Chitinophaga rupis

Taxonomy: cellular organisms; Bacteria; FCB group; Bacteroidetes/Chlorobi group; Bacteroidetes; Chitinophagia; Chitinophagales; Chitinophagaceae; Chitinophaga

Average proteome isoelectric point is 6.88

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 6498 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A0A1H7RNU7|A0A1H7RNU7_9BACT Peptidase family S41 OS=Chitinophaga rupis OX=573321 GN=SAMN04488505_102673 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.35KK2 pKa = 10.41ALYY5 pKa = 10.26LLLAGLLFGFAATAQYY21 pKa = 10.81TSTTINSGVSQCALAKK37 pKa = 10.51DD38 pKa = 3.48IAGNIYY44 pKa = 10.52AVRR47 pKa = 11.84TDD49 pKa = 3.89PNDD52 pKa = 3.26ATKK55 pKa = 9.27YY56 pKa = 8.82TVVKK60 pKa = 9.53YY61 pKa = 10.86VNGAGAPVRR70 pKa = 11.84LNASLQLVTSGIEE83 pKa = 4.23YY84 pKa = 9.22PWGLAVNSLGDD95 pKa = 3.56VYY97 pKa = 10.56VTNPEE102 pKa = 4.21GADD105 pKa = 2.83GWEE108 pKa = 4.4IIKK111 pKa = 8.9LTAPTYY117 pKa = 7.87TATVIQSGKK126 pKa = 9.81FYY128 pKa = 11.04SSLAIDD134 pKa = 3.73QNNDD138 pKa = 2.98IITTEE143 pKa = 4.22YY144 pKa = 10.18IDD146 pKa = 4.94PDD148 pKa = 3.64GTFNNGDD155 pKa = 3.29DD156 pKa = 3.62KK157 pKa = 11.63YY158 pKa = 11.14RR159 pKa = 11.84VVKK162 pKa = 10.33YY163 pKa = 10.36LYY165 pKa = 10.01TNEE168 pKa = 4.09TGAGTVLYY176 pKa = 10.79AGVPYY181 pKa = 10.37EE182 pKa = 4.7NDD184 pKa = 2.99FSYY187 pKa = 10.12PWSIVVDD194 pKa = 4.07GFGNIYY200 pKa = 10.56FLDD203 pKa = 4.23FVTNDD208 pKa = 4.15PAPGTANDD216 pKa = 3.84GGQLIKK222 pKa = 10.08LTYY225 pKa = 8.19PAYY228 pKa = 9.42SASVINSGKK237 pKa = 10.6GISTLALDD245 pKa = 4.9ASNNLYY251 pKa = 9.15TVEE254 pKa = 4.58AVDD257 pKa = 3.85PTTSHH262 pKa = 4.91VVKK265 pKa = 10.61YY266 pKa = 9.76SYY268 pKa = 10.57PVTAGASGTAITPVTLVSAAGFYY291 pKa = 9.69PWGMVIKK298 pKa = 10.49GSSIFVNDD306 pKa = 3.48ATDD309 pKa = 4.01DD310 pKa = 4.02PSTPGDD316 pKa = 3.6PADD319 pKa = 3.88GAFKK323 pKa = 10.77RR324 pKa = 11.84LDD326 pKa = 3.72PPTIMVNSVNRR337 pKa = 11.84VTATPTKK344 pKa = 9.75LASVQFTVTFSGSATGVTTSAFTLTTTGLTGASITSVSGSGTTYY388 pKa = 10.12TVTVNTGTGDD398 pKa = 3.2GTLRR402 pKa = 11.84LDD404 pKa = 3.65VNGTGISPTVSPAPFITGQVYY425 pKa = 9.03TIDD428 pKa = 3.38KK429 pKa = 7.52TAPTTTITATPPVLTNSSSGTFTFTSNEE457 pKa = 3.77AGTFEE462 pKa = 4.53ASLDD466 pKa = 3.79GGPYY470 pKa = 8.76TAATSPRR477 pKa = 11.84TYY479 pKa = 10.3TGLADD484 pKa = 4.1GSHH487 pKa = 5.9TFSVRR492 pKa = 11.84AIDD495 pKa = 3.46AAGNVAVTPASYY507 pKa = 8.82TWTVDD512 pKa = 2.93QTAPNTTITSAPPAFTNSSNATFTFISSEE541 pKa = 4.05AGSTFQASLDD551 pKa = 3.87GGPFTPVTSPSTYY564 pKa = 9.85TGLADD569 pKa = 4.04GSHH572 pKa = 5.9TFSVRR577 pKa = 11.84AIDD580 pKa = 3.75PAGNTDD586 pKa = 3.94ATPDD590 pKa = 3.69SYY592 pKa = 11.48PWTIDD597 pKa = 2.91QTAPTVTSVGVPANDD612 pKa = 3.99YY613 pKa = 10.34YY614 pKa = 11.3HH615 pKa = 7.42AGQNLDD621 pKa = 3.35FTVNFSEE628 pKa = 4.1NVTVTGTPYY637 pKa = 10.57INLTVGSTGLQAAYY651 pKa = 10.72VSGSGTNALVFRR663 pKa = 11.84YY664 pKa = 7.29TVQSGDD670 pKa = 3.21ADD672 pKa = 3.91ADD674 pKa = 3.95GVTLGTLALNGGTIQDD690 pKa = 3.95AATNDD695 pKa = 3.5ANVTLNGVPSLANVRR710 pKa = 11.84VNTTIPSVVLSTTASSPRR728 pKa = 11.84NSGFTITLTFSEE740 pKa = 4.91AVTGLSVADD749 pKa = 4.03LNVLNTTVSNLQTADD764 pKa = 3.58NITYY768 pKa = 10.36TMDD771 pKa = 3.9LQPSVNGVINMQLPANAVQNIGHH794 pKa = 6.38NPNTASNTLSITYY807 pKa = 9.72DD808 pKa = 3.81AIAPVVTSVSVPANGYY824 pKa = 9.49YY825 pKa = 10.07KK826 pKa = 10.81ASDD829 pKa = 3.29ALTFTVNFSEE839 pKa = 4.66NITVAGIPQLSMIIGATPRR858 pKa = 11.84QAAYY862 pKa = 10.87VSGNGTNALTFTYY875 pKa = 9.2TVQSGEE881 pKa = 3.99LDD883 pKa = 3.21ADD885 pKa = 4.89GIAVTSLSANGGSLQDD901 pKa = 3.63AATNNANLTLNSVGSTTGVLVDD923 pKa = 4.41AVAPTVTSVAVPANDD938 pKa = 3.87YY939 pKa = 10.06YY940 pKa = 11.7HH941 pKa = 7.0NGQNLDD947 pKa = 3.43FTVNFSEE954 pKa = 4.1NVTVTGTPYY963 pKa = 10.57INLTVGSTGRR973 pKa = 11.84QAAYY977 pKa = 10.69VSGSGTNALVFRR989 pKa = 11.84YY990 pKa = 7.36TVQLSDD996 pKa = 4.21ADD998 pKa = 3.57NDD1000 pKa = 4.83GIQLGTLALNGGPIQDD1016 pKa = 3.45VAGNNAVLTLNGVPSLANVRR1036 pKa = 11.84VNNIIPTVSITSAAPDD1052 pKa = 3.87PLNTGFTATITFSEE1066 pKa = 4.57AVTGLVAGDD1075 pKa = 3.68LTSINATASNLQTSDD1090 pKa = 3.51NITYY1094 pKa = 9.14TVDD1097 pKa = 3.78LAPAADD1103 pKa = 3.98GTVSLQVPGNAAEE1116 pKa = 4.51NIGHH1120 pKa = 6.71NGNTASNTLTRR1131 pKa = 11.84TYY1133 pKa = 10.91DD1134 pKa = 3.05ATAPTVTSVSVPANGYY1150 pKa = 9.27YY1151 pKa = 10.4KK1152 pKa = 10.79AGDD1155 pKa = 3.49ALTFTVNFSEE1165 pKa = 4.66NITVAGIPQLSMIIGAMPRR1184 pKa = 11.84QAAYY1188 pKa = 10.9VSGNGTNALTFTYY1201 pKa = 9.2TVQSGEE1207 pKa = 3.99LDD1209 pKa = 3.21ADD1211 pKa = 4.89GIAVTSLSANGGSLMDD1227 pKa = 4.4AATNNANLTLNSVGSTTGVLVDD1249 pKa = 4.3AVAPAVTSVGVPANGYY1265 pKa = 8.19YY1266 pKa = 8.05QTGQNLDD1273 pKa = 3.46FTVNFSEE1280 pKa = 4.1NVTVTGTPTVPITIGSATVDD1300 pKa = 3.02ASYY1303 pKa = 11.01ISGSGTSALVFRR1315 pKa = 11.84YY1316 pKa = 7.21TVQAGEE1322 pKa = 3.96QDD1324 pKa = 3.36LDD1326 pKa = 4.51GISVGSTIALNGGTIRR1342 pKa = 11.84DD1343 pKa = 3.64AATNNAVLTLNSIGSTANVFVYY1365 pKa = 10.39SVVPGVTISTTAPALVNAGFTLTVTFTEE1393 pKa = 4.39AVTGFTASDD1402 pKa = 3.13ITATNATVSNLATSDD1417 pKa = 3.88NITYY1421 pKa = 9.3TLDD1424 pKa = 3.17VTPAADD1430 pKa = 3.63GAVSLQVPASSAVNIAGNGNTASNTLSLTYY1460 pKa = 10.4DD1461 pKa = 3.03ATAPVVTTVAVPPNGYY1477 pKa = 9.78YY1478 pKa = 8.7KK1479 pKa = 10.54TGGILNFTINFSEE1492 pKa = 4.16NVTVTGTPQLSMVIGSTIRR1511 pKa = 11.84YY1512 pKa = 8.42ANYY1515 pKa = 9.56ISGSGTGALVFRR1527 pKa = 11.84YY1528 pKa = 7.07TVQNGEE1534 pKa = 3.77EE1535 pKa = 4.2DD1536 pKa = 3.53MNGITLGTLQLNGGTIKK1553 pKa = 10.87DD1554 pKa = 3.57AATNDD1559 pKa = 3.47AVLTLNGVPSTTNVRR1574 pKa = 11.84VHH1576 pKa = 5.73TAVPSVTLTTAAPALVNAPFTITATFSEE1604 pKa = 4.74SMAGVALADD1613 pKa = 3.57FTVTNGTVSSLSGTANTVFTLTVTPTADD1641 pKa = 3.52GPVSITFPANKK1652 pKa = 9.36ALNVAGTNNTASNTLSFTYY1671 pKa = 10.37DD1672 pKa = 2.75GTAPVITAVSVPPNGYY1688 pKa = 10.02YY1689 pKa = 10.47NATGVLSFTATFSEE1703 pKa = 4.39NVTVTGTPQLGVIIGATTQQADD1725 pKa = 4.04YY1726 pKa = 11.2VSGSGTNQLTFSYY1739 pKa = 9.86TVQTGDD1745 pKa = 3.28NDD1747 pKa = 3.35MDD1749 pKa = 5.29GIALGNLTLNGGTIQDD1765 pKa = 3.64AATNNAVLTLNGVPSTAGIFVNTTAPTVVVSTTAVSPGNQPFTATFTFSEE1815 pKa = 4.77KK1816 pKa = 9.21VTGFTSSDD1824 pKa = 2.8IVVTNGAAGATSTSDD1839 pKa = 3.28NITYY1843 pKa = 7.79TALITPAADD1852 pKa = 3.28GTVTVQVPANVAVNIGNNGNVASNTITYY1880 pKa = 8.54TYY1882 pKa = 10.64DD1883 pKa = 2.83GTAPAITSVAVPPNGTYY1900 pKa = 10.23NASDD1904 pKa = 3.5VLNFIVNYY1912 pKa = 9.89DD1913 pKa = 3.58EE1914 pKa = 4.16NVNVIGAGGIPSLNLTIGSSAVQAAYY1940 pKa = 9.82ISGSGTNALTFSYY1953 pKa = 9.49TVQAGEE1959 pKa = 4.0QDD1961 pKa = 3.47LDD1963 pKa = 4.58GITIAPTMIGTMKK1976 pKa = 10.71DD1977 pKa = 3.3DD1978 pKa = 4.6AGNTASNTLNGVGNTSGVLVYY1999 pKa = 9.44TATPTVQLSGTVQANAPFTLTITFSEE2025 pKa = 4.48AVTGFTLSDD2034 pKa = 3.11ITATNATLTNLNTTDD2049 pKa = 3.86NITYY2053 pKa = 7.37TALVTPVADD2062 pKa = 3.82GLVTLQVPANAAVNIVSNGNTASNTISYY2090 pKa = 8.76TYY2092 pKa = 10.71DD2093 pKa = 2.64ATAPVITSVDD2103 pKa = 3.61VPANAYY2109 pKa = 7.58YY2110 pKa = 7.75TTGQNLDD2117 pKa = 3.76FTVHH2121 pKa = 5.42MSEE2124 pKa = 4.2AVNVAGGTPSIPVTIGATTVQANYY2148 pKa = 10.6VSGTGTNALLFRR2160 pKa = 11.84YY2161 pKa = 7.24TVLNGQMDD2169 pKa = 3.93MDD2171 pKa = 5.55GISLGAALALNGSTLRR2187 pKa = 11.84DD2188 pKa = 3.37PAGNNAVLTLNSVGSTTGVRR2208 pKa = 11.84VNTAHH2213 pKa = 6.45PTVVVATTVATRR2225 pKa = 11.84VNTAFNVTLTFSEE2238 pKa = 4.58AVTGLTTTGITATNATVSNLNTTDD2262 pKa = 3.71NITYY2266 pKa = 7.55TATITPVADD2275 pKa = 3.42GAVNVSVPANAAVNTGNNGNTASNTVTITYY2305 pKa = 10.19DD2306 pKa = 2.98VTAPVIANASFNVYY2320 pKa = 10.6DD2321 pKa = 3.93NSTAGTVVGTLTAAEE2336 pKa = 4.23TAGTLQSWTLVTDD2349 pKa = 4.46GSGGAFALNAATGAITVKK2367 pKa = 10.6DD2368 pKa = 3.41AALLKK2373 pKa = 9.58TKK2375 pKa = 10.45AGQTFTLTVTVSDD2388 pKa = 4.37GLNTSAATPVTVKK2401 pKa = 10.78VLIAFINKK2409 pKa = 9.4APTLDD2414 pKa = 4.62AIADD2418 pKa = 3.77AKK2420 pKa = 11.06VCTGTDD2426 pKa = 2.81THH2428 pKa = 7.02TIQLTGASATEE2439 pKa = 3.93AGQTYY2444 pKa = 9.01TITAVSDD2451 pKa = 3.52QPFFDD2456 pKa = 4.02ALSVNASNILSYY2468 pKa = 10.81KK2469 pKa = 10.17LKK2471 pKa = 10.89ASVTTGTATITVTIKK2486 pKa = 11.16DD2487 pKa = 3.43NGGTDD2492 pKa = 3.11NGGVDD2497 pKa = 3.32TLRR2500 pKa = 11.84RR2501 pKa = 11.84SFTITVNEE2509 pKa = 4.48LPSISISSDD2518 pKa = 2.72KK2519 pKa = 11.07GSTISKK2525 pKa = 10.27GDD2527 pKa = 3.8VIHH2530 pKa = 7.31LNATRR2535 pKa = 11.84VNGYY2539 pKa = 7.65TYY2541 pKa = 10.59SWSPADD2547 pKa = 5.32GILSGQNNFILEE2559 pKa = 4.18ARR2561 pKa = 11.84PLSNITYY2568 pKa = 9.87VVTATTAAGCSSTANIAITVVEE2590 pKa = 4.58DD2591 pKa = 4.14FKK2593 pKa = 11.83VDD2595 pKa = 4.54AINILTPNGDD2605 pKa = 3.12GRR2607 pKa = 11.84NDD2609 pKa = 2.64KK2610 pKa = 10.08WVIRR2614 pKa = 11.84NLDD2617 pKa = 3.79SYY2619 pKa = 10.91PDD2621 pKa = 3.67NEE2623 pKa = 3.94VSIFDD2628 pKa = 3.38RR2629 pKa = 11.84TGRR2632 pKa = 11.84MIYY2635 pKa = 10.23HH2636 pKa = 6.84RR2637 pKa = 11.84VNYY2640 pKa = 10.16SNDD2643 pKa = 2.88WDD2645 pKa = 3.76ATLNGSPLAEE2655 pKa = 3.64GTYY2658 pKa = 10.7YY2659 pKa = 10.89YY2660 pKa = 10.82VLKK2663 pKa = 10.73INGGAKK2669 pKa = 7.79TAKK2672 pKa = 10.24GYY2674 pKa = 8.61ITIIRR2679 pKa = 11.84DD2680 pKa = 3.18QHH2682 pKa = 5.62

Molecular weight:
273.69 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A0A1H7T0Y0|A0A1H7T0Y0_9BACT P4Hc domain-containing protein OS=Chitinophaga rupis OX=573321 GN=SAMN04488505_1021100 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 6.94MAHH4 pKa = 5.81VQLSDD9 pKa = 3.14KK10 pKa = 10.48KK11 pKa = 9.51VRR13 pKa = 11.84SLIRR17 pKa = 11.84SGNIRR22 pKa = 11.84FGGNKK27 pKa = 9.44KK28 pKa = 10.19LRR30 pKa = 11.84IYY32 pKa = 11.02GLLSCVSGKK41 pKa = 7.54QMKK44 pKa = 9.42AANRR48 pKa = 11.84TFFATEE54 pKa = 3.65QEE56 pKa = 4.5AIAAGYY62 pKa = 8.66RR63 pKa = 11.84PCGHH67 pKa = 6.94CMPALYY73 pKa = 10.04RR74 pKa = 11.84AWKK77 pKa = 10.0AGAIPAHH84 pKa = 5.93GRR86 pKa = 3.35

Molecular weight:
9.47 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

6498

0

6498

2498919

29

8261

384.6

42.93

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

8.466 ± 0.034

0.862 ± 0.011

5.128 ± 0.022

5.134 ± 0.029

4.52 ± 0.024

7.122 ± 0.031

2.072 ± 0.016

6.419 ± 0.024

5.815 ± 0.031

9.653 ± 0.039

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

2.347 ± 0.016

5.181 ± 0.03

4.348 ± 0.019

4.417 ± 0.022

4.384 ± 0.02

5.864 ± 0.026

6.218 ± 0.048

6.455 ± 0.023

1.358 ± 0.012

4.238 ± 0.021

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski