 pKa = 11.84QPIGSAQTEE1634 pKa = 4.4SVIGNGVVTVTNGVTGVIKK1653 pKa = 10.57GGQAISLTGGGSVYY1667 pKa = 10.7NYY1669 pKa = 10.81GDD1671 pKa = 4.18IIGDD1675 pKa = 4.17LYY1677 pKa = 11.36DD1678 pKa = 3.75GVYY1681 pKa = 10.05VGYY1684 pKa = 10.82GITNIINSQTSPGGGSGPGTISGKK1708 pKa = 10.23NSGISIIANGNSSVINDD1725 pKa = 3.68GTIVGLGTSGIAFMGYY1741 pKa = 8.94SDD1743 pKa = 5.68SIIEE1747 pKa = 4.05ITNKK1751 pKa = 8.75GTIEE1755 pKa = 4.27GEE1757 pKa = 3.97SSGINMNTGTVHH1769 pKa = 6.74NSNTISGTGLGSTGIICNGTLTALGSEE1796 pKa = 4.59IFNEE1800 pKa = 4.41TGSSVISGVGAGVIMYY1816 pKa = 10.49NGGTAVNNGSIIGTANGLFATAYY1839 pKa = 10.53VDD1841 pKa = 3.52LSNYY1845 pKa = 10.07GSIKK1849 pKa = 10.7GNVSLANVANDD1860 pKa = 3.09VTFGVGSSIEE1870 pKa = 4.22GNFNMGTAGGTLDD1883 pKa = 4.79FVGQLVDD1890 pKa = 4.49GVLTYY1895 pKa = 10.16ATVTGASNIPQSTTVSFGNDD1915 pKa = 2.76WDD1917 pKa = 4.27NGTVTAPTLNAKK1929 pKa = 9.09EE1930 pKa = 4.1VIILIDD1936 pKa = 4.11GSPSGTVSDD1945 pKa = 4.34YY1946 pKa = 11.61SSTYY1950 pKa = 8.8TPNGSPIDD1958 pKa = 3.77YY1959 pKa = 10.61QIFTRR1964 pKa = 11.84AYY1966 pKa = 8.11PAGTTILDD1974 pKa = 3.45QLIAYY1979 pKa = 7.11PGTMIILIIDD1989 pKa = 3.85GEE1991 pKa = 4.59GSVQITGGTDD2001 pKa = 3.36FDD2003 pKa = 3.8EE2004 pKa = 5.18TYY2006 pKa = 10.85NGAGTYY2012 pKa = 10.02QILVPFGIDD2021 pKa = 2.95EE2022 pKa = 4.44LTFTAIATVSGWNFVSFDD2040 pKa = 3.57QNGAADD2046 pKa = 3.83TFSPVTYY2053 pKa = 9.87TIAQDD2058 pKa = 3.67DD2059 pKa = 4.63TVTATFDD2066 pKa = 3.56EE2067 pKa = 4.7TDD2069 pKa = 3.27GTNDD2073 pKa = 3.19VLNYY2077 pKa = 9.07TLTIVGEE2084 pKa = 4.13GDD2086 pKa = 3.94VIVGTATFTGPGTWLMSVPIATPDD2110 pKa = 3.24VTFEE2114 pKa = 3.91ADD2116 pKa = 3.44ANVTGWNFVSFDD2128 pKa = 3.57QNGAADD2134 pKa = 3.83TFSPVTYY2141 pKa = 9.64TIADD2145 pKa = 3.94GDD2147 pKa = 4.41TVTATFDD2154 pKa = 3.56EE2155 pKa = 4.7TDD2157 pKa = 3.27GTNDD2161 pKa = 3.19VLNYY2165 pKa = 9.07TLTIVGEE2172 pKa = 4.13GDD2174 pKa = 3.94VIVGTATFTGPGTWLMSVPIATPDD2198 pKa = 3.24VTFEE2202 pKa = 3.91ADD2204 pKa = 3.44ANVTGWNFFSFDD2216 pKa = 3.8QNGGTASRR2224 pKa = 11.84YY2225 pKa = 10.01SPMTYY2230 pKa = 9.15TVAQGDD2236 pKa = 4.4TITATFEE2243 pKa = 4.21DD2244 pKa = 4.53TTDD2247 pKa = 3.36TTDD2250 pKa = 3.33GMNTINYY2257 pKa = 7.35TLTIVGKK2264 pKa = 10.8GDD2266 pKa = 3.3VDD2268 pKa = 3.6NGTDD2272 pKa = 3.13TFTGDD2277 pKa = 3.82GSWLISMDD2285 pKa = 3.64VVSPATTADD2294 pKa = 3.02ITFTADD2300 pKa = 3.22PNVAGWNFFSFDD2312 pKa = 3.8QNGGTASRR2320 pKa = 11.84YY2321 pKa = 10.01SPMTYY2326 pKa = 9.32TVVQNDD2332 pKa = 4.57TITATFDD2339 pKa = 3.3EE2340 pKa = 4.91KK2341 pKa = 11.42DD2342 pKa = 3.36GVNDD2346 pKa = 3.52VKK2348 pKa = 11.23NITLTVTGNGSVAVDD2363 pKa = 3.82GFPDD2367 pKa = 3.91PFVGPGTWLLSVPDD2381 pKa = 3.95TVTNLKK2387 pKa = 8.87FTGTPTVPNGTVTFLQNGVGDD2408 pKa = 3.77NTNPKK2413 pKa = 9.06TFTIADD2419 pKa = 3.63GDD2421 pKa = 4.07IISAVFGSSGGPTEE2435 pKa = 3.99PKK2437 pKa = 9.92IYY2439 pKa = 10.04TITATADD2446 pKa = 3.15SGSTINPSGRR2456 pKa = 11.84ITVQAGDD2463 pKa = 3.47SKK2465 pKa = 10.17TFTFAAKK2472 pKa = 10.15DD2473 pKa = 3.54GYY2475 pKa = 9.53TIVEE2479 pKa = 3.84VWIDD2483 pKa = 3.44GVYY2486 pKa = 10.63SLSQAEE2492 pKa = 4.41IDD2494 pKa = 3.61SGSYY2498 pKa = 9.15TFSNVMSNHH2507 pKa = 6.55TIQMKK2512 pKa = 10.12SVVGSRR2518 pKa = 11.84TSDD2521 pKa = 2.6ITLTINIKK2529 pKa = 10.62EE2530 pKa = 4.03GDD2532 pKa = 3.67GYY2534 pKa = 11.61AEE2536 pKa = 3.88YY2537 pKa = 10.38SINGGSFTRR2546 pKa = 11.84YY2547 pKa = 7.42TGPVTLQVGDD2557 pKa = 3.94NVAVRR2562 pKa = 11.84AFAADD2567 pKa = 4.88GYY2569 pKa = 11.29QFAKK2573 pKa = 10.18WEE2575 pKa = 4.33TPSVEE2580 pKa = 4.52TNSSLSFNDD2589 pKa = 3.05VRR2591 pKa = 11.84ASMHH2595 pKa = 6.65LDD2597 pKa = 3.57LYY2599 pKa = 9.77FTVAVTGAVDD2609 pKa = 3.65NKK2611 pKa = 10.59DD2612 pKa = 4.22GSALWIIGLLILVILLALFLLFLLWIRR2639 pKa = 11.84AGLFLSITMGGEE2651 pKa = 4.03AVNGAAVTYY2660 pKa = 10.07VVVNDD2665 pKa = 4.7DD2666 pKa = 4.12GKK2668 pKa = 9.35TKK2670 pKa = 10.85NGVKK2674 pKa = 10.19SSSSRR2679 pKa = 11.84GKK2681 pKa = 10.56LRR2683 pKa = 11.84IPAKK2687 pKa = 10.46KK2688 pKa = 9.84NATVTITMAAKK2699 pKa = 10.17DD2700 pKa = 3.57GHH2702 pKa = 6.54IATGLPLIVSMEE2714 pKa = 3.57NRR2716 pKa = 11.84RR2717 pKa = 11.84EE2718 pKa = 3.91HH2719 pKa = 8.15RR2720 pKa = 11.84EE2721 pKa = 4.05MILKK2725 pKa = 10.18

Molecular weight:
279.0 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A0A7LDI5|A0A0A7LDI5_9ARCH Phosphoribosylamine--glycine ligase OS=Candidatus Methanoplasma termitum OX=1577791 GN=purD PE=3 SV=1
MM1 pKa = 7.7SSTKK5 pKa = 9.43PAAMKK10 pKa = 10.59GRR12 pKa = 11.84LNKK15 pKa = 10.04KK16 pKa = 8.23IKK18 pKa = 9.07QNRR21 pKa = 11.84RR22 pKa = 11.84VPAWVMMRR30 pKa = 11.84TNRR33 pKa = 11.84QFLRR37 pKa = 11.84HH38 pKa = 5.85PKK40 pKa = 8.59RR41 pKa = 11.84RR42 pKa = 11.84SWRR45 pKa = 11.84MSKK48 pKa = 10.58LKK50 pKa = 10.36EE51 pKa = 3.79

Molecular weight:
6.25 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

1393

0

1393

445219

29

3233

319.6

35.22

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

7.774 ± 0.085

1.377 ± 0.035

6.061 ± 0.057

6.535 ± 0.121

3.862 ± 0.052

8.189 ± 0.144

1.549 ± 0.031

7.751 ± 0.06

6.778 ± 0.116

7.878 ± 0.084

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

3.295 ± 0.051

4.227 ± 0.077

3.834 ± 0.04

2.118 ± 0.031

4.543 ± 0.093

6.668 ± 0.072

5.888 ± 0.164

7.446 ± 0.057

0.902 ± 0.025

3.324 ± 0.048

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski