Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) (Yeast) (Saccharomyces elongisporus)

Taxonomy: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; Debaryomycetaceae; Candida/Lodderomyces clade; Lodderomyces; Lodderomyces elongisporus

Average proteome isoelectric point is 6.43

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
AllVirtual 2D-PAGE plot for 5779 proteins (isoelectric point calculated using IPC2_protein)

Get csv file with sequences according to given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 21 different methods for calculating isoelectric point

Summary statistics related to proteome-wise predictions


    

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A5E3Y5|A5E3Y5_LODEL Uncharacterized protein OS=Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) OX=379508 GN=LELG_04324 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 7.66SDD3 pKa = 2.66WSLSKK8 pKa = 10.98KK9 pKa = 8.36MWIFLLLISISAATIVQRR27 pKa = 11.84SSDD30 pKa = 3.94SYY32 pKa = 11.61DD33 pKa = 3.21YY34 pKa = 10.1TQGYY38 pKa = 9.63SYY40 pKa = 10.04TVQPLRR46 pKa = 11.84CYY48 pKa = 10.52GQTNSYY54 pKa = 9.13TITSIGTAPAQNIFVNLFDD73 pKa = 3.65WVLGIGTPAADD84 pKa = 4.01LQVLDD89 pKa = 3.88TQYY92 pKa = 11.49VGNNYY97 pKa = 9.21FRR99 pKa = 11.84VTLSFQIQGSIGGSITTTLNNLGSAYY125 pKa = 10.51ANSIVINGDD134 pKa = 2.68GAANIFSDD142 pKa = 3.97QYY144 pKa = 11.47SFTATVLVQGSSHH157 pKa = 7.04NGMSCLPDD165 pKa = 3.45NLQITYY171 pKa = 10.38RR172 pKa = 11.84IDD174 pKa = 3.14KK175 pKa = 10.02TILFVTKK182 pKa = 9.74TKK184 pKa = 10.49TFTYY188 pKa = 10.19TLNQNFNSPSSTNGDD203 pKa = 3.52LQVRR207 pKa = 11.84NYY209 pKa = 9.01CWKK212 pKa = 10.82GPGCTGTTTTFWSNTYY228 pKa = 9.9TSTTTISNGFGTGTDD243 pKa = 3.08EE244 pKa = 4.55VLINVPSNKK253 pKa = 10.26AITTSGFWTYY263 pKa = 10.74PYY265 pKa = 9.61TSKK268 pKa = 9.76STFINTVGGTDD279 pKa = 3.54TVFVGYY285 pKa = 9.26PPNPTTLKK293 pKa = 9.03TSFWTGTVTSTSTIRR308 pKa = 11.84NLPGSTDD315 pKa = 3.55TVVALYY321 pKa = 9.39PPNPTVSSTTIWTNAFTSTTTVKK344 pKa = 10.49NSPGMTDD351 pKa = 3.4YY352 pKa = 11.29VVAEE356 pKa = 4.25YY357 pKa = 9.93PPNPTRR363 pKa = 11.84TTSIFWTRR371 pKa = 11.84SITSTTTMKK380 pKa = 10.83NNAGATDD387 pKa = 3.9SVVFEE392 pKa = 4.59YY393 pKa = 9.94PANPTTTTSQFWSGTSITSSTITNPPASTDD423 pKa = 3.54TVVIKK428 pKa = 10.77YY429 pKa = 7.41PANPTTTVSSFWVGSTILTATITNAPASTDD459 pKa = 3.58TVVLNYY465 pKa = 8.32PANPTTTISQFWTGTTTSRR484 pKa = 11.84STITNGPASTNTIIVNYY501 pKa = 8.77PSNPTTTVSKK511 pKa = 9.66FWVGSTVLTVTNTNGPVNTDD531 pKa = 3.33TVVVNYY537 pKa = 7.54PANPTSTVSSFWTGSATSAITVTQGPAGTDD567 pKa = 3.36VVVKK571 pKa = 8.88EE572 pKa = 4.31YY573 pKa = 10.27PSNPTITTSQFWTGTTVTKK592 pKa = 10.02STITNGPASIDD603 pKa = 3.6TVVVKK608 pKa = 9.86FPLNPTTTVSQFWTGTSVTKK628 pKa = 10.13STVTNNPSGIDD639 pKa = 3.52TVVVKK644 pKa = 9.94YY645 pKa = 9.0PANPTITLSSFWTGLGTSISTLTQGPAGTDD675 pKa = 3.57VIVKK679 pKa = 8.11EE680 pKa = 4.41YY681 pKa = 10.01PSNPTTTVSSFWTGTTVLRR700 pKa = 11.84STITNAPAGTDD711 pKa = 3.17TVVINYY717 pKa = 7.53PSNSKK722 pKa = 8.83STTSQFWTGSTVTTSTITNLPGGIDD747 pKa = 3.41TVVVKK752 pKa = 9.53FPFNPTSTFTSFWTGSATSLLTITQGPGSTDD783 pKa = 2.96AVVKK787 pKa = 9.24EE788 pKa = 4.44YY789 pKa = 10.26PSNPTTTISMFWTGSTVASAKK810 pKa = 8.44FTNAPGEE817 pKa = 4.09VDD819 pKa = 3.67SLVIGYY825 pKa = 7.54PSNPTVTVSTFWTGSNTAKK844 pKa = 10.25TILTHH849 pKa = 6.61GPSNTDD855 pKa = 3.37TIVIQYY861 pKa = 7.38PANPTTTVSSFWSSLGTGYY880 pKa = 8.19NTITNGPNDD889 pKa = 3.41VDD891 pKa = 4.16TVVVEE896 pKa = 4.4YY897 pKa = 10.02PPNPTTTVSSFWSHH911 pKa = 6.05SGSGITTITQGPDD924 pKa = 2.94SVDD927 pKa = 3.34TVVIGYY933 pKa = 7.4PANPTVTITSYY944 pKa = 10.52WSLKK948 pKa = 8.6ATSLSVQSNQPAKK961 pKa = 9.91TDD963 pKa = 3.01TMYY966 pKa = 10.27IWEE969 pKa = 4.71LPITTATSEE978 pKa = 4.34TTRR981 pKa = 11.84TTSSSFSSFSSSPISLFSSTSTPDD1005 pKa = 2.91IVVTNTQAEE1014 pKa = 4.45DD1015 pKa = 3.27ASSTFDD1021 pKa = 3.43FTSEE1025 pKa = 3.91SSTEE1029 pKa = 3.95SSFEE1033 pKa = 4.23LDD1035 pKa = 3.55FMSDD1039 pKa = 3.12LTTLSEE1045 pKa = 4.21LTDD1048 pKa = 3.63SSGHH1052 pKa = 6.2SIEE1055 pKa = 4.93QSATHH1060 pKa = 6.63IDD1062 pKa = 3.52VSTTTNEE1069 pKa = 3.53LSYY1072 pKa = 11.07SLEE1075 pKa = 4.2HH1076 pKa = 6.14LTSDD1080 pKa = 4.04PEE1082 pKa = 4.59LGSKK1086 pKa = 10.18LQTTEE1091 pKa = 3.87EE1092 pKa = 4.53STTSEE1097 pKa = 4.24DD1098 pKa = 4.37YY1099 pKa = 9.56VTKK1102 pKa = 10.67SHH1104 pKa = 7.29DD1105 pKa = 3.37SSFFEE1110 pKa = 4.16EE1111 pKa = 4.6TMTDD1115 pKa = 3.32EE1116 pKa = 5.16GSLSTTEE1123 pKa = 5.01SSTLMNDD1130 pKa = 4.01SISNEE1135 pKa = 3.83YY1136 pKa = 9.3LTTLEE1141 pKa = 4.8EE1142 pKa = 4.29IVTSEE1147 pKa = 3.98KK1148 pKa = 10.92LGLTTEE1154 pKa = 4.28EE1155 pKa = 4.39STNSIADD1162 pKa = 4.31EE1163 pKa = 4.15ISTSYY1168 pKa = 10.9RR1169 pKa = 11.84SVSLDD1174 pKa = 3.09MSNSYY1179 pKa = 11.09AEE1181 pKa = 4.36EE1182 pKa = 4.33SDD1184 pKa = 3.35VTDD1187 pKa = 3.18YY1188 pKa = 10.76VTTFKK1193 pKa = 11.08EE1194 pKa = 4.85SITSTYY1200 pKa = 10.09KK1201 pKa = 10.62SSPSDD1206 pKa = 3.41VFATNIGSSTTIEE1219 pKa = 4.22EE1220 pKa = 4.49FTSSEE1225 pKa = 3.92QQIFTSKK1232 pKa = 8.98PTSLLIDD1239 pKa = 3.65SVLSEE1244 pKa = 5.29GYY1246 pKa = 10.73DD1247 pKa = 3.39SDD1249 pKa = 3.87TDD1251 pKa = 3.94SYY1253 pKa = 11.89SATTEE1258 pKa = 4.04VNVSSEE1264 pKa = 4.15EE1265 pKa = 3.85LSSFIDD1271 pKa = 3.57VSITSDD1277 pKa = 3.01ASKK1280 pKa = 10.14TDD1282 pKa = 3.42VEE1284 pKa = 4.82INTLLDD1290 pKa = 3.56EE1291 pKa = 4.68SSTNNEE1297 pKa = 3.85LTFTMHH1303 pKa = 5.56EE1304 pKa = 4.4TNFEE1308 pKa = 4.11EE1309 pKa = 4.88EE1310 pKa = 4.21SSKK1313 pKa = 9.89TADD1316 pKa = 3.29VSDD1319 pKa = 3.66STRR1322 pKa = 11.84AEE1324 pKa = 3.94LSTAIDD1330 pKa = 3.76EE1331 pKa = 5.09SISSSEE1337 pKa = 4.27FVATPTKK1344 pKa = 9.84LTSTVEE1350 pKa = 4.18SNTNEE1355 pKa = 4.07KK1356 pKa = 8.84PTGSIAYY1363 pKa = 10.25SSTDD1367 pKa = 3.46GNNTDD1372 pKa = 5.24LNDD1375 pKa = 3.94TTEE1378 pKa = 4.21STAEE1382 pKa = 3.97SNITSNEE1389 pKa = 3.59QNTIGEE1395 pKa = 4.73TITNEE1400 pKa = 3.64QTSFFTGEE1408 pKa = 4.25INSQLYY1414 pKa = 10.73SSTEE1418 pKa = 3.92DD1419 pKa = 3.43EE1420 pKa = 4.6EE1421 pKa = 5.8KK1422 pKa = 10.96SILTNIEE1429 pKa = 4.16SSVSTDD1435 pKa = 3.35LFNTILNSFTDD1446 pKa = 3.99FDD1448 pKa = 4.25SAIVTTEE1455 pKa = 4.16PYY1457 pKa = 10.05TEE1459 pKa = 4.9DD1460 pKa = 3.26SSEE1463 pKa = 4.2SSEE1466 pKa = 4.75KK1467 pKa = 10.06YY1468 pKa = 5.7TTTEE1472 pKa = 3.73AGSSFEE1478 pKa = 4.34EE1479 pKa = 4.44LVATYY1484 pKa = 10.99DD1485 pKa = 3.75EE1486 pKa = 5.16FSSGTDD1492 pKa = 3.27DD1493 pKa = 4.91LSYY1496 pKa = 9.77THH1498 pKa = 7.47KK1499 pKa = 10.01LTSSNGEE1506 pKa = 4.16TILTVQSSDD1515 pKa = 3.38YY1516 pKa = 10.65YY1517 pKa = 10.38YY1518 pKa = 10.93YY1519 pKa = 10.74EE1520 pKa = 4.14SLSFEE1525 pKa = 4.15EE1526 pKa = 4.6TSFISDD1532 pKa = 3.39EE1533 pKa = 4.42SVTDD1537 pKa = 3.5SDD1539 pKa = 4.16FTSSEE1544 pKa = 4.17DD1545 pKa = 3.41SHH1547 pKa = 5.81MTAQSSYY1554 pKa = 10.92SIDD1557 pKa = 3.07SSYY1560 pKa = 11.08TDD1562 pKa = 3.37EE1563 pKa = 5.68GYY1565 pKa = 10.36ISTSEE1570 pKa = 3.9SSLYY1574 pKa = 10.09TDD1576 pKa = 3.16QTSSSEE1582 pKa = 4.1QYY1584 pKa = 7.72EE1585 pKa = 4.48TTKK1588 pKa = 10.95KK1589 pKa = 10.6DD1590 pKa = 3.41LSFNTAEE1597 pKa = 4.21YY1598 pKa = 9.34STDD1601 pKa = 3.39DD1602 pKa = 4.57EE1603 pKa = 4.59IRR1605 pKa = 11.84SSIDD1609 pKa = 2.98INSTTEE1615 pKa = 3.8EE1616 pKa = 4.84LFTSTLEE1623 pKa = 4.07EE1624 pKa = 4.14NVSIVHH1630 pKa = 6.68DD1631 pKa = 4.16VSDD1634 pKa = 3.76STKK1637 pKa = 11.22DD1638 pKa = 3.71FITTSSHH1645 pKa = 7.6DD1646 pKa = 3.63STLEE1650 pKa = 3.94EE1651 pKa = 3.91TSSTNEE1657 pKa = 3.77STANDD1662 pKa = 3.83YY1663 pKa = 7.54DD1664 pKa = 4.06TNQDD1668 pKa = 3.35FSSKK1672 pKa = 7.65EE1673 pKa = 3.92TNAIEE1678 pKa = 4.19TPITSVGSKK1687 pKa = 10.44SITSDD1692 pKa = 3.32NLITSSDD1699 pKa = 3.63EE1700 pKa = 4.56SIVTQMATNSDD1711 pKa = 4.38EE1712 pKa = 4.23YY1713 pKa = 10.81TISNTDD1719 pKa = 3.22EE1720 pKa = 4.55PSTAEE1725 pKa = 3.7QLTTFIYY1732 pKa = 10.12TSEE1735 pKa = 4.1NEE1737 pKa = 4.34HH1738 pKa = 6.65FEE1740 pKa = 4.33STSDD1744 pKa = 3.07QTNILKK1750 pKa = 10.18EE1751 pKa = 4.48SKK1753 pKa = 9.45TSSQSDD1759 pKa = 3.0ITIFEE1764 pKa = 4.06TSIVDD1769 pKa = 3.75EE1770 pKa = 4.61YY1771 pKa = 10.94STSEE1775 pKa = 5.03DD1776 pKa = 3.33GSTSNGDD1783 pKa = 3.53DD1784 pKa = 3.46YY1785 pKa = 11.78STGEE1789 pKa = 3.86NLFTGSEE1796 pKa = 4.52YY1797 pKa = 10.25VTTHH1801 pKa = 6.15EE1802 pKa = 5.03LSSITDD1808 pKa = 3.4KK1809 pKa = 11.11FRR1811 pKa = 11.84GTDD1814 pKa = 3.25EE1815 pKa = 4.8TEE1817 pKa = 3.96TSTEE1821 pKa = 3.99MFDD1824 pKa = 3.59LTEE1827 pKa = 4.12STTTKK1832 pKa = 9.23VTNTTEE1838 pKa = 4.26DD1839 pKa = 3.36YY1840 pKa = 11.13SYY1842 pKa = 11.18FPTGDD1847 pKa = 3.26EE1848 pKa = 4.41SFSTDD1853 pKa = 3.14LSNIATRR1860 pKa = 11.84ATTEE1864 pKa = 3.75NSNEE1868 pKa = 3.89QSFTVPMTTDD1878 pKa = 3.28GVSISSEE1885 pKa = 3.76EE1886 pKa = 4.0TLVNNSEE1893 pKa = 4.18PTFNEE1898 pKa = 3.81QTVSTFNDD1906 pKa = 3.36SVKK1909 pKa = 10.19TNEE1912 pKa = 3.96NVSGNEE1918 pKa = 3.7SSTFTDD1924 pKa = 4.43DD1925 pKa = 3.7PSSTIEE1931 pKa = 4.53NITSEE1936 pKa = 4.33YY1937 pKa = 10.09TEE1939 pKa = 3.9ATIDD1943 pKa = 3.38QASFNNDD1950 pKa = 2.44SSLDD1954 pKa = 3.84DD1955 pKa = 4.13ASSTVSNKK1963 pKa = 9.36LHH1965 pKa = 6.32TNDD1968 pKa = 3.92SFMASTDD1975 pKa = 3.09STTDD1979 pKa = 2.95HH1980 pKa = 6.54HH1981 pKa = 6.68QVSASATEE1989 pKa = 4.1DD1990 pKa = 3.5SLNKK1994 pKa = 8.58EE1995 pKa = 3.87TSTYY1999 pKa = 10.02FQTSFTDD2006 pKa = 3.64EE2007 pKa = 4.5LSLTTNDD2014 pKa = 3.39STATTPPISTIDD2026 pKa = 3.16ISTLSEE2032 pKa = 3.72EE2033 pKa = 4.06TSAIEE2038 pKa = 5.04KK2039 pKa = 10.59SRR2041 pKa = 11.84EE2042 pKa = 3.82TDD2044 pKa = 3.01NGSSFIVEE2052 pKa = 4.63SIISTDD2058 pKa = 3.14EE2059 pKa = 4.86HH2060 pKa = 5.72ITEE2063 pKa = 4.37SSSNEE2068 pKa = 3.26ISIPSSDD2075 pKa = 4.4LDD2077 pKa = 3.66FDD2079 pKa = 4.11TLEE2082 pKa = 4.85SISIDD2087 pKa = 3.65EE2088 pKa = 4.56ILSTTYY2094 pKa = 11.19DD2095 pKa = 3.02EE2096 pKa = 5.09VMTSKK2101 pKa = 10.86EE2102 pKa = 4.06PLSQFEE2108 pKa = 4.66TNSVTGEE2115 pKa = 4.19TVFTDD2120 pKa = 3.84EE2121 pKa = 4.7VLSSSTEE2128 pKa = 4.07PVSSIADD2135 pKa = 3.11ISSYY2139 pKa = 10.56TDD2141 pKa = 3.26APIEE2145 pKa = 4.29TEE2147 pKa = 4.1EE2148 pKa = 4.23SLSTQIEE2155 pKa = 4.35SSSVINKK2162 pKa = 9.54ISFSTAPTSTDD2173 pKa = 3.16GYY2175 pKa = 10.85FSTGLSNISKK2185 pKa = 10.64DD2186 pKa = 3.68VDD2188 pKa = 3.42PTTYY2192 pKa = 10.02EE2193 pKa = 3.93ASPSLDD2199 pKa = 3.41YY2200 pKa = 10.87ISSHH2204 pKa = 6.69KK2205 pKa = 10.31YY2206 pKa = 9.35IPTIEE2211 pKa = 3.97EE2212 pKa = 3.93TRR2214 pKa = 11.84TNNAFSTYY2222 pKa = 10.3SSIYY2226 pKa = 9.7PEE2228 pKa = 4.39TDD2230 pKa = 2.48SSIAMEE2236 pKa = 4.62KK2237 pKa = 10.56SFSTDD2242 pKa = 2.91DD2243 pKa = 3.57FSTSEE2248 pKa = 4.1EE2249 pKa = 4.2SSEE2252 pKa = 4.35SEE2254 pKa = 3.91SSDD2257 pKa = 3.55VIKK2260 pKa = 10.83DD2261 pKa = 3.67FSSFITDD2268 pKa = 4.18SISSDD2273 pKa = 3.4VASTMDD2279 pKa = 3.84EE2280 pKa = 4.55KK2281 pKa = 11.06DD2282 pKa = 3.16TSTDD2286 pKa = 3.24SAFSLPAVSTTNDD2299 pKa = 3.2NLFSSTDD2306 pKa = 3.19ILFSSNNQYY2315 pKa = 8.44ATPTALHH2322 pKa = 5.93SQSEE2326 pKa = 4.4EE2327 pKa = 4.24SFTSSDD2333 pKa = 3.27EE2334 pKa = 4.03VTTNDD2339 pKa = 3.71DD2340 pKa = 3.89TINTITEE2347 pKa = 4.12DD2348 pKa = 3.13ATSFKK2353 pKa = 11.19GSMTIDD2359 pKa = 3.39GSGSVPSNEE2368 pKa = 3.21SSTFNEE2374 pKa = 4.14SDD2376 pKa = 2.96TTAYY2380 pKa = 10.71HH2381 pKa = 6.33LTTDD2385 pKa = 3.16EE2386 pKa = 4.32TEE2388 pKa = 4.1YY2389 pKa = 11.17SKK2391 pKa = 11.12EE2392 pKa = 4.06SSSTEE2397 pKa = 3.84MEE2399 pKa = 3.88SSSIHH2404 pKa = 5.81EE2405 pKa = 4.33VTSTVVTEE2413 pKa = 4.13PNVTIEE2419 pKa = 4.3GSSSNEE2425 pKa = 3.68SFNTNNEE2432 pKa = 3.91SSIMATEE2439 pKa = 4.18SSSLEE2444 pKa = 3.78EE2445 pKa = 4.1LSFSKK2450 pKa = 10.87DD2451 pKa = 2.96SGIYY2455 pKa = 9.82SSEE2458 pKa = 4.17SYY2460 pKa = 10.87SIVDD2464 pKa = 3.21SFYY2467 pKa = 9.61EE2468 pKa = 4.14TSTYY2472 pKa = 10.43TIDD2475 pKa = 5.72DD2476 pKa = 3.79EE2477 pKa = 6.25SLTQDD2482 pKa = 3.14TTTTTVNASGQQTSTVSIITNQLTNSDD2509 pKa = 3.59GSATNSKK2516 pKa = 9.0TNQTTQDD2523 pKa = 3.66VVSMQTTVSDD2533 pKa = 4.27DD2534 pKa = 3.52EE2535 pKa = 4.7PNYY2538 pKa = 7.71TTEE2541 pKa = 4.55EE2542 pKa = 3.61IDD2544 pKa = 3.63YY2545 pKa = 10.56SDD2547 pKa = 5.31DD2548 pKa = 3.45VSTTNEE2554 pKa = 3.52YY2555 pKa = 8.61HH2556 pKa = 6.82TIFDD2560 pKa = 4.48KK2561 pKa = 10.87LTISTDD2567 pKa = 2.9LSTYY2571 pKa = 10.72SDD2573 pKa = 3.31NSSTNFIEE2581 pKa = 4.27RR2582 pKa = 11.84TSLSISEE2589 pKa = 4.46SSSTDD2594 pKa = 2.94NLYY2597 pKa = 10.3ISSSIPTSTLTLTTKK2612 pKa = 10.43VEE2614 pKa = 4.28DD2615 pKa = 4.5SISDD2619 pKa = 3.57DD2620 pKa = 3.21SSYY2623 pKa = 8.19TTLEE2627 pKa = 3.92SYY2629 pKa = 11.25YY2630 pKa = 10.81SDD2632 pKa = 3.14LSSYY2636 pKa = 11.07LEE2638 pKa = 4.1EE2639 pKa = 4.1LTTIQEE2645 pKa = 4.31TNIPSTSNSNLNVITSYY2662 pKa = 11.73SDD2664 pKa = 3.12MSATIAEE2671 pKa = 4.42SDD2673 pKa = 4.01LPTDD2677 pKa = 3.51SFSFSNEE2684 pKa = 3.58YY2685 pKa = 10.97SSDD2688 pKa = 3.38EE2689 pKa = 3.99DD2690 pKa = 3.71TATISRR2696 pKa = 11.84DD2697 pKa = 3.33EE2698 pKa = 4.3SSSTNKK2704 pKa = 10.19FISTNASTTSSNEE2717 pKa = 3.91TIITDD2722 pKa = 3.33ITNTEE2727 pKa = 3.91DD2728 pKa = 3.21TFTFLQSSDD2737 pKa = 3.48STTSSSFAIIEE2748 pKa = 4.25SSSVEE2753 pKa = 4.22EE2754 pKa = 4.36PSSDD2758 pKa = 3.18ANEE2761 pKa = 4.41PNFEE2765 pKa = 4.28TDD2767 pKa = 2.92SSATTEE2773 pKa = 3.98YY2774 pKa = 8.78HH2775 pKa = 5.09TTNQEE2780 pKa = 3.38VTTAIEE2786 pKa = 3.93ISKK2789 pKa = 10.01HH2790 pKa = 5.79SKK2792 pKa = 10.35DD2793 pKa = 3.33ISSSDD2798 pKa = 3.16EE2799 pKa = 3.98TTISIEE2805 pKa = 3.99DD2806 pKa = 3.62SVYY2809 pKa = 9.61STDD2812 pKa = 3.17MSTLQEE2818 pKa = 4.19FTDD2821 pKa = 4.42SIGNAATISQLSAQVTITSTRR2842 pKa = 11.84DD2843 pKa = 3.21DD2844 pKa = 3.95EE2845 pKa = 4.58STLNSKK2851 pKa = 10.16SLAGVEE2857 pKa = 4.29LTTSVGDD2864 pKa = 3.63PDD2866 pKa = 4.09VNSDD2870 pKa = 3.51SFEE2873 pKa = 5.42DD2874 pKa = 3.65NDD2876 pKa = 3.39ISTFSTDD2883 pKa = 3.75LNTSTKK2889 pKa = 7.21TTTVAEE2895 pKa = 4.28GLAILSSILSSYY2907 pKa = 10.91KK2908 pKa = 10.48EE2909 pKa = 4.07YY2910 pKa = 8.32TTNTDD2915 pKa = 3.07LSTLTSEE2922 pKa = 5.03AYY2924 pKa = 10.18YY2925 pKa = 10.47SEE2927 pKa = 4.35SSSIVEE2933 pKa = 4.01DD2934 pKa = 3.57TTISFEE2940 pKa = 4.01NSISNVEE2947 pKa = 4.01ITTHH2951 pKa = 6.78IIASLSTNDD2960 pKa = 3.56FSSHH2964 pKa = 4.95VLSSTSDD2971 pKa = 3.25EE2972 pKa = 4.46VIYY2975 pKa = 10.18TFTDD2979 pKa = 2.87NLMDD2983 pKa = 3.92ILTNGLSSSLEE2994 pKa = 4.23FITNEE2999 pKa = 4.06SSSSTTNSVSILDD3012 pKa = 3.74NKK3014 pKa = 10.09TSIEE3018 pKa = 4.27TIQTINDD3025 pKa = 3.92SNSGSLLSVYY3035 pKa = 9.08STYY3038 pKa = 10.59TYY3040 pKa = 9.94THH3042 pKa = 7.48DD3043 pKa = 3.93SSISSDD3049 pKa = 2.66IVSAIEE3055 pKa = 4.14HH3056 pKa = 6.21EE3057 pKa = 4.59SGTFEE3062 pKa = 4.56IDD3064 pKa = 3.52SEE3066 pKa = 4.72STASSGDD3073 pKa = 3.45SSIQFPHH3080 pKa = 6.37TLDD3083 pKa = 3.03ATSFIEE3089 pKa = 4.84SNGEE3093 pKa = 3.79QIPSIEE3099 pKa = 4.32SSPSVTVDD3107 pKa = 3.57FGMSYY3112 pKa = 11.34LDD3114 pKa = 4.05LSPTVTLTEE3123 pKa = 4.19NEE3125 pKa = 3.83NSQFSSLTTDD3135 pKa = 3.49VEE3137 pKa = 4.45HH3138 pKa = 6.39LTSKK3142 pKa = 9.16EE3143 pKa = 4.28TITTLTSLTSTFSTSASTSDD3163 pKa = 3.22LKK3165 pKa = 11.06EE3166 pKa = 3.91FSSGLVSEE3174 pKa = 5.4SIDD3177 pKa = 3.51FASKK3181 pKa = 9.22STFDD3185 pKa = 3.9LVSSVSSTVTTSSNTVNTSTIATLSNEE3212 pKa = 3.34KK3213 pKa = 9.84WLIQTLAFSSPKK3225 pKa = 9.99HH3226 pKa = 5.26

Molecular weight:
347.22 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A5E5S9|A5E5S9_LODEL NTF2 domain-containing protein OS=Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) OX=379508 GN=LELG_04968 PE=4 SV=1
MM1 pKa = 6.8VAGVRR6 pKa = 11.84ALHH9 pKa = 6.51PNRR12 pKa = 11.84KK13 pKa = 8.09KK14 pKa = 11.01KK15 pKa = 11.09KK16 pKa = 9.45MMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKK73 pKa = 8.28QQQQQQQQQQLQTFHH88 pKa = 5.93IRR90 pKa = 11.84KK91 pKa = 8.58VRR93 pKa = 11.84SKK95 pKa = 10.82RR96 pKa = 11.84RR97 pKa = 11.84IILSSTVSGNQSFNGLLGFRR117 pKa = 11.84IRR119 pKa = 11.84TVHH122 pKa = 6.89FSRR125 pKa = 11.84THH127 pKa = 4.33KK128 pKa = 9.56TT129 pKa = 3.12

Molecular weight:
15.03 kDa
Isoelectric point according different methods:


Peptides (in silico digests for buttom-up proteomics)

Below you can find in silico digests of the whole proteome with Trypsin, Chymotrypsin, Trypsin+LysC, LysN, ArgC proteases suitable for different mass spec machines.

Try
ESI
ChTry
ESI
ArgC
ESI
LysN
ESI
TryLysC
ESI

Try
MALDI
ChTry
MALDI
ArgC
MALDI
LysN
MALDI
TryLysC
MALDI

Try
LTQ
ChTry
LTQ
ArgC
LTQ
LysN
LTQ
TryLysC
LTQ

Try
MSlow
ChTry
MSlow
ArgC
MSlow
LysN
MSlow
TryLysC
MSlow

Try
MShigh
ChTry
MShigh
ArgC
MShigh
LysN
MShigh
TryLysC
MShigh

General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

5779

0

5779

2942605

50

3496

509.2

57.34

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

5.895 ± 0.029

1.06 ± 0.011

5.815 ± 0.027

6.679 ± 0.037

4.215 ± 0.02

5.39 ± 0.026

2.304 ± 0.016

6.169 ± 0.025

7.02 ± 0.035

9.537 ± 0.032

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

1.9 ± 0.011

6.157 ± 0.032

4.359 ± 0.025

4.794 ± 0.033

4.189 ± 0.02

8.64 ± 0.043

5.954 ± 0.04

5.661 ± 0.022

0.932 ± 0.009

3.33 ± 0.018

Note: For amino acid frequency statistics the error has been estimated with the bootstraping (x100) at the protein level

Most of the basic statistics you can see at this page can be downloaded from this CSV file

For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI 2.0: Proteome Isoelectric Point Database Update. Nucleic Acids Res. 2021, doi: 10.1093/nar/gkab944 Contact: Lukasz P. Kozlowski